DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Maven Wireless Sweden ABs ("Maven Wireless" eller "Bolaget") ägarspridning som offentliggjordes den 9 december 2022 (”Erbjudandet”) visar att Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Teckningskursen har fastställts till 15,15 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 674 075 aktier, bestående av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier. Styrelsen i Bolaget har beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 december 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktade sig till allmänheten i Sverige. Erbjudandet kunde dock inte överstiga 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, varpå det totala antalet aktier i Erbjudandet kunde bli färre än 2 100 000 aktier. De befintliga aktierna erbjöds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless). Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, var att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget ytterligare flexibilitet att tillvarata möjligheter i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Utfallet

Intresset i anmälningar för teckning av aktier har varit stort och Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 674 075 aktier baserat på den fastställda teckningskursen om 15,15 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent. I enlighet med tilldelningsprinciperna har tilldelning av 1 089 109 nya aktier till ett belopp motsvarande cirka 16,5 MSEK prioriterats framför befintliga aktier vilket gör att Bolaget tillförs 16,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader för Bolaget vilka bedöms uppgå till cirka 1,2 MSEK. Resterande del av Erbjudandet, cirka 8,8 MSEK, har tilldelats med 584 966 befintliga aktier.

Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 2,10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier och röster i Maven Wireless efter Erbjudandet. Genom Erbjudandet ökar Maven Wireless aktiekapital med 27 227,73 SEK, från 1 269 442,50 SEK till 1 296 670,23 SEK, och antalet aktier och röster i Maven Wireless ökar med 1 089 109, från 50 777 700 till 51 866 809.

VD Fredrik Ekström kommenterar

“Sedan bolagets börsintroduktion 2021 har Maven Wireless expanderat på befintliga marknader i
Europa, Mellanöstern och Asien. Med ett dotterbolag i USA har Maven Wireless nu startat upp
verksamhet och affärsutveckling även för den amerikanska marknaden, vilket leds av vår säljchef i
Kalifornien, för att adressera ytterligare över 40% av den totala världsmarknaden. Med våra
världsledande produkter för inomhus- och tunneltäckning har bolaget under senaste kvartalet vuxit
organiskt med 198% jämfört med samma period föregående år. Vi lyckades även generera vinst
under samma kvartal.”, säger Fredrik Ekström, vd och medgrundare av Maven Wireless, och fortsätter:

“Eftersom bolaget genererar vinst behöver vi inte ta in så mycket kapital för
den organiska tillväxten varför endast delar av spridningen görs med nyemitterade aktier. Kapitalet
som går till bolaget kommer vi använda för att stärka produktionskedjan med mer
produktionskapacitet samt strategiska satsningar på IC komponenter. Jag vill slutligen passa på
att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget och vår resa framåt där vi skall fortsätta
att ta över marknaden för inomhus och tunneltäckning med världsledande produkter. ”


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless har endast skett genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggjorde den 12 december 2022.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner