Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Ökande orderingång och bruttomarginal tillsammans med fortsatt lönsam tillväxt

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2024
•Nettoomsättning uppgick till 53 741 ( 41 069)
•EBITDA uppgick till 10 356 (3 874)
•Rörelseresultatet uppgick till 8 454 (2 590)
•Orderingången uppgick till 46 846 (34 938)
•Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 179 (-7 051)
•Resultat per aktie före och efter utspädning SEK 0,12 (0,05)
•Eget kapital per aktie SEK 2,41 (1,57)

Kommentarer från VD
Första kvartalet är normalt sett det svagaste kvartalet under året, trots det levererar vi fortsatt lönsam tillväxt med en nettoomsättning om 54 miljoner kronor. Vår produktion visar även att vi har mycket bra kontroll på leveranser och kostnader i produktionsflödet då koncernen redovisar en bruttovinstmarginal om 47% vilket är rekordhögt. Det gör att vi redan efter första kvartalet levererat ett resultat om drygt 8 miljoner kronor.

Inflödet av order från både befintliga och nya kunder fortsatte att öka under kvartalet vilket är ett tecken på att koncernen expanderar men även att vi är i slutfasen av normaliseringen av orderboken från pandemin. Med normala leveranstider från våra kontraktstillverkare innebär det att våra kunder lägger order med runt 3 månaders framförhållning innan önskad leverans. Det ska jämföras med pandemiperioden då denna framförhållning var upp till 15 månader, varför orderboken har varit onormalt stor. Orderingången under kvartalet växte till cirka 47 miljoner kronor. Jag vill framför allt lyfta fram ordern från Storbritannien för ett cellulär-DAS projekt i London där de brittiska operatörerna kommer distribuera täckning genom våra produkter. Det blir Maven Wireless första mobiltelefoniprojekt och referens i Storbritannien som är den största DAS marknaden i Europa, det i sig är en viktig milstolpe för vår vidare expansion i Europa. Vidare tar vi hem ytterligare order från USA för ett DAS system på östkusten.

Under kvartalet har vi levererat produkter till nya kunder, bland annat en integratör i Tyskland som bygger TETRA täckning för BOS-net (Tysklands motsvarighet till RAKEL) samt till ytterligare en ny integratör i Turkiet som bygger likande TETRA system.

Kassaflödet påverkas under kvartalet av att koncernen betalar all produktion relaterat till alla leveranser samtidigt som delar av fakturerade leveranser på ramavtal kommer betalas först efter att tester genomförts på installerade system under våren. Samtidigt finns några kundfordringar som skjuts över till nästa kvartal. Som ett led i att öka bruttovinstmarginalen har lagret av effektförstärkare ökats vilket i sin tur gör att vi ökar kapitalbildningen på balansräkningen. Efter periodens utgång har förfallna kundfordringar om 10 MSEK betalats.

Under perioden har en ny produktplattform för i första hand 5G inomhustäckning lanserats, som heter Nimbus. Produkten kan leverera upp till 4×4 MIMO för alla operatörer på 3,5 GHz bandet vilket är det spektrum där bandbredden för användarna kan maximeras. Fram till idag har Maven Wireless levererat 5G system till Asien, men just nu startar utbyggnationen för inomhus 5G täckning även i Europa varför lanseringen av Nimbus är väl tajmad. Jämfört med andra produkter på marknaden levererar Nimbus mer än dubbla datahastigheter och är också utan kylfläktar vilket bidrar till att Maven Wireless bibehåller sitt teknologiska försprång. Vidare kan kunder bygga 5G täckning med Nimbus oberoende av äldre redan installerad utrustning. Det möjliggör att vi kan adressera den s.k. brownfieldmarknaden med Nimbus för att vinna mark och kunder som traditionellt sett köpt utrusning från konkurrerande bolag.

Det är fortsatt ett starkt fokus på säkerhet inom IT- och telekomsystem på marknaden varför alla EU medlemsländer implementerar lokala lagar baserade på NIS-2 direktivet senare i år. Det innebär att ytterst styrelse och ledning av organisationer som tillhandahåller IT- och telekomsystem är ansvarig för cybersäkerheten. Vidare innebär det att system som byggs kommer att vara säkrare framöver. Osäkrare och sårbara system, som till exempel publika wifi-nät, kommer att ersättas med säkrare system framöver. Maven Wireless system upprätthåller samma höga säkerhet som levereras från core-näten samt basstationerna och kan därför användas för säkra och robusta installationer.

Slutligen är jag mycket nöjd med att koncernen fortsätter den globala expansionen i nya länder samtidigt som expansionen på befintliga marknader fortsätter enligt plan och med bra bruttovinstmarginaler.
Med Nimbus-plattformen fortsätter vi att bidra till digitaliseringen för trygga och säkra samhällen, både inom 5G och annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – VD och koncernchef

Väsentliga händelser under första kvartalet

Maven Wireless får uppföljningsorder från holländsk telekomoperatör värda cirka 10 MSEK
En av de största mobilnätsoperatörerna (MNO) i Holland kommer att använda Maven Wireless högeffekts digital DAS för att bygga mobiltäckning i både tunnel- och inomhusprojekt i Nederländerna. Båda projekten kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2024.
Maven Wireless digital DAS valdes av kunden främst utifrån dess hållbara DAS-produkt med de lägsta CO2-utsläppen på marknaden. Det enkla gränssnittet för alla teknologier gör uppgraderingar för 5G mycket enkla och var också en nyckelfaktor i urvalsprocessen.

Maven Wireless beviljas ett fjärde patent i Indien
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 73 patent över hela världen och har ytterligare 6 patentansökningar under behandling. Det nya patentet i Indien täcker en metod som utförs av en digital DAS för att distribuera aggregerade signaler som tas emot av minst en digital masterenhet i DAS till minst en digital remote i ett DAS system. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet, särskilt i APAC-regionen.

Maven Wireless vinner första order för cellulär DAS från Storbritannien värd cirka 2 MSEK
Maven Wireless brittiska partner SAS Wireless vinner ett tunnelprojekt i London med Maven Wireless DAS utrustning för etablering av mobiltelefoni för alla operatörer. Projektet omfattar det första Maven Wireless cellulära systemet som driftsätts i Storbritannien och kopplar upp de brittiska mobilnätsoperatörerna. Produkterna kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maven Wireless erhåller avropsorder om cirka 15 MSEK på ny produktvariant
Maven Wireless har tagit fram stöd för upp till 5 olika frekvensband i Stratus högeffekts radioremote vilken tidigare hade stöd för upp till 4 frekvensband per remote. Den nya produkten har inkluderats i ramavtalet för Trafikverket i Österrike (ÖBB) där en första avropsorder erhållits via den lokala partnern Tomek. Ordern planeras att levereras och faktureras under juni-juli 2024. Produkten adresserar framför allt tunnelmarknaden i Europa, men kan även användas i mellanöstern och delar av Asien. De fem frekvensbanden stödjer mobiltelefoni för alla operatörerna på marknaden inklusive 5G på de lägre frekvensbanden vilket ger optimerad utbredning för just tunneltäckning. Dessutom stödjer produkten kompletterande nedlänksbandet på 1400 MHz (SDL) vilket ytterligare ökar den totala bandbredden systemet levererar och gör Maven Wireless produkt unik på DAS marknaden.

Maven Wireless tecknar produktionsavtal med Vexos Inc.
Maven Wireless Sweden AB (publ) har ingått ett produktionsavtal med Vexos Inc., en global leverantör av elektroniska tillverkningstjänster (EMS) och anpassade materiallösningar. Vexos har anläggningar i USA, Kanada, Mexiko, Kina och Vietnam.
Tillverkningssamarbetet kommer initialt att stödjas vid Vexos fabrik i Vietnam.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner