Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 9 MSEK från neutral host i Filippinerna

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit order från SMS Global Technologies Inc., en befintlig partner och neutral host i Filippinerna till ett värde av 849 kEUR (cirka 9 MSEK*).

Ordern inkluderar bolagets produkter för blåljusradio och mobiltelefontäckning som kommer att installeras i Solaire Resort & Casino, ett hotell och kasino i Filippinerna. Systemet inkluderar den senaste 5G teknologin med MIMO funktionalitet för att maximera kapaciteten på 3,5 GHz radiobandet

“Vi får återigen förtroendet att leverera produkter för högkapacitetstäckning som inkluderar 5G för alla operatörerna till projekt i Asien där utbyggnationen av 5G inomhustäckning expanderar. Maven Wireless DAS system är marknadsledande med den senaste teknologin vilken levererar den högsta bandbredden samtidigt som produkterna förbrukar hälften av energin. Det innebär att driften blir kostnadseffektiv och CO2 utsläppen minimala” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första halvåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 21 104 TSEK (20 412)
 • Order från 15 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 21 536 TSEK (13 296)
 • EBITDA uppgick till -398 TSEK (-3 167)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 563TSEK (-3 996)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 944TSEK (-3 443)
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,05)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 49 395 TSEK (36 633)
 • Order från 21 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 34 279 TSEK (24 400)
 • EBITDA uppgick till -3 949 TSEK (-1 720)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 228 TSEK (-3 342)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 247 TSEK (-3 647)
 • Resultat per aktie -0,13 (-0,07)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har bolaget genomfört avstämningsmöten samt produktträning med slutkunden SBB.
Bolaget har även erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man använder Carrier Aggregation i ett Distribuerat Antenn-System (DAS).
Bolaget har introducerat ett personaloptionsprogram med Kvalificerade Personaloptioner (KPO). Vilket innebär att 135 000 KPO:er har blivit registrerade hos Bolagsverket per 5 juli. Det medför en ytterligare maximal utspädningseffekt motsvarande cirka 0,27%
Kassan har tillförts 2 521 TSEK vilket är delar av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 22 miljoner under kvartalet har ökat markant jämfört både mot samma period föregående år (+62%) samt föregående kvartal (+69%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi säkrat upp mer material och får ut mer produkter från produktion till våra kunder. Trenden är tydlig där vår leveransförmåga ökar kvartal efter kvartal. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK där antal komponenter minskar men värdet per komponent ökat. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är periodens resultat på -1 713 TSEK klart bättre än både samma period föregående år samt föregående kvartal.
Orderingången på 21 miljoner ligger högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut fortsatt ligger på rekordnivåer och landar på 89 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken planeras att levereras under året. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 34%.
Vad gäller tilldelningsbeslutet från SBB i Schweiz vilket tidigare meddelats har överklagats av andra leverantörer, har det ännu inte kommit något besked från rätten. Slutgiltigt besked väntas senare under året. Däremot har rätten gett klartecken till SBB att bryta ut de första projekten från upphandlingen för att direkt påbörja arbetet med dessa. Det innebär att vi tillsammans med vår partner Rhomberg har fått fortsatt förtroende från SBB och vi har påbörjat arbete med det första tunnelprojektet i Schweiz. Jag är väldigt glad över dessa framsteg och att fortsatt ha fullt förtroende från slutkunden SBB. Efter periodens utgång har vi även genomfört utbildning av Maven DAS för slutkunden SBB i Schweiz.
Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill pågår affärsutveckling på den amerikanska marknaden. Bolaget har tecknat avtal med EPIC Consulting, ett telekombolag i USA som har en säljorganisation utspridd över de flesta delstaterna och som säljer övrig telekomutrustning direkt till våra slutkunder. De har tidigare hjälpt andra DAS bolag att expandera in på den amerikanska marknaden på ett bra sätt. Detta samarbete är ett kostnadseffektivt sätt för oss att nå ut till en bred kundbas under kort tid.
Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.
Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.
Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Stämmokommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter beslutades om omval av Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström som ordinarie ledamöter. Till ordförande omvaldes Anders Björkman. Det beslutades att styrelsearvodet skall vara 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor
Årsstämman omvalde Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Carl Johan Regell, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 135 000 kvalificerade personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i bolaget, motsvarande cirka 0,27 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i bolaget under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i bolaget vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026 förvärva en aktie i Maven Wireless Sweden AB till aktiens kvotvärde om 0,025 kronor.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5 065 770 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster, baserat på det totala antalet aktier i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022
•Orderingången uppgick till 28 291 TSEK (16 228)
•Order från 14 kunder varav 4 nya kunder under perioden
•Nettoförsäljning uppgick till 12 743 TSEK (11 104)
•EBITDA uppgick till -3 551 TSEK (1 448)
•Rörelseresultatet uppgick till- 4 666 TSEK (-654)
•Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 190 TSEK (-204)
•Resultat per aktie -0,09 (0,05)
•Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man bygger redundanta Distribuerade Antenn-System (DAS).
Bolaget öppnar ett nytt kontor i Singapore vilket hanterar APAC regionen.
Kassan har tillförts 6 547 TSEK vilket är huvuddelen av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

“Bolagets orderingång och orderbok om drygt 89 miljoner kronor vid periodens slut slår återigen nya rekordnivåer och visar på en tydlig tillväxt då vi expanderar på befintliga marknader och in i nya länder. Under första kvartalet har bolaget erhållit order på drygt 28 MSEK. Expansionen under kvartalet innebär att bolaget har vunnit ytterligare 4 nya kunder i 3 olika länder. Vår lågeffekts off-air repeater har blivit godkänd av Equinor för användning på offshore-plattformar, där vi erhållit en order för leverans till en plattform i Nordsjön. Vidare har bolaget även börjat hyra ut repeatrar för användning på tåg i Norge.

Tilldelningsbeslutet från SBB har som tidigare meddelats överklagats där slutkunden SBB hanterar detta med att skicka in svar på kompletterande frågor till den rättsliga instansen. Från bolaget stöttar vi processen på bästa sätt med några kompletteringar av administrativ karaktär. Besked väntas under Q2.

Försäljning om cirka 13 miljoner kronor under första kvartalet är 15% högre än samma period föregående år. Försäljningen påverkas negativt av förseningar i materialflödet till fabrik vilket i sin tur gör att våra leveranser till slutkund försenas. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Bolaget fortsätter att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK. Vidare har bolagets utvecklingsavdelning under kvartalet introducerat nya kretskortsvarianter i produktion som möjliggör fler alternativa komponentval. Syftet med detta är att ge fabriken ett enklare och snabbare materialflöde och därigenom förbättra vår leveransförmåga.

Vidare konstaterar jag att bruttomarginal för kvartalet har pressats ner till 28% vilket beror på tillfälligt dyrare materialinköp samt en ofördelaktig produktmix som levererats under kvartalet. Bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket också beror på kostnader i samband med expansionen av bolaget samt leveransproblem orsakad av brist på IC komponenter enligt ovan.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill görs affärsutveckling på amerikanska marknaden. Expansionen understöds ytterligare av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att erövra ytterligare projekt.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.”

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Kallelse till årsstämma i Maven Wireless Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 klockan 16.00 på Nordic Forum, Torshamnsgatan 35 i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdag den 19 april 2022; samt
 2. senast torsdagen den 21 april 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB, att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 A, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 april 2022, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Anförande av den verkställande direktören;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen består av Gunnar Malmström (valberedningens ordförande), såsom största aktieägare, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf och Jonas Ahlberg utsedd av Fredrik Ekström. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 11–13 i föreslagen dagordning.
Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 25 mars 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Punkt 1. Val av ordförande
Styrelseledamot Anders Björck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.
Det förslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot.
Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
För tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av följande ordinarie ledamöter (dvs omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 9, 14 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2021.

Punkt 14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Personaloptionsprogram 2022/2025”) för anställda i Bolaget (”Deltagarna”) genom utgivande av kvalificerade personaloptioner med rätt till förvärv av nya aktier i Bolaget. Förslaget innefattar även beslut att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.
 
Personaloptionsprogram 2022/2025
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 enligt nedan riktlinjer:
 

 1. Programmet ska omfatta högst 135 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,025 kronor (dvs motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktier). Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren (se nedan) ska äga motsvarande tillämpning. Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
 3. Programmet ska erbjudas Deltagarna. Erbjudandet ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
KategoriMaximalt antal personaloptioner per DeltagareMaximalt antal personaloptioner inom respektive kategori
Ekonomichef20 00020 000
Eventuell nyrekrytering med ledande position20 00020 000
Övriga anställda (19 personer)5 00095 000
 1. Anmälan att delta i programmet ska ha inkommit till Bolaget senast en vecka efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna tidsfrist, dock längst intill 30 december 2022. Tilldelning av personaloptioner till Deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.
 2. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.
 3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
 4. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026. Om Innehavaren skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs med det antal dagar innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock längst t.o.m. den 30 september 2026.
 5. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för Personaloptioner 2022/2025 i Maven Wireless Sweden AB”, enligt styrelsens fullständiga förslag, samt ska regleras av särskilda avtal med respektive Deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.


Villkor för emissionen av teckningsoptioner
 

 1. Bolaget ska emittera högst 135 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 375 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2025.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026.
 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande dagens kvotvärde om 0,025 kronor per aktie (”Lösenpriset”). Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för Bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.
 7. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av styrelsens fullständiga förslag.
 8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2022/2025.
 
Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av nyckelpersoner samt för att motivera nyckelpersoner till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagare i programmet.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns två utestående incitamentsprogram i Bolaget. Totalt 40 000 teckningsoptioner har emitterats enligt nedan tabell. Till följd av uppdelning av aktier beslutad vid årsstämman den 25 mars 2021 berättigar varje teckningsoption till teckning av fyra nya aktier.
 

SerieAntal teckningsoptionerVarje teckningsoption berättigar till teckning av fyra nya aktier mot betalning av teckningskurs per aktie enligt nedanTeckningsperiod avseende nya aktier
2019/202230 0004,025 kronor1 september 2022 – 30 september 2022
2020/202310 0006,75 kronor1 september 2023 – 30 september 2023

Om samtliga teckningsoptioner i de två ovan beskrivna incitamentsprogrammen skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle Bolagets aktiekapital öka med 4 000 kronor genom utgivande av 160 000 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,025 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna). Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 0,31 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet (1 266 442,50 kronor) och antalet aktier (50 657 700) i Bolaget samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats). 

Kostnader, utspädning m.m.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till Personaloptionsprogram 2022/2025. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 135 000 personaloptioner kommer totalt 135 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,27 % av Bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget per dagens datum och beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter det att samtliga personaloptioner har utnyttjats). Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 hade i sådant fall förändrats från -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021) till -0,24 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2021 ökat med det antal aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som om de hade funnits under hela 2021, dock utan beaktande av de nya aktier som kan tillkomma under befintliga incitamentsprogram.
Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som skulle kunna tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i samband med tidigare incitamentsprogram eller till följd av övriga förslag till beslut vid årsstämman.
Utöver de 40 000 teckningsoptioner som emitterats under de incitamentsprogram som beskrivs under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan, finns det inga aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i Bolaget per idag.
Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.
 
Förslagets beredning
Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 50 657 700 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_______
Stockholm i mars 2022
Styrelsen

Rättelse: Maven Wireless publicerar årsredovisning för 2021

Ny bilaga bifogad

Maven Wireless Sweden AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets webbplats
https://mavenwireless.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Maven Wireless publicerar årsredovisning för 2021

Maven Wireless Sweden AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets webbplats
https://mavenwireless.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Maven Wireless erhåller avropsorder på 5,1 MSEK

Maven Wireless har erhållit ytterligare 11 beställningar värda cirka 5,1 miljoner baserat på ramavtalet med RF Coverage och slutkunden Trafikverket. Produkterna kommer att levereras och faktureras under 2022.

Beställningarna avser utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar och det totala orderbeloppet överstiger ytterligare det tidigare uppskattade ramavtalsvärdet som kommunicerades under oktober 2021 samt pressmeddelande 22 november 2021.

“Det är väldigt roligt att ordervolymen på detta ramavtal ökar ytterligare och våra produkter används i större omfattning på vår lokala marknad.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2021

Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Fjärde kvartalet 1 okt – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 40 731 TSEK (5 004)
 • Order från 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 11 634 TSEK (1 286)
 • EBITDA uppgick till -2 004 TSEK (-5 080)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 2 822 TSEK (-5 873)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 369 TSEK (-2 584)
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,14)

Helåret 1 januari – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 111 147 TSEK (20 094)
 • Order från 23 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 44 927 TSEK (49 522)
 • EBITDA uppgick till -8 318 TSEK (-16 558)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 11 394 TSEK (- 19 618)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 273 TSEK (-6 957)
 • Resultat per aktie -0,24 (-0,44)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget genomfört ett byte av bank i syfte att matcha behovet av finansiella tjänster bättre mot bolagets behov. Checkkrediten ökar samtidigt till att omfatta 10 MSEK.
Överklagan av tilldelningsbeslutet av ramavtal för Schweiziska SBB är under behandling där slutkunden SBB ombetts att lämna in förtydliganden av administrativ karaktär till rätten innan 28:e februari för vidare besked under mars månad.

Komentarer från VD

Bolagets höga orderingång resulterar i en orderbok på rekordstora 76 miljoner kronor vid periodens slut vilket är ytterligare ett tydligt besked på att bolaget levererar tillväxt och expanderar in på nya marknader. Under helåret 2021 har bolaget erhållit order på drygt 111 MSEK vilket är en uppgång med 553% jämfört med föregående år. Aktivitetshöjningen sedan slutet på sommaren fortsätter på marknaden och bolaget har vunnit ytterligare 6 nya kunder under fjärde kvartalet.
Det är samtidigt väldigt glädjande att vi tilldelats 3 strategiska ramavtal under kvartalet. Det gäller SBB i Schweiz för tunneltäckning, med ett initialt värde om ca 213 MSEK, ett ramavtal i Frankrike för täckning längs Franska järnvägen, med ett bedömt initialt värde om 120 MSEK och slutligen ett ramavtal i Sverige för tunneltäckning åt Trafikverket där bolaget redan tagit hem ordrar för sammanlagt 13,2 MSEK. Det innebär att vi under 2021 lyckats vinna samtliga ramavtal vi hade på radarn för ett år sedan. Tilldelningsbeslutet från SBB har överklagats, SBB hanterar ärendet i en uppsnabbad process.
Bolaget expanderar på samtliga existerande marknader runt om i Europa, Asien och Mellanöstern. Vi flyttar fram våra positioner och genomför strategiska affärer i Australien och Kina. Vidare har bolagets chef för den amerikanska marknaden startat sin anställning och driver nu affärsutvecklingsarbetet i USA via Maven Wireless Inc.
Försäljning om cirka 12 miljoner kronor under fjärde kvartalet är 8 gånger högre än samma period föregående år. Vidare konstaterar jag att den ackumulerade bruttomarginalen för helåret landar på 34%, vilket är över förväntan. Bolaget redovisar negativa EBIT-siffror och genererar en förlust för kvartalet och helåret, vilket främst beror på kostnader för expansionen och notering samt leveransproblem orsakad av brist på IC komponenter, vilket håller tillbaka leverans och fakturering av tagna orders.
Bristen på vissa typer av IC komponenter påverkar bolaget fortsatt genom sena leveranser av material till produktion. Det har lett till att planerad produktion i framför allt oktober och november har behövts planeras om och senareläggas. Detta har fått negativa konsekvenser på bolagets omsättning 2021, men har ännu inte medfört några tappade affärer. Bolaget fortsätter därför med strategin att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. Det gör att vi under slutet av året byggt upp ett eget lager av komponenter och moduler om ca 8 MSEK. Detta lager gör att vi har en större handlingsfrihet i produktionsledet.
Medvetenheten om och intresset för bolagets unika produkter fortsätter att växa på marknaden. Försäljningen, som har understötts av nya digitala marknadskampanjer, har resulterat i en rekordstor offertstock på affärer gentemot kunder från alla befintliga regioner vi bearbetar idag; Europa, Mellanöstern och Asien.
Hållbarhet står allt högre upp på fastighetsägarnas agenda och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU-kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter bidrar till detta genom att erbjuda lösningar för inomhustäckning med 5G med mycket låg klimatpåverkan. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som bidrar till att minska CO2-utsläppen.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

Maven Wireless receives 10 MSEK order from system integrator in Singapore

Maven Wireless has received an order worth approximately 10 MSEK from Mozark Pte Ltd a system integrator in Singapore. The order will be delivered and billed during first half of 2022.

The order include a Maven Stratus High Power DAS system to provide radio communications for both emergency services but also mobile telephony coverage for Marina Bay Sands in Singapore. The system contains the latest 5G technology with MIMO functionallity to maximize capacity on the 3.5 GHz band.

“Countries in Asia are at the forefront of the 5G expansion for indoor coverage and this order is further proof that we meet the market's new requirements for 5G technology for indoor coverage that supports all operators. It is extra exciting to deliver a system that combines older mobile technologies and advanced 5G as well as the rescue service's frequencies to be able to maximize the experience and security for guests and visitors in the iconic building Marina Bay Sands in Singapore” said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.