Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till ledamöter skall uppgå till totalt 960 000 kr och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: 120 000 kr till envar icke anställd styrelseledamot och 240 000kr till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade omval av nuvarande styrelseordförande Anders Björkman samt styrelseledamöterna Anders Björck, Karin Edström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist och Gunnar Malmström samt nyval av Anders Olin.
Årsstämman beslutade omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner