Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Expansionen fortsätter med positivt resultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 120 617 TSEK (40 731)
 • Order från 12 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 40 698 TSEK (11 634)
 • EBITDA uppgick till 2 103 TSEK (-2 151)
 • Rörelseresultatet uppgick till 564 TSEK (-2 969)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 986 TSEK (-13 315)
 • Resultat per aktie 0,01 (-0,07)

Perioden, 1 januari – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 227 897 TSEK (111 147)
 • Order från 30 kunder varav 15 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 101 446 TSEK (44 927)
 • EBITDA uppgick till -53 TSEK (-8 298)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 037 TSEK (-11 562)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 582 TSEK (-21 219)
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,24)
 • Ingen utdelning föreslås
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Avropsorder från schweiziska Trafikverket SBB
Under december erhåller koncernen order om ca 88 miljoner kronor baserat på det nya erkända ramavtalet med SBB i Schweiz. Rhomberg är koncernens lokala partner vilka levererar projekten till SBB med Maven Wireless produkter.
Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Koncernen genomför en övertecknad spridningsemission
Under december genomförs en ägarspridning genom Avanza vilken blir övertecknad och vi får med denna spridning 2300 nya ägare. Som meddelats under processen görs bara delar av spridningen med nya aktier då verksamheten inte är i direkt behov av rörelsekapital. Teckningskursen för spridningen var 15,15 kronor. Aktiespridningen bestod av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier.

Deloitte Sweden Technology Fast 50
Varje år rankar Deloitte Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag i Sweden Technology Fast 50. 2022 hamnar Maven Wireless på 7:e plats. Maven Wireless är det högst placerade bolaget som även har hårdvaruprodukter.
Listan inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik – från internet och datautrustning till Life Sciences. Rankningen baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en fyraårsperiod.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats för första gången för moderbolaget Maven Wireless Sweden AB och det helägda dotterbolaget Maven Wireless Inc. Tidigare perioder har haft ringa betydelse då verksamheten startades i slutet av 2021.

Mässor och marknadsaktiviteter
Maven Wireless har under fjärde kvartalet deltagit på 5 olika mässor.

 • PMR Expo i Köln, Tyskland. Vilken är en central mässa för den europeiska marknaden för blåljusradio och privata nät.
 • ADIPEC i Abu Dhabi, UAE. Denna mässa fokuserar på Energisektorn och är relevant främst för ”Oil & Gas” sektorn för verksamheten i mellanöstern.
 • Maredi Technologies Solutions Day, Sydafrika. Där fokus var att nå ut till lokala mobiloperatörer. Maven Wireless presenterade verksamhet och produktutbud.
 • GITEX World Trade Center Dubai, UAE. Vilken är en global teknologimässa som hålls årligen i Dubai.
 • Sweden Joint Working Group on Digital Technologies and Economy, New Delhi, Indien.

Koncernen har också genomfört ett antal aktiviteter för investerare, bland annat har enskilda presentationer genomförts under kvartalet. En generell bolagspresentation tillsammans med Skills Corporate Finance. Vidare har bolagspresentation på Avanzas Capital Markets Day genomförts. Därtill en rad andra spridda marknadsaktiviteter i samband med ägarspridningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Anders Olin föreslås till ledamot av styrelsen i Maven Wireless AB
Valberedningen avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman. Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Europeiska patentverket EPO beviljar patent för ” Real- valued passband data transport in DAS”
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 59 patent över hela världen och har ytterligare 13 patentansökningar under behandling utanför Europa. Med det nya godkända EPO-patentet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Komentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är den högsta genom tiderna, försäljningstillväxten är 250% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen för helåret uppgår till 101 miljoner kronor vilket är en försäljningstillväxt på 126% jämfört med helår 2021. Vi har fortsatt fokuserat på att öka leveransförmågan för att konvertera orderbok till omsättning snabbare. Vidare är jag återigen glad att vi fortsätter att leverera positivt resultat om 363 TSEK samt ett positivt kassaflöde om 986 TSEK från den löpande verksamheten under kvartalet.Orderingången på 121 miljoner är mer än dubbelt så hög som föregående år vilket också resulterar i att orderboken vid årets slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 201 miljoner kronor. Vidare har vi under december erhållit order om 88 miljoner kronor från SBB vilket är vårt senaste ramavtal i Schweiz. Det är tillfredställande att vi nu med besked kommit i gång med detta ramavtal efter tvist om utfall i upphandlingen där rätten dömt allt till vår fördel.Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser har fortsatt att driva upp våra produktionskostnader under året. Det resulterar i en bruttomarginal på 31% under året vilket är 3 procentenheter lägre än föregående år (34%).Under december genomförde vi en ägarspridning genom Avanza vilken blev övertecknad och koncernen fick med denna spridning 2 300 nya ägare, totalt antal aktieägare per balansdagen var 3 653. Som meddelats under processen gjordes delar av spridningen genom försäljning av befintliga aktier då koncernen inte är i behov av rörelsekapital.Vidare har vi under slutet på kvartalet förlängt vårt ramavtal med Telenor. Vi har i denna förlängning kunnat justera våra försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi har skarpa offerter ute hos kund och ett antal projekt under utvärdering med Maven Wireless produkter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets-DAS för tunnlar i Turkiet. Försäljning repeaterprodukten för täckning på tåg fortsätter också i Schweiz. I Norden har vi erhållit genombrottsorder både för lösningar på sjukhus samt på fängelser. Vi har vidare partners i både Sverige och Norge som använder våra produkter för att etablera täckning på kraftverk.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom att konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och heller inte kan erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G.Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och understöds ytterligare av skenande energipriser. Vi är stolta att kunna erbjuda energisnåla och hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU-kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.Det är också intressant att notera det nya EU-direktivet NIS-2 från 10 november 2022 som förtydligar ledningens och styrelsens ansvar för cybersäkerhet i publika miljöer som flygplatser, kontor, gallerior mm. Det innebär att osäkra nät som till exempel publika WiFi kommer trängas undan av säkrare lösningar som till exempel våra DAS-produkter.Vår globala expansion fortsätter i hög takt när vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner