Maven Wireless validates additional 8 European patents

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted additional 8 European patents for the patent application "Real-valued passband data transport in DAS"

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new validated patents, Maven Wireless possesses 67 patents worldwide and has additionally 12 patent applications pending. These patents protects Maven Wireless digital DAS products and the way how the products transport data over the fibre network. They also support and protects Maven Wireless’ business throughout the European market.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av 543 kEUR (cirka 6,1 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

“Jag är glad över fortsatt förtroende från vår lokala partner i UAE som redan under 2022 implementerat flera projekt med Maven Wireless unika kombinationslösning. Vi får nu fortsatt förtroende att leverera samma lösning till ytterligare större projekt. Denna försäljning och partnerskap stöttar vår vidare expansion i regionen. Vidare är det också spännande att vi nu ser flera länder i Europa som blir redo att implementera samma typ av lösning. I Sverige till exempel planeras samma typ av Public Safety LTE byggas ut som kallas Rakel G2 i parallell med nuvarande Rakel som också utnyttjar 380 MHz bandet”, säger Fredrik Ekström, VD och koncernchef

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless expands in the Middle East and receives an additional order of SEK 6 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received an order via a local partner for a public safety DAS system to a value of 543 kEUR (approx. 6.1 MSEK*).

This order includes the latest digital DAS products for blue light service that support both the old TETRA standard over the 380 MHz band as well as the new generation solution with Public Safety LTE over the 700 MHz band in the same remote unit. Public Safety LTE is the latest generation radio for first responders that supports video and data transmission.

“I am happy about the continued trust of our local partner in the region who already implemented several projects with Maven Wireless unique solution combining both the older generation but also the new standards for Public Safety LTE. We now continue to be trusted to deliver the same solution to even larger projects. This sale and partnership support our further expansion in the Middle East region. Furthermore, it is also exciting that we see several countries in Europe getting ready to implement the same type of solution. In Sweden, for example, the same Public Safety LTE is planned to be launched nationwide, which is called Rakel G2, in parallel with the current Rakel, which is also using the 380 MHz band", says Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless

*Estimate based on current exchange rate

Kallelse till årsstämma i Maven Wireless Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 på Nordic Forum, Torshamnsgatan 35 i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 19 april 2023; samt
(ii) senast fredagen den 21 april 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB,
att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 A, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 april 2023, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Anförande av den verkställande direktören;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 15. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Gunnar Malmström (valberedningens ordförande), såsom största aktieägare, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf och Jonas Ahlberg utsedd av Fredrik Ekström. Valberedningens tre ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av augusti 2022 tillsammans företrädde cirka 35 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 11–13 i föreslagen dagordning.

Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 25 mars 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Punkt 1. Val av ordförande
Styrelseledamot Anders Björck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.
Det förslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot, totalt 840 000 kronor.
Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
För tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av följande ordinarie ledamöter (dvs omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström samt nyval av Anders Olin. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Gunnar Malmström anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 9, 14 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2022.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 51 866 809 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.


Stockholm i mars 2023
Styrelsen

Maven Wireless publicerar årsredovisning för 2022

Maven Wireless Sweden AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets webbplats
https://mavenwireless.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Maven Wireless will present at the Redeye Next Gen Wireless 5G/6G event

Maven Wireless CSO Pär Tjernström will present the company view on the potential of 5G at the Redeye event March 14th 2023.

We look forward sharing our own experiences in this rapidly evolving field together with other leading companies in the industry. Live broadcast at redeye.se and special invitees only. The event starts at 09:00 and Maven Wireless will start presenting at 11:03.
Click here to see more details

Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB meddelar att Analysföretaget Analyst Group idag har publicerat en analys av bolaget. Analyst Groups värdering indikerar ett motiverat värde på 20,0 SEK (17,6), i ett Base scenario.

Analysen finns tillgänglig här.

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2022

Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Expansionen fortsätter med positivt resultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 120 617 TSEK (40 731)
 • Order från 12 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 40 698 TSEK (11 634)
 • EBITDA uppgick till 2 103 TSEK (-2 151)
 • Rörelseresultatet uppgick till 564 TSEK (-2 969)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 986 TSEK (-13 315)
 • Resultat per aktie 0,01 (-0,07)

Perioden, 1 januari – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 227 897 TSEK (111 147)
 • Order från 30 kunder varav 15 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 101 446 TSEK (44 927)
 • EBITDA uppgick till -53 TSEK (-8 298)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 037 TSEK (-11 562)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 582 TSEK (-21 219)
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,24)
 • Ingen utdelning föreslås
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Avropsorder från schweiziska Trafikverket SBB
Under december erhåller koncernen order om ca 88 miljoner kronor baserat på det nya erkända ramavtalet med SBB i Schweiz. Rhomberg är koncernens lokala partner vilka levererar projekten till SBB med Maven Wireless produkter.
Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Koncernen genomför en övertecknad spridningsemission
Under december genomförs en ägarspridning genom Avanza vilken blir övertecknad och vi får med denna spridning 2300 nya ägare. Som meddelats under processen görs bara delar av spridningen med nya aktier då verksamheten inte är i direkt behov av rörelsekapital. Teckningskursen för spridningen var 15,15 kronor. Aktiespridningen bestod av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier.

Deloitte Sweden Technology Fast 50
Varje år rankar Deloitte Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag i Sweden Technology Fast 50. 2022 hamnar Maven Wireless på 7:e plats. Maven Wireless är det högst placerade bolaget som även har hårdvaruprodukter.
Listan inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik – från internet och datautrustning till Life Sciences. Rankningen baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en fyraårsperiod.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats för första gången för moderbolaget Maven Wireless Sweden AB och det helägda dotterbolaget Maven Wireless Inc. Tidigare perioder har haft ringa betydelse då verksamheten startades i slutet av 2021.

Mässor och marknadsaktiviteter
Maven Wireless har under fjärde kvartalet deltagit på 5 olika mässor.

 • PMR Expo i Köln, Tyskland. Vilken är en central mässa för den europeiska marknaden för blåljusradio och privata nät.
 • ADIPEC i Abu Dhabi, UAE. Denna mässa fokuserar på Energisektorn och är relevant främst för ”Oil & Gas” sektorn för verksamheten i mellanöstern.
 • Maredi Technologies Solutions Day, Sydafrika. Där fokus var att nå ut till lokala mobiloperatörer. Maven Wireless presenterade verksamhet och produktutbud.
 • GITEX World Trade Center Dubai, UAE. Vilken är en global teknologimässa som hålls årligen i Dubai.
 • Sweden Joint Working Group on Digital Technologies and Economy, New Delhi, Indien.

Koncernen har också genomfört ett antal aktiviteter för investerare, bland annat har enskilda presentationer genomförts under kvartalet. En generell bolagspresentation tillsammans med Skills Corporate Finance. Vidare har bolagspresentation på Avanzas Capital Markets Day genomförts. Därtill en rad andra spridda marknadsaktiviteter i samband med ägarspridningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Anders Olin föreslås till ledamot av styrelsen i Maven Wireless AB
Valberedningen avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman. Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Europeiska patentverket EPO beviljar patent för ” Real- valued passband data transport in DAS”
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 59 patent över hela världen och har ytterligare 13 patentansökningar under behandling utanför Europa. Med det nya godkända EPO-patentet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Komentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är den högsta genom tiderna, försäljningstillväxten är 250% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen för helåret uppgår till 101 miljoner kronor vilket är en försäljningstillväxt på 126% jämfört med helår 2021. Vi har fortsatt fokuserat på att öka leveransförmågan för att konvertera orderbok till omsättning snabbare. Vidare är jag återigen glad att vi fortsätter att leverera positivt resultat om 363 TSEK samt ett positivt kassaflöde om 986 TSEK från den löpande verksamheten under kvartalet.Orderingången på 121 miljoner är mer än dubbelt så hög som föregående år vilket också resulterar i att orderboken vid årets slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 201 miljoner kronor. Vidare har vi under december erhållit order om 88 miljoner kronor från SBB vilket är vårt senaste ramavtal i Schweiz. Det är tillfredställande att vi nu med besked kommit i gång med detta ramavtal efter tvist om utfall i upphandlingen där rätten dömt allt till vår fördel.Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser har fortsatt att driva upp våra produktionskostnader under året. Det resulterar i en bruttomarginal på 31% under året vilket är 3 procentenheter lägre än föregående år (34%).Under december genomförde vi en ägarspridning genom Avanza vilken blev övertecknad och koncernen fick med denna spridning 2 300 nya ägare, totalt antal aktieägare per balansdagen var 3 653. Som meddelats under processen gjordes delar av spridningen genom försäljning av befintliga aktier då koncernen inte är i behov av rörelsekapital.Vidare har vi under slutet på kvartalet förlängt vårt ramavtal med Telenor. Vi har i denna förlängning kunnat justera våra försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi har skarpa offerter ute hos kund och ett antal projekt under utvärdering med Maven Wireless produkter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets-DAS för tunnlar i Turkiet. Försäljning repeaterprodukten för täckning på tåg fortsätter också i Schweiz. I Norden har vi erhållit genombrottsorder både för lösningar på sjukhus samt på fängelser. Vi har vidare partners i både Sverige och Norge som använder våra produkter för att etablera täckning på kraftverk.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom att konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och heller inte kan erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G.Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och understöds ytterligare av skenande energipriser. Vi är stolta att kunna erbjuda energisnåla och hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU-kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.Det är också intressant att notera det nya EU-direktivet NIS-2 från 10 november 2022 som förtydligar ledningens och styrelsens ansvar för cybersäkerhet i publika miljöer som flygplatser, kontor, gallerior mm. Det innebär att osäkra nät som till exempel publika WiFi kommer trängas undan av säkrare lösningar som till exempel våra DAS-produkter.Vår globala expansion fortsätter i hög takt när vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

Maven Wireless Sweden AB (publ) publishes Year-End Report January-December 2022

Maven Wireless publish Year-End Report for 2022. The year-end report is available as an attached document and at www.mavenwireless.com

The expansion continues with positive results and cash flow

Fourth quarter, 1 October – 31 December 2022

 • Order intake amounted to 120,617 KSEK (40,731)
 • Orders from 12 customers, of which 6 new customers during the period
 • Net sales amounted to 40,698 KSEK (11,634)
 • EBITDA 2,103 KSEK (-2,151)
 • Operating profit 564 KSEK (- 2,969)
 • Cash flow from current operations 986 KSEK (-13,315)
 • Earnings per share 0,01 (-0,07)

Period 1 January – 31 December 2022

 • Order intake amounted to 227,897 KSEK (111,147)
 • Orders from 30 customers, of which 15 new customers during the period
 • Net sales amounted to 101,446 KSEK (44,927)
 • EBITDA 53 KSEK (-8,298)
 • Operating profit -5,037 KSEK (-11,562)
 • Cash flow from current operations 2,582 KSEK (-21,219)
 • Earnings per share -0.11 (-0.24)
 • No dividend is proposed
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e during operations of products

Significant events during the fourth quarter

Call off order from Swiss transport agency SBB
During December, the company receives orders of approximately SEK 88 million based on the newly recognized framework agreement with SBB in Switzerland. Rhomberg is the company's local partner who delivers the projects to SBB with Maven Wireless products
 
Extension of framework agreement with Telenor
At the end of the quarter, the company signed an extension of the framework agreement with Telenor. In this extension, the company has adjusted sales prices to compensate for cost increases in the production stage. The new agreement is valid until December 31, 2024.

Increase the number of share holders
During December, the company carries out an ownership spread through Avanza, which was oversubscribed, with this spread we get 2,300 new owners. As announced during the process, only parts of the spread are made with new shares as the company is not in direct need of working capital. The subscription price for the spread was SEK 15.15. The share distribution consisted of 1,089,109 newly issued shares and 584,966 existing shares.
 
Deloitte Sweden Technology Fast 50
Every year, Deloitte ranks Sweden's 50 fastest growing technology companies in the Sweden Technology Fast 50. In 2022, Maven Wireless will end up in 7th place. The company is the highest ranked company that also has hardware products. The list includes both public and private companies and covers all types of technology – from the Internet and computer equipment to Life Sciences. The ranking is based on the companies' average revenue growth over a four-year period.

Consolidated accounts
Consolidated accounts have been prepared for the first time for the parent company Maven Wireless Sweden AB and the wholly owned subsidiary Maven Wireless Inc which causes a difference with the comparison figures accumulated against reported figures of the previous year.

Trade shows
During the fourth quarter, the company participated in 5 different trade shows.

 • PMR Expo in Cologne, Germany. This is a central fair for the European market for blue light radio and private networks.
 • ADIPEC in Abu Dhabi, UAE. This fair focuses on the Energy sector and is relevant primarily to the "Oil & Gas" sector for the company in the Middle East.
 • Maredi Technologies Solutions Day, South Africa. Here the focus was on reaching out to local mobile operators. The company presented operations and product range.
 • GITEX World Trade Center Dubai, UAE. This is a global technology trade show held annually in Dubai.
 • Sweden Joint Working Group on Digital Technologies and Economy, New Delhi, India.

The company has also carried out several activities for investors, among other things the company has carried out individual presentations during the quarter, a general company presentation together with Skills Corporate Finance. Furthermore, the company has carried out a company presentation at Avanza's Capital Markets Day. In addition, the company held several other dispersed market activities in connection with the ownership dispersion.

Significant events after the period

Anders Olin is proposed as a member of the board of Maven Wireless AB
The nomination committee intends to propose the election of Anders Olin as an ordinary board member at the ordinary general meeting in 2023. The nomination committee's complete proposal will be presented at the usual time before the annual general meeting. Anders Olin, born 1966, is President, Enterprise & Messaging at Sinch AB. Anders Worked within Ericsson between 1996-2017 with various executive positions within general management and leading product manager positions including EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account and VP & Head of Product Area Telecom Core. He has lived outside of Sweden for a total of 17 years, of which 10 in the USA. Anders has acquired 72,004 shares in Maven Wireless AB.

The European Patent Office EPO grants patents for ” Real-valued passband data transport in DAS”
Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 59 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending outside Europe. With the new approved EPO patent, the company will validate the same patent in several of the European member states. This new patent protects Maven Wireless digital DAS products and the way how the products transport data over the fibre network. This patent supports and protects Maven Wireless’ business throughout the European market.

CEO’s statement

The company's sales of SEK 41 million during the quarter are the highest in the company's history, sales growth is 250% compared to the same period last year. The sales for the full year amount to SEK 101 million, which is a sales growth of 126% compared to the full year 2021. We have continued to focus on increasing the delivery capacity to convert the order book to turnover faster. Furthermore, I am once again happy that the company continues to deliver a positive result of SEK 363 thousand and a positive cash flow of SEK 986 thousand from ongoing operations during the quarter.The order intake of 121 million is more than twice as high as the previous year, which also results in the order book at the end of the year reaching new record levels and landing at 201 million kroner. Furthermore, during December, the company received an order of SEK 88 million from SBB, which is the company's latest framework agreement, it is satisfactory that we have now started with this framework agreement after a dispute about the outcome of the procurement where the court ruled everything in our favor.The lack of IC components and increased raw material and fuel prices have continued to drive up our production costs during the year. This results in a gross margin of 31% during the year, which is 3 percentage points lower than the previous year (34%).During December, we carried out an ownership spread through Avanza which was oversubscribed and with this spread the company gained 2,300 new owners, the total number of shareholders as of the balance sheet date was 3,653. As announced during the process, parts of the spread were made with new shares as the company is not in need of working capital.Furthermore, at the end of the quarter, the company signed an extension of our framework agreement with Telenor. In this extension, we have been able to adjust our sales prices to compensate for cost increases in the production line. The new agreement is valid until December 31, 2024.The company's expansion continues within existing regions where, in addition to existing framework agreements, we win new customers and projects in more countries. Business development continues in the US market together with a network of sales consultants. We have active quotations out with customers and several projects under evaluation with Maven Wireless products. We continue to take home orders for high-capacity DAS for tunnels in Turkey. Sales of the company's repeater for coverage on trains also continue in Switzerland. In the Nordics, we have received breakthrough orders both for solutions in hospitals and in prisons. We also have partners in both Sweden and Norway who use our products to establish coverage at power plants.The company's expansion continues at a high pace, primarily because competing companies show poorer delivery capabilities and are also unable to offer modern products and solutions that are fully digital with support for 5G.Sustainability remains important to property owners, among other things, and is further supported by skyrocketing energy prices. We are proud to be able to offer energy-efficient and sustainable solutions for indoor covering that help reduce emissions on our planet and thus achieve the European Commission's goal of a 40% reduction in emissions by 2030.It is also interesting to note the new EU directive NIS-2 from November 10, 2022, which clarifies management and board responsibilities for cyber security in public environments such as airports, offices, malls, etc. This means that insecure networks such as public WiFi will be displaced by more secure solutions such as our DAS products.Our global expansion continues at a high pace as we continue to digitize society with our climate-smart and secure high-bandwidth products for both 5G and other critical communications.

Fredrik Ekström – CEO

Maven Wireless granted a European EPO patent

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted an European EPO patent for the patent application "Real-valued passband data transport in DAS"

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 59 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending outside Europe. With the new approved EPO patent the company will validate the same patent in several of the European member states. This new patent protects Maven Wireless digital DAS products and the way how the products transport data over the fibre network. This patent supports and protects Maven Wireless’ business throughout the European market.