Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 klockan 16.00 på Nordic Forum, Torshamnsgatan 35 i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdag den 19 april 2022; samt
 2. senast torsdagen den 21 april 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB, att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 A, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 april 2022, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Anförande av den verkställande direktören;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen består av Gunnar Malmström (valberedningens ordförande), såsom största aktieägare, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf och Jonas Ahlberg utsedd av Fredrik Ekström. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 11–13 i föreslagen dagordning.
Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 25 mars 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Punkt 1. Val av ordförande
Styrelseledamot Anders Björck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.
Det förslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot.
Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
För tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av följande ordinarie ledamöter (dvs omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 9, 14 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2021.

Punkt 14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Personaloptionsprogram 2022/2025”) för anställda i Bolaget (”Deltagarna”) genom utgivande av kvalificerade personaloptioner med rätt till förvärv av nya aktier i Bolaget. Förslaget innefattar även beslut att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.
 
Personaloptionsprogram 2022/2025
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 enligt nedan riktlinjer:
 

 1. Programmet ska omfatta högst 135 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,025 kronor (dvs motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktier). Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren (se nedan) ska äga motsvarande tillämpning. Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
 3. Programmet ska erbjudas Deltagarna. Erbjudandet ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
KategoriMaximalt antal personaloptioner per DeltagareMaximalt antal personaloptioner inom respektive kategori
Ekonomichef20 00020 000
Eventuell nyrekrytering med ledande position20 00020 000
Övriga anställda (19 personer)5 00095 000
 1. Anmälan att delta i programmet ska ha inkommit till Bolaget senast en vecka efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna tidsfrist, dock längst intill 30 december 2022. Tilldelning av personaloptioner till Deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.
 2. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.
 3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
 4. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026. Om Innehavaren skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs med det antal dagar innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock längst t.o.m. den 30 september 2026.
 5. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för Personaloptioner 2022/2025 i Maven Wireless Sweden AB”, enligt styrelsens fullständiga förslag, samt ska regleras av särskilda avtal med respektive Deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.


Villkor för emissionen av teckningsoptioner
 

 1. Bolaget ska emittera högst 135 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 375 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2025.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026.
 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande dagens kvotvärde om 0,025 kronor per aktie (”Lösenpriset”). Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
 7. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av styrelsens fullständiga förslag.
 8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2025.
 
Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av nyckelpersoner samt för att motivera nyckelpersoner till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagare i programmet.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns två utestående incitamentsprogram i Bolaget. Totalt 40 000 teckningsoptioner har emitterats enligt nedan tabell. Till följd av uppdelning av aktier beslutad vid årsstämman den 25 mars 2021 berättigar varje teckningsoption till teckning av fyra nya aktier.
 

SerieAntal teckningsoptionerVarje teckningsoption berättigar till teckning av fyra nya aktier mot betalning av teckningskurs per aktie enligt nedanTeckningsperiod avseende nya aktier
2019/202230 0004,025 kronor1 september 2022 – 30 september 2022
2020/202310 0006,75 kronor1 september 2023 – 30 september 2023

Om samtliga teckningsoptioner i de två ovan beskrivna incitamentsprogrammen skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle Bolagets aktiekapital öka med 4 000 kronor genom utgivande av 160 000 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,025 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna). Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 0,31 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet (1 266 442,50 kronor) och antalet aktier (50 657 700) i Bolaget samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats). 

Kostnader, utspädning m.m.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till Personaloptionsprogram 2022/2025. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 135 000 personaloptioner kommer totalt 135 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,27 % av Bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget per dagens datum och beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga personaloptioner har utnyttjats). Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 hade i sådant fall förändrats från -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021) till -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021 ökat med det antal aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som om de hade funnits under hela 2021, dock utan beaktande av de nya aktier som kan tillkomma under befintliga incitamentsprogram.
Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som skulle kunna tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i samband med tidigare incitamentsprogram eller till följd av övriga förslag till beslut vid årsstämman.
Utöver de 40 000 teckningsoptioner som emitterats under de incitamentsprogram som beskrivs under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan, finns det inga aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i Bolaget per idag.
Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.
 
Förslagets beredning
Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 50 657 700 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_______
Stockholm i mars 2022
Styrelsen

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner