Nomineringskommitté

Principer för utnämning av valberedningen

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter vilka  tre utses av de tre till röster till röstetalet största ägarregistrerade aktieägare listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammakalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB. 

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen sk auppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). 

Om en eller flera aktieägare som  utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskevärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till rösttalet sett största aktieägare, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Sammansättningen av valberedningen ska offentligöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget. 

Instruktion till valberedningen

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som anges i Koden och inför årstämman utvärdera styrelsen arbete och presentera förslag på: 

  • Ordförande på årstämman 
  • Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen
  • Styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisorer
  • Arvode till revisorer 
  • Principer för utseende av valberedningen 


Hållbarhet

Hållbar och framtidssäker trådlös täckning.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år.

Delårsrapport Q1

Delårsrapporten för januari-mars 2023.

Relaterat innehåll

Håll dg uppdaterad om vår finansiella presentation, företagsstyrning, och aktieägarinformation. 

Upptäck våra finansiella virtuella konferenser, webbinarier och presentationer. 

Upptäck några av de mest framgångsrika projekten vi har genomfört hittills.

Valberedning
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner