Bolagsordningen för
Maven Wireless Sweden AB
(org.nr 559065-6384)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Maven Wireless Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Verksamhetsmål
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och sälja radiorepeaterprodukter och erbjuda konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 125 000 kronor och högst 4 500 000 kronor. 

§ 5 Aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 45 000 000 och högst 180 000 000. 

§ 6  Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter utan suppleanter. 

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.  

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i DI. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 

Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma. 

§ 9 Ärenden på årsstämman
Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.  Val av ordförande vid stämman;
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.  Godkännande av dagordningen;
4.  Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5.  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,   koncernredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen;
7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12.  Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
13.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, införa en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. 

§ 11 Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

§ 12 Avstämningsförebehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 


******

Relaterat innehåll

Håll dg uppdaterad om vår finansiella presentation, företagsstyrning, och aktieägarinformation. 

Upptäck våra finansiella virtuella konferenser, webbinarier och presentationer. 

Upptäck några av de mest framgångsrika projekten vi har genomfört hittills.

Bolagsordning
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner