Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 7 maj 2024 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2023. Det beslutades att fastställa dispositionen beträffande vinsten om 46 607 100 kronor jämte överkursfond minus balanserade vinstmedel 11 257 034 kronor, summa 57 864 135 kronor, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut totalt 5 190 680,90 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes styrelsen förslag fredagen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB:s onsdagen den 15 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist, Karin Edström, Anders Olin ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2023.
Det beslutades att bevilja verkställande direktören Fredrik Ekström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Det noterades att styrelseledamot och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 275 000 kronor, såvitt avser styrelsens ordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser var och en av övriga ordinarie ledamöter, totalt 995 000 kronor. Det beslutades vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det beslutades om omval av följande ordinarie ledamöter Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist, och Anders Ohlin samt nyval av Noora Jayasekara som ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades vidare om omval av Anders Björkman som ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.
Det beslutades att välja Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att revisionsbolaget hade låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor

Beslut om införande av två långsiktiga incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse i enlighet med bilagd kallelse, Bilaga 1.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner