Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority – SBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 5,878 kEUR (approx. 63,874 kSEK*).

The order includes the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS.

"Our previous record for single largest order is doubled with this new order and the company's order book conquers new heights where accumulated orders during 2022 total SEK 265 million*. The order book today is approximately SEK 193 million, which will be converted into revenue during Q4 2022 and during 2023. This order further strengthens the company's position to become the strongest player in wireless coverage for tunnels," says Fredrik Ekström, CEO

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ny rekordorder om ca 64 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 5 878 kEUR (cirka 63 874 kSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS.

”Vårt tidigare rekord på enskilt största order fördubblas med denna nya order och bolagets orderbok erövrar nya höjdnivåer där ackumulerade order under 2022 är totalt 265 MSEK*. Orderboken idag är ca 193 MSEK som skall konverteras till omsättning under Q4 2022 samt under 2023. Denna order stärker ytterligare bolagets position för att bli den starkaste aktören inom trådlös täckning för tunnlar”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless erhåller avropsordrar om 20 MSEK från Telenor

Maven Wireless erhåller flera ordrar från Telenor på DAS produkter för den Norska marknaden om sammanlag cika 20 MSEK.

Ordrarna skall levereras under första halvåret av 2023 och innefattar standardprodukter för tunnel- och inomhustäckning.

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 57 885 TSEK (33 783)
 • Order från 11 kunder varav 3 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 26 470 TSEK (8 894)
 • EBITDA uppgick till 3 933 TSEK (-4 406)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 768 TSEK (-5 229)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 244TSEK (-4 259)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 107 293 TSEK (70 416)
 • Order från 25 kunder varav 9 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 60 749 TSEK (33 294)
 • EBITDA uppgick till -15 TSEK (-6 126)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 459 TSEK (-8 572)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -996 TSEK (-7 905)
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,18)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 26 miljoner under kvartalet har ökat jämfört både mot samma period föregående år (+198%) samt föregående kvartal (+23%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi fortsatt säkra upp material för att kunna leverera fler produkter från produktion till våra kunder. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är jag glad att kunna presentera ett positivt resultat om 2 543 TSEK samt positivt kassaflöde om 3 244 TSEK under kvartalet vilket är en milstolpe i bolagets historia.

Orderingången på 58 miljoner ligger klart högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 121 miljoner kronor. Vi har under kvartalet erhållit den enskilt största ordern genom tiderna för att leverera produkter för radiotäckning av Koralm-tunneln i Österrike värd cirka 33 miljoner kronor. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 35%.

Vidare har vi under perioden erhållit betalning av samtliga förfallna och obetalda kundfordringar och har därmed inga utestående förfallna kundfordringar vid periodens utgång.

Utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska Trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget. Ingen motpart har meddelat en önskan att driva saken vidare till federala Högsta domstolen vilket innebär att detta beslut är slutgiltigt. Vi har under perioden haft uppstartsmöten, planeringsmöten och även genomfört produktträning tillsammans med slutkunden SBB.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets DAS för hotell och kasino i Sydostasien. Vidare är jag väldigt glad över att ha vunnit förtroende från Vodafone som en av de största ledande telekomoperatörerna i världen. Vi har även tagit hem en order för ett första tunnelbaneprojekt i Turkiet.

Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och kan heller inte erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Med skenande energipriser hamnar energisnålare lösningar mycket mer i fokus vilket gynnar bolaget som har marknadens mest energisnåla lösningar. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta produkter med hög bandbredd. Samtidigt hjälper vi blåljus- och säkerhetsorganisationer att etablera robust, säker och klimatsmart radiotäckning för trygga samhällen.

Fredrik Ekström – VD

Maven Wireless receives 3 MEUR follow-up order from Austrian Rail – ÖBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has today received an order from Tomek GmbH based on the existing framework agreement with the Austrian rail – ÖBB valued at 3 007 kEUR (approximately SEK 32,7 million*)

The order includes digital distributed antenna solutions (DAS) to cover the entire new Koralm tunnel in Austria. Public safety products for police, fire brigade and GSM-rail service will be used as well as mobile coverage product for connecting all Austrian mobile operators services in the tunnel.

“In 2022 we are already exceeding record levels on sales and order volumes for a single year, accumulated orders now totalling 149 MSEK* in 2022 alone. The order for the Koralm tunnel underpins the deep working relationship we have with our customer in Austria but also our position as becoming the strongest player for wireless in-tunnel solutions”, says Fredrik Ekström, CEO

*Estimation based on applicable exchange rates

Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 3 MEUR från Trafikverket i Österrike – ÖBB

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit order via Tomek GmbH inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB till ett värde av 3 007 kEUR (cirka 32,7 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av alla österrikiska mobiloperatörer i österrikiska Koralmtunneln.

”I år ligger vi redan på rekordnivåer både för ordermottagning och försäljning, ackumulerade order på totalt 149 MSEK* bara under 2022. Ordern för Koralmtunneln underbygger den djupa arbetsrelation vi har med vår kund i Österrike men också vår position att bli den starkaste aktören för trådlös täckning i tunnlar”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives 849 kEUR follow-up order from neutral host in Philippines

Maven Wireless Sweden AB has today received an order from SMS Global Technologies Inc., an existing partner and neutral host in the Philippines for a value of 849 kEUR (approximately SEK 9 million*).

The order includes the company's emergency service and mobile phone coverage products that will be installed at Solaire Resort & Casino, a hotel and casino in the Philippines. The system includes the latest 5G technology with MIMO functionality to maximize the capacity of the 3.5 GHz radio band.

“We are once again trusted to deliver high-capacity coverage products that include 5G for all operators to projects in Asia where the deployment of 5G indoor coverage is expanding. The Maven Wireless DAS system is the market leader with the latest technology which delivers the highest bandwidth while the products consume half the energy. This means a cost-effective operation and emissions of CO2 is kept to minimum," says Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless

*Estimation based on applicable exchange rates

Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 9 MSEK från neutral host i Filippinerna

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit order från SMS Global Technologies Inc., en befintlig partner och neutral host i Filippinerna till ett värde av 849 kEUR (cirka 9 MSEK*).

Ordern inkluderar bolagets produkter för blåljusradio och mobiltelefontäckning som kommer att installeras i Solaire Resort & Casino, ett hotell och kasino i Filippinerna. Systemet inkluderar den senaste 5G teknologin med MIMO funktionalitet för att maximera kapaciteten på 3,5 GHz radiobandet

“Vi får återigen förtroendet att leverera produkter för högkapacitetstäckning som inkluderar 5G för alla operatörerna till projekt i Asien där utbyggnationen av 5G inomhustäckning expanderar. Maven Wireless DAS system är marknadsledande med den senaste teknologin vilken levererar den högsta bandbredden samtidigt som produkterna förbrukar hälften av energin. Det innebär att driften blir kostnadseffektiv och CO2 utsläppen minimala” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första halvåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 21 104 TSEK (20 412)
 • Order från 15 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 21 536 TSEK (13 296)
 • EBITDA uppgick till -398 TSEK (-3 167)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 563TSEK (-3 996)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 944TSEK (-3 443)
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,05)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 49 395 TSEK (36 633)
 • Order från 21 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 34 279 TSEK (24 400)
 • EBITDA uppgick till -3 949 TSEK (-1 720)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 228 TSEK (-3 342)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 247 TSEK (-3 647)
 • Resultat per aktie -0,13 (-0,07)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har bolaget genomfört avstämningsmöten samt produktträning med slutkunden SBB.
Bolaget har även erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man använder Carrier Aggregation i ett Distribuerat Antenn-System (DAS).
Bolaget har introducerat ett personaloptionsprogram med Kvalificerade Personaloptioner (KPO). Vilket innebär att 135 000 KPO:er har blivit registrerade hos Bolagsverket per 5 juli. Det medför en ytterligare maximal utspädningseffekt motsvarande cirka 0,27%
Kassan har tillförts 2 521 TSEK vilket är delar av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 22 miljoner under kvartalet har ökat markant jämfört både mot samma period föregående år (+62%) samt föregående kvartal (+69%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi säkrat upp mer material och får ut mer produkter från produktion till våra kunder. Trenden är tydlig där vår leveransförmåga ökar kvartal efter kvartal. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK där antal komponenter minskar men värdet per komponent ökat. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är periodens resultat på -1 713 TSEK klart bättre än både samma period föregående år samt föregående kvartal.
Orderingången på 21 miljoner ligger högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut fortsatt ligger på rekordnivåer och landar på 89 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken planeras att levereras under året. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 34%.
Vad gäller tilldelningsbeslutet från SBB i Schweiz vilket tidigare meddelats har överklagats av andra leverantörer, har det ännu inte kommit något besked från rätten. Slutgiltigt besked väntas senare under året. Däremot har rätten gett klartecken till SBB att bryta ut de första projekten från upphandlingen för att direkt påbörja arbetet med dessa. Det innebär att vi tillsammans med vår partner Rhomberg har fått fortsatt förtroende från SBB och vi har påbörjat arbete med det första tunnelprojektet i Schweiz. Jag är väldigt glad över dessa framsteg och att fortsatt ha fullt förtroende från slutkunden SBB. Efter periodens utgång har vi även genomfört utbildning av Maven DAS för slutkunden SBB i Schweiz.
Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill pågår affärsutveckling på den amerikanska marknaden. Bolaget har tecknat avtal med EPIC Consulting, ett telekombolag i USA som har en säljorganisation utspridd över de flesta delstaterna och som säljer övrig telekomutrustning direkt till våra slutkunder. De har tidigare hjälpt andra DAS bolag att expandera in på den amerikanska marknaden på ett bra sätt. Detta samarbete är ett kostnadseffektivt sätt för oss att nå ut till en bred kundbas under kort tid.
Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.
Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.
Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Stämmokommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter beslutades om omval av Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström som ordinarie ledamöter. Till ordförande omvaldes Anders Björkman. Det beslutades att styrelsearvodet skall vara 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor
Årsstämman omvalde Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Carl Johan Regell, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 135 000 kvalificerade personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i bolaget, motsvarande cirka 0,27 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i bolaget under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i bolaget vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026 förvärva en aktie i Maven Wireless Sweden AB till aktiens kvotvärde om 0,025 kronor.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5 065 770 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster, baserat på det totala antalet aktier i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.