Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

222% försäljningstillväxt med positivt resultat och förbättrad bruttomarginal

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

  • Nettoomsättning 41 069 TSEK (12 743)
  • Orderingången 35 417 TSEK (28 291)
  • Order från 21 kunder varav 5 nya under perioden
  • EBITDA uppgick till 3 874 TSEK (-4 173)
  • Rörelseresultatet 2 590 TSEK (-5 288)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 051 TSEK (-8 215)
  • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
  • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är ytterligare något högre än rekordförsäljningen under Q4 2022. Försäljningstillväxten är 222% jämfört med samma period föregående år. Vidare kan jag konstatera att vi levererar ett förbättrat rörelseresultat om ca 2,6 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal om 6%.Orderingången på 35 miljoner kommer från 21 olika kunder varav 5 helt nya. Jämfört mot samma kvartal föregående år var antal beställande kunder 12 vilket är en ökning om 75% av antalet beställande kunder. Orderboken vid periodens slut är 198 miljoner kronor. Tillgången på IC komponenter har förbättrats och ledtiderna börjar också bli kortare. Med nuvarande utveckling på komponentmarknaden kommer ledtider för IC komponenter att halveras under året. Med en fördelaktig produktmix i kvartalets försäljning, något lägre kostnader för material samt till viss del justerade produktpriser når vi en bruttomarginal om 36% vilket är något bättre än förväntat och klart högre än samma period föregående år (28%).Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Den geografiska andelen av försäljningen växer både i Mellanöstern och Asien. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden, där skarpa projekt nu utvärderas med partners och slutkunder. Vårt dotterbolag Maven Wireless Inc. är etablerat med egen säljpersonal och vi har flera partneravtal på plats för att snabba upp affärsutvecklingen. Efter periodens slut har vi har fått våra TETRA produkter godkända för datahallar med Microsoft som slutkund. Utrullning har startat i Europa med Italien, Irland, Spanien och Holland som första länder. Microsoft har över 200 datahallar som vi kan adressera med denna lösning. Vidare har vi signerat ett nytt ramavtal med ONE Nordic och tagit hem en första avropsorder om ca 9 miljoner kronor för ett infrastrukturprojekt i Sverige. Detta ramavtal stärker ytterligare vår position i Norden. Vidare har vi i Sverige vunnit ytterligare projekt både för kriminalvården och för sjukhus där vår digitala DAS lösning kommer att användas. Därtill fortsätter beställningar för gruvindustrin med LKAB som slutkund med expansion i Kirunagruvan. I Tyskland har vi även vunnit ett projekt för det landsomfattande TETRA systemet BOS-NET.I Mellanöstern fortsätter vår lokala partner bygga ut ett modernt radionät med vår unika Publik Safety lösning med både TETRA och Public Safety-LTE integrerat i samma digitala enhet. Vidare i Asien får vi tilläggsbeställningar för Marina Bay Sands i Singapore.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom en förbättrad leveransförmåga och komplett produkterbjudande med moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Hållbarhet och cybersäkerhet är fortsatt viktiga områden med ökande fokus från både våra partner och slutkunder. Våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även säkra system som uppfyller kraven på cybersäkerhet framöver där slutkunder kan vara trygga med att uppfylla kommande lokala lagar om cybersäkerhet baserade runt EU direktivet NIS-2. Slutligen fortsätter vår globala expansion i hög takt enlig plan där vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – VD och koncernchef

Väsentliga händelser under första kvartalet

Maven Wireless erhåller EPO godkännande för patentet ” Real-valued passband data transport in DAS”
Med det nya EPO-godkännandet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fibernätverket.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK
Maven Wireless har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av cirka 6,1 MSEK. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK
Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK. Avtalet gäller tills vidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar
Koncernen har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa. Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA. Microsoft har över 200 datahallar spridda över världen.

8 nya patent valideras i Europa för ” Real-valued passband data transport in DAS”
Inklusive de nya beviljade patentet i Europa har Maven Wireless 67 patent över hela världen och har ytterligare 12 patentansökningar under behandling utanför Europa. De nya patenten skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Patenten stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Bolaget erhåller ett fjärde patent i Sydkorea för ” Carrier Aggregation”
Inklusive de nya beviljade patentet i Sydkorea samt de nya patenten ovan har Maven Wireless 68 patent över hela världen och har ytterligare 11 patentansökningar under behandling utanför Europa. Det nya patentet skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar aggregerade bärvågor över DAS systemet.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner