Inbjudan till presentation av Maven Wireless bokslutskommuniké för 2022

Maven Wireless bjuder in till digital presentation av bokslutskommuniké för 2022 fredagen den 24 februari kl. 08:30.

Enligt den finansiella kalendern planerar Maven Wireless att publicera sin bokslutskommuniké för 2022 fredagen den 24 februari 2023 cirka kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder Maven Wireless in till en presentation av rapporten samma dag. Bolagets VD Fredrik Ekström presenterar rapporten på svenska och besvarar efterföljande frågor.
Datum: fredag 24 februari 2022 Tid: 08:30

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET
Mötes-ID: 322 193 376 464
Lösenord: oVRAz6

Agenda
08:20 Ring in till konferensen
08:30 Presentation
09:00 Q&A
09:15 Avslutning

Frågor kan även skickas in i förväg

Maven Wireless erhåller order om 7 MSEK från Telenor på förlängt ramavtal

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order från Telenor Norge baserat på ett nytt förlängt ramavtal med justerade priser giltigt från första januari 2023 till ett värde av cirka 7 319 TSEK.

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för mobiltelefontäckning vilka redan används på den norska marknaden. Priserna är justerade för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar i bolagets produktionsled.

”Jag är glad över att vi fått förtroende att under ytterligare 2 år få vara hovleverantör av DAS och repeaterprodukter till Telenor. Det är också bra att vi kommit överens om att justera våra produktpriser så att vi blir kompenserade för de kostnadsökningar vi haft under den senaste tiden i våra produktionsled. Vi ser fram emot ytterligare år av bra samarbete med Telenor.”, säger Fredrik Ekström, VD

Anders Olin föreslås till ledamot av styrelsen i Maven Wireless AB

Valberedningen ledd av Gunnar Malmström avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman.

Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Gunnar Malmström kommenterade: "Valberedningen är väldigt nöjda med att kunna föreslå bolagsstämman Anders Olin som ny styrelseledamot i Maven Wireless Sweden AB. Anders Olins erfarenhet och kompetens, inte minst från USA marknaden, kommer att bli ett värdefullt stöd till styrelse och företagsledning i bolagets fortsatta expansion"

Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 7 MSEK från Trafikverket i Österrike – ÖBB

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Tomek GmbH inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB till ett värde av 653 kEUR (cirka 7,2 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av alla österrikiska mobiloperatörer i österrikiska Kaponig-Ochenig tunneln.

”Återigen slår vi storleksrekord i orderbok som idag är cirka 206 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken skall levereras under 2023 utom en del som skall faktureras redan under december samt ett projekt som är planlagt för leverans under Q1 2024. Vidare är jag glad att vårt samarbete i Österrike fungerar bra och att vi levererar våra produkter i hög takt för den österrikiska marknaden.”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Ägarspridning i Maven Wireless övertecknad av 2 300 tecknare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Maven Wireless Sweden ABs ("Maven Wireless" eller "Bolaget") ägarspridning som offentliggjordes den 9 december 2022 (”Erbjudandet”) visar att Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Teckningskursen har fastställts till 15,15 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 674 075 aktier, bestående av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier. Styrelsen i Bolaget har beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 december 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktade sig till allmänheten i Sverige. Erbjudandet kunde dock inte överstiga 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, varpå det totala antalet aktier i Erbjudandet kunde bli färre än 2 100 000 aktier. De befintliga aktierna erbjöds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless). Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, var att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget ytterligare flexibilitet att tillvarata möjligheter i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Utfallet

Intresset i anmälningar för teckning av aktier har varit stort och Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 674 075 aktier baserat på den fastställda teckningskursen om 15,15 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent. I enlighet med tilldelningsprinciperna har tilldelning av 1 089 109 nya aktier till ett belopp motsvarande cirka 16,5 MSEK prioriterats framför befintliga aktier vilket gör att Bolaget tillförs 16,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader för Bolaget vilka bedöms uppgå till cirka 1,2 MSEK. Resterande del av Erbjudandet, cirka 8,8 MSEK, har tilldelats med 584 966 befintliga aktier.

Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 2,10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier och röster i Maven Wireless efter Erbjudandet. Genom Erbjudandet ökar Maven Wireless aktiekapital med 27 227,73 SEK, från 1 269 442,50 SEK till 1 296 670,23 SEK, och antalet aktier och röster i Maven Wireless ökar med 1 089 109, från 50 777 700 till 51 866 809.

VD Fredrik Ekström kommenterar

“Sedan bolagets börsintroduktion 2021 har Maven Wireless expanderat på befintliga marknader i
Europa, Mellanöstern och Asien. Med ett dotterbolag i USA har Maven Wireless nu startat upp
verksamhet och affärsutveckling även för den amerikanska marknaden, vilket leds av vår säljchef i
Kalifornien, för att adressera ytterligare över 40% av den totala världsmarknaden. Med våra
världsledande produkter för inomhus- och tunneltäckning har bolaget under senaste kvartalet vuxit
organiskt med 198% jämfört med samma period föregående år. Vi lyckades även generera vinst
under samma kvartal.”, säger Fredrik Ekström, vd och medgrundare av Maven Wireless, och fortsätter:

“Eftersom bolaget genererar vinst behöver vi inte ta in så mycket kapital för
den organiska tillväxten varför endast delar av spridningen görs med nyemitterade aktier. Kapitalet
som går till bolaget kommer vi använda för att stärka produktionskedjan med mer
produktionskapacitet samt strategiska satsningar på IC komponenter. Jag vill slutligen passa på
att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget och vår resa framåt där vi skall fortsätta
att ta över marknaden för inomhus och tunneltäckning med världsledande produkter. ”


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless har endast skett genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggjorde den 12 december 2022.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Maven Wireless signerar förlängning av globalt ramavtal med Telenor värt cirka 80 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ett uppdaterat globalt ramavtal med Telenor Procurement Company (TPC) avseende utrustning och mjukvara för radiotäckning av alla mobila teknologier inklusive 5G. Det uppdaterade ramavtalet förlängs med ytterligare 2 år och gäller för leveranser till och med 31 december 2024.

Maven Wireless har under 4 år levererat produkter och tjänster till Telenor Norge baserat på befintligt avtal med ett totalt ackumulerat värde om cirka 135 miljoner kronor. Med en motsvarande leveranstakt inklusive prisjusteringar är denna förlängning värd cirka 80 miljoner kronor för bara den norska marknaden de kommande 2 åren.

“Jag är mycket glad över vårt goda samarbete med Telenor där vi under 4 år levererat marknadens bästa system för inomhus och tunneltäckning och haft möjligheten att fördjupa våra relationer med Telenors team i Oslo, Lillehammer och Singapore. Vi ser fram emot att även börja leverera banbrytande 5G lösningar till Telenor och fortsätta med ett nära teknik- och affärssamarbete.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless.

 

Styrelsen för Maven Wireless beslutar om ägarspridning

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB ("Maven Wireless" eller "Bolaget") har idag beslutat om en ägarspridning bestående delvis av en nyemission av högst 1 300 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2022, och delvis av ett erbjudande om förvärv av högst 800 000 befintliga aktier som erbjuds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless), motsvarande ett totalt belopp om högst 2,5 MEUR (cirka 25,3 MSEK), som riktas till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt. 
 • De befintliga aktierna erbjuds till lika delar av Miriam Samuelsson och Yvonne Adesam (”Säljande Aktieägare”) som båda är arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo, tidigare styrelseledamot i Maven Wireless. Ingen av Säljande Aktieägare har en aktiv roll eller är operativt delaktiga i Maven Wireless. Anledningen till försäljningen är att det bedöms vara positivt för Bolagets ägarbas att aktierna sprids till nya aktieägare i syfte att förstärka och diversifiera ägarbasen ytterligare.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.
 • Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 25,3 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata i förhållande till antalet aktier som anmälts för teckning. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare. Fördelningen av nya respektive befintliga aktier inom ramen för Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan varvid tilldelning av nya aktier upp till 16,5 MSEK kommer prioriteras. Därefter kommer tilldelning av befintliga aktier prioriteras.
 • Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 300 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.
 • Maven Wireless kommer i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december att publicera ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och tillgängliggöras på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv

Maven Wireless är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och sälja system för trådlös inomhustäckning. Bolaget erbjuder banbrytande, digitala end-to-end-lösningar med enastående prestanda som dessutom kan sänka energiförbrukningen med upp till 67 procent. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster på platser som är svåra att få uppkoppling till och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Att säkerställa täckning är något som blir allt viktigare då samhället digitaliseras och strävar efter bättre täckning på platser där människor befinner sig.
Sedan Maven Wireless grundades 2016 har Bolaget tagit flera betydande orders på den globala DAS-marknaden och därigenom förstärkt sin marknadsposition. Behovet av Bolagets produkter är stort vilket gjort att Maven Wireless på kort tid tecknat ett stort antal internationella avtal. De befintliga ramavtalen uppgår till cirka 700 MSEK och ligger till grund för Bolagets snabba tillväxt.
Under det tredje kvartalet 2022 redovisade Maven Wireless en kraftig omsättningstillväxt om cirka 198 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var stark och uppgick för samma period till cirka 58 MSEK med en orderbok på nya rekordnivåer som uppgick till cirka 121 MSEK per den sista september 2022. Samtidigt har Maven Wireless gått in i en ny fas med både lönsamhet samt positivt kassaflöde, vilket är ett bevis på att affärsmodellen innebär god skalbarhet vid högre försäljningsvolymer.
En av anledningarna till att Maven Wireless vunnit och tecknat flera stora avtal beror på att Bolagets produkter bedöms ligga längst fram i teknologiutvecklingen i jämförelse med andra existerande lösningar. Dessutom erbjuder Bolaget även marknadens mest hållbara produkter för inomhustäckning, vilket är ytterligare ett starkt argument för varför kunder väljer Maven Wireless produkter.
Förutsättningarna för att bibehålla en stark tillväxt bedöms goda. Maven Wireless expansion på den internationella marknaden är i sin linda och i takt med att 5G byggs ut bedöms Bolagets tillväxt öka väsentligt.
En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 32 500 SEK. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 12 december till och med 20 december 2022 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR omräknat till SEK enligt årsgenomsnittet för växelkursen under kalenderåret 2021 baserat på de växelkurser som publiceras på Europeiska centralbankens webbplats (cirka 25,3 MSEK), vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga Erbjudandets högsta antal.
 
Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR och Bolaget inte har genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under den föregående tolvmånadersperioden är Bolaget enligt 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning inte skyldigt att, och avser inte heller, upprätta något prospekt i samband med Erbjudandet. Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.

Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Avanza. För att uppnå syftet med Erbjudandet som delvis är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien har styrelsen bedömt att en viss rabatt på teckningskursen gentemot aktiekursen på Nasdaq First North är nödvändig. Styrelsen har i sin bedömning beaktat rådande marknadsläge och teckningskursen i spridningsemissioner genomförda i andra bolag listade på Nasdaq First North och kommit till slutsatsen att en rabatt om tio (10) procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under teckningsperioden får anses vara standardmässig. Med tanke på den volatilitet på marknaden som har konstaterats, och som fortfarande föreligger, bedömer styrelsen att en högre teckningskurs ökar risken för att Erbjudandet inte fulltecknas, vilket skulle innebära att syftet med Erbjudandet inte uppnås. Mot bakgrund av ovan anfört bedömer styrelsen att den fastställda teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde.
 
Vid full teckning i Erbjudandet väntas Bolaget tillföras högst cirka 16,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som bedöms uppgå till omkring 1,2 MSEK för Bolaget. Erbjudandet kan medföra en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst cirka 2,5 procent baserat på dagens aktiekapital respektive antal aktier och röster i Bolaget (d.v.s. 1 269 442,50 SEK respektive 50 777 700 aktier och röster) genom att aktiekapitalet ökar med högst 32 500 SEK och antalet aktier och röster i Bolaget ökar med högst 1 300 000.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har Gunnar Malmström, huvudägare i Maven Wireless, lånat ut 1 300 000 aktier till Avanza.

Indikativ tidplan

 • Ett informationsmemorandum kommer publiceras i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper från och med den 12 december till och med den 20 december 2022 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:30 den 20 december 2022.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 21 december 2022.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 21 december 2022 genom upprättande av avräkningsnota.


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.


Viktig information
 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggör den 12 december 2022.
Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 

Maven Wireless receives additional orders of approx. SEK 19 million from SBB

Maven Wireless Sweden AB has today received additional 6 orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 1,761 kEUR (approx. 19,204 kSEK*).

The orders include the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS. The equipment will be installed in 6 different tunnels in Switzerland by the company's local partner Rhomberg.

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ytterligare order om ca 19 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit ytterligare 6 order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 1 761 kEUR (cirka 19 204 kSEK*).

Ordrarna inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Utrustningen kommer att installeras i 6 olika tunnlar i Schweiz av bolagets lokala partner Rhomberg.

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority – SBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 5,878 kEUR (approx. 63,874 kSEK*).

The order includes the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS.

"Our previous record for single largest order is doubled with this new order and the company's order book conquers new heights where accumulated orders during 2022 total SEK 265 million*. The order book today is approximately SEK 193 million, which will be converted into revenue during Q4 2022 and during 2023. This order further strengthens the company's position to become the strongest player in wireless coverage for tunnels," says Fredrik Ekström, CEO

*Estimate based on current exchange rate