Rättelse: Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK

Huvuddelen av produkterna kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Maven Wireless har erhållit sju beställningar värda 13,2 miljoner baserat på ramavtalet med RF Coverage och slutkunden Trafikverket. Huvuddelen av produkterna kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Beställningarna avser utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar och det totala orderbeloppet överstiger det tidigare uppskattade ramavtalsvärdet som kommunicerades den 27 oktober i år.

“Det är väldigt roligt att startskottet gått fort med flera samtidiga projekt så snart efter signerat ramavtal. Det är även glädjande att volymen redan med de sju initiala beställningarna överskrider det tidigare bedömda ramavtalsvädet.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless 

Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK

Maven Wireless har erhållit sju beställningar värda 13,2 miljoner baserat på ramavtalet med RF Coverage och slutkunden Trafikverket. Huvuddelen av produkterna kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2021.

Beställningarna avser utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar och det totala orderbeloppet överstiger det tidigare uppskattade ramavtalsvärdet som kommunicerades den 27 oktober i år.

“Det är väldigt roligt att startskottet gått fort med flera samtidiga projekt så snart efter signerat ramavtal. Det är även glädjande att volymen redan med de sju initiala beställningarna överskrider det tidigare bedömda ramavtalsvädet.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless 

Maven Wireless svenska partner signerar ramavtal med bolagets produkter värt cirka 10 MSEK

Maven Wireless Sweden ABs svenska partner RF Coverage AB (RFC) har ingått ett RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar. Det initiala avtalsvärdet för Maven Wireless produkter och tjänster uppskattas till cirka 10 MSEK under 2022 till 2027, med beställaroptioner på förlängningar t o m 2031.

“Vi ser fram emot att arbeta med RFC och Trafikverket för att fortsätta att modernisera de radiosystem som idag behöver bytas ut eller kompletteras i väg- och tågtunnlar. Vi har redan tidigare levererat våra banbrytande produkter för blåljusradio till Trafikverket och är glada över att Trafikverket nu valt vår partner och våra produkter för detta nya ramavtal.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless 

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2021

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021
• Orderingången uppgick till 33 783 TSEK (635)
• Order från 8 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 8 894 TSEK (5 325)
• EBITDA uppgick till -4 406 TSEK (-2 440)
• Rörelseresultatet uppgick till- 5 230 TSEK (-3 234)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 259 TSEK (640)
• Nettovinst per aktie -0,11 (-0,07)

Delåret 1 januari – 30 september 2021
• Orderingången uppgick till 70 416 TSEK (15 090)
• Order från 17 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 33 294 TSEK (48 236)
• EBITDA uppgick till -6 126 TSEK (-11 479)
• Rörelseresultatet uppgick till- 8 572 TSEK (- 13 745)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 905 TSEK (3 575) Nettovinst per aktie -0,18 (-0,31)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har signerat ett 3-årigt ramavtal värt cirka 120 miljoner kronor med en ny kund i Frankrike. Ramavtalet kan förlängas i upp till ytterligare 2 år. Kunden är en av de ledande franska systemintegratörerna med fyrtio års operativ erfarenhet av att distribuera TV/radio-, mobil- och fiberoptiska nätverk i Frankrike och utomeuropeiska franska regionerna. Ramavtalet omfattar Maven digitala DAS -system för att tillhandahålla 2G upp till 5G mobiltäckning för alla mobiloperatörer i Frankrike.

Kommentarer från VD

Bolagets orderingång och orderbok om drygt 43 miljoner kronor vid periodens slut är rekordstor och även ett tydligt besked om att bolaget levererar tillväxt i rekordfart och expanderar in på nya marknader. Det är en tydlig skillnad på aktiviteter med fler projekt och beslut på marknaden efter sommaren jämfört mot tidigare kvartal under året.
Det är samtidigt glädjande att vi tar hem stora affärer vilka pressmeddelats under hösten. Det gäller nytt projekt i Filippinerna med en befintlig kund som beställt en högkapacitetslösning för hotell och kasino som inkluderar 5G täckning med leveranser under Q4 2021 samt Q1 2022 värt drygt 13 miljoner kronor. I Turkiet tog vi hem en affär också om cirka 13 miljoner kronor för blåljusradiotäckning i tunnlar med leveranser under Q4 2021 samt Q1 2022.
Vidare har vi signerat ett nytt strategiskt ramavtal med en systemintegratör i Frankrike för mobiltäckning i järnvägstunnlar och på järnvägsstationer. Det är ett 3 årigt avtal som är värt cirka 120 miljoner kronor. Avtalet har option att förlängas med ytterligare 2 år.Bolaget fortsätter expansionen på nya marknader med order från kunder i Australien och Kina och vi förbereder vidare expansion på den amerikanska marknaden där ett nytt dotterbolag Maven Wireless Inc. blivit registrerat i Delaware.
Försäljning om cirka 9 miljoner kronor är 67% högre än samma period föregående år. Vidare konstaterar jag att ackumulerad bruttomarginal är 34% vilket är över förväntan. Samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på kostnader i samband med expansionen av bolaget.
Medvetenheten om och intresset för bolagets unika produkter växer på marknaden vilket också gör att vi har en rekordstor offertstock på offererade affärer gentemot kunder från alla befintliga regioner vi bearbetar idag, Europa, Mellanöstern och Asien.
Den globala situationen med brist på vissa typer av IC komponenter innebär att organisationen arbetar kontinuerligt med att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. I enskilda fall har viss produktion senarelagts några veckor på grund av störningar i material-flödes processen. Trots detta lyckas vi fortfarande i snitt hålla våra standardledtider i medeltal gentemot kunderna från fabrik.
Hållbarhet för fastighetsägare blir allt viktigare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40%minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till med att minska utsläppen på vår planet.Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB signerar ramavtal med en fransk systemintegratör värt SEK 120m

Maven Wireless har signerat ett 3-årigt ramavtal värt cirka 120 miljoner kronor med en ny kund i Frankrike. Ramavtalet kan förlängas i upp till ytterligare 2 år.

Kunden är en av de ledande franska systemintegratörerna med fyrtio års operativ erfarenhet av att distribuera TV/radio-, mobil- och fiberoptiska nätverk i Frankrike och utomeuropeiska franska regionerna. Ramavtalet omfattar Maven digitala DAS -system för att tillhandahålla 2G upp till 5G mobiltäckning för alla mobiloperatörer i Frankrike.

”Detta är ytterligare ett ramavtal som säkrats i Europa vilket omfattar vår banbrytande digitala DAS lösning för inomhus- och tunneltäckning. Vår kund och användare i Frankrike kommer att dra nytta av våra produkter med hög bandbredd som också är den mest hållbara DAS produkten på marknaden. Detta markerar också en viktig milstolpe för vår fortsatta expansion på den europeiska marknaden.” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB signs a frame agreement valued at SEK 120m with a French system integrator

Maven Wireless has signed a three-year frame agreement worth approximately SEK 120m with a new customer in France. The agreement can be extended for up to additional 2 years.

The customer is one of the leading French system integrators with forty years operational experience in deploying TV/radio, mobile and fiber optic networks in mainland France and overseas territories. The frame agreement covers Maven digital DAS systems for providing 2G up to 5G mobile coverage for all mobile operators in France.

“This is yet another frame agreement secured in Europe covering our groundbreaking digital DAS solution for indoor- and tunnel coverage. Our customer and users in France will benefit from our high capacity DAS solutions which is also the most sustainable DAS product in the market. This is also an important milestone for our continued expansion on the European market.” said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB erhåller order på 13 MSEK från en turkisk systemintegratör

Maven Wireless har erhålligt två beställningar värda cirka 13 miljoner kronor från en ny kund i Turkiet. Den första ordern på 7,1 m kommer att levereras och faktureras under 2021 och den andra ordern på 5,9 m kommer att levereras och faktureras under Q1 2022.

Beställningarna omfattar ett Maven Stratus High Power DAS -system för att tillhandahålla radiokommunikation för räddningstjänst i turkiska vägtunnlar med FM-, VHF- och UHF -frekvenser. Företagets regionkontor i Dubai har arbetat sedan januari för att säkra dessa order.

”Detta är de första affärerna i Turkiet för företaget vilket gör mig glad att se att vi expanderar enligt våra planer. Våra produkter kommer att tillhandahålla högkvalitativ, redundant och säker radiotäckning för polis, ambulans och brandkår i de turkiska vägtunnlarna, vilket också visar vår produktplattforms förmåga och flexibilitet, säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB receives 13 MSEK order from Turkish system integrator

Maven Wireless has received two ordes worth approximately 13 MSEK from a new customer in Turkey. The first order of 7,1 m will be delivered and billed during 2021 and the second order of 5,9 m will be delivered and billed during Q1 2022.

The orders covers a Maven Stratus High Power DAS system for providing critical communications for bluelight service in Turkish road tunnels using FM, VHF and UHF frequencies. The Company regional office in Dubai has been working since January to secure these orders.
 

“This is a first set of orders in Turkey for the Company which makes me happy to see that we are expanding according to our plans. Our products will provide high quality, redundant and secure radio coverage for police, ambulance, and fire brigade in the Turkish road tunnels which also demonstrates the capability and flexibility of our product platform” said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB receives SEK 12,7m order from a neutral host in the Philippines

Maven Wireless has received an order worth approximately SEK 12,7m from an existing neutral host partner in the Philippines. SEK 6,6m will be delivered and billed during 2021 and the rest will be delivered and billed during Q1 2022.

The order includes a Maven Stratus High Power DAS system for TETRA critical communications and cellular communication covering 2G, 3G, 4G and 5G in a hotel and casino venue. The Maven digital DAS system is prepared for future ORAN upgrades. 

“I am very pleased with the continued trust from our neutral host partner in Maven Wireless to deliver a high-capacity MIMO system including 5G. This order proves the capabilities of the Maven Stratus platform and our commitment to the Asia Pacific region”, said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB erhåller order på SEK 12,7 m från en neutral host på Filippinerna

Maven Wireless erhåller order värd cirka SEK 12,7 m från en befintlig neutral host partner på Filippinerna. SEK 6,6 m kommer att levereras och faktureras under 2021 och resten kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Ordern innehåller ett Maven Stratus High Power DAS system för TETRA blåljusradio och mobilkommunikation som täcker 2G, 3G, 4G och 5G för en hotell- och kasinolokal. Maven digitala DAS systemet är förberett för framtida ORAN uppgraderingar.

”Jag är mycket nöjd med det fortsatta förtroendet från vår neutrala host partner i Maven Wireless för att vi ska leverera ett högkapacitets MIMO-system som inkluderar 5G. Kapaciteten och den höga bandbredden på Maven plattformen var en förutsättning för denna order samt visar på vårt engagemang i Asien”, säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.