Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2022

Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Expansionen fortsätter med positivt resultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 120 617 TSEK (40 731)
 • Order från 12 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 40 698 TSEK (11 634)
 • EBITDA uppgick till 2 103 TSEK (-2 151)
 • Rörelseresultatet uppgick till 564 TSEK (-2 969)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 986 TSEK (-13 315)
 • Resultat per aktie 0,01 (-0,07)

Perioden, 1 januari – 31 december 2022

 • Orderingången uppgick till 227 897 TSEK (111 147)
 • Order från 30 kunder varav 15 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 101 446 TSEK (44 927)
 • EBITDA uppgick till -53 TSEK (-8 298)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 037 TSEK (-11 562)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 582 TSEK (-21 219)
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,24)
 • Ingen utdelning föreslås
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Avropsorder från schweiziska Trafikverket SBB
Under december erhåller koncernen order om ca 88 miljoner kronor baserat på det nya erkända ramavtalet med SBB i Schweiz. Rhomberg är koncernens lokala partner vilka levererar projekten till SBB med Maven Wireless produkter.
Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Förlängning av ramavtal med Telenor
Under slutet på kvartalet har koncernen signerat en förlängning av ramavtal med Telenor. Koncernen har i denna förlängning justerat försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Koncernen genomför en övertecknad spridningsemission
Under december genomförs en ägarspridning genom Avanza vilken blir övertecknad och vi får med denna spridning 2300 nya ägare. Som meddelats under processen görs bara delar av spridningen med nya aktier då verksamheten inte är i direkt behov av rörelsekapital. Teckningskursen för spridningen var 15,15 kronor. Aktiespridningen bestod av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier.

Deloitte Sweden Technology Fast 50
Varje år rankar Deloitte Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag i Sweden Technology Fast 50. 2022 hamnar Maven Wireless på 7:e plats. Maven Wireless är det högst placerade bolaget som även har hårdvaruprodukter.
Listan inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik – från internet och datautrustning till Life Sciences. Rankningen baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en fyraårsperiod.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats för första gången för moderbolaget Maven Wireless Sweden AB och det helägda dotterbolaget Maven Wireless Inc. Tidigare perioder har haft ringa betydelse då verksamheten startades i slutet av 2021.

Mässor och marknadsaktiviteter
Maven Wireless har under fjärde kvartalet deltagit på 5 olika mässor.

 • PMR Expo i Köln, Tyskland. Vilken är en central mässa för den europeiska marknaden för blåljusradio och privata nät.
 • ADIPEC i Abu Dhabi, UAE. Denna mässa fokuserar på Energisektorn och är relevant främst för ”Oil & Gas” sektorn för verksamheten i mellanöstern.
 • Maredi Technologies Solutions Day, Sydafrika. Där fokus var att nå ut till lokala mobiloperatörer. Maven Wireless presenterade verksamhet och produktutbud.
 • GITEX World Trade Center Dubai, UAE. Vilken är en global teknologimässa som hålls årligen i Dubai.
 • Sweden Joint Working Group on Digital Technologies and Economy, New Delhi, Indien.

Koncernen har också genomfört ett antal aktiviteter för investerare, bland annat har enskilda presentationer genomförts under kvartalet. En generell bolagspresentation tillsammans med Skills Corporate Finance. Vidare har bolagspresentation på Avanzas Capital Markets Day genomförts. Därtill en rad andra spridda marknadsaktiviteter i samband med ägarspridningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Anders Olin föreslås till ledamot av styrelsen i Maven Wireless AB
Valberedningen avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman. Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Europeiska patentverket EPO beviljar patent för ” Real- valued passband data transport in DAS”
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 59 patent över hela världen och har ytterligare 13 patentansökningar under behandling utanför Europa. Med det nya godkända EPO-patentet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Komentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är den högsta genom tiderna, försäljningstillväxten är 250% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen för helåret uppgår till 101 miljoner kronor vilket är en försäljningstillväxt på 126% jämfört med helår 2021. Vi har fortsatt fokuserat på att öka leveransförmågan för att konvertera orderbok till omsättning snabbare. Vidare är jag återigen glad att vi fortsätter att leverera positivt resultat om 363 TSEK samt ett positivt kassaflöde om 986 TSEK från den löpande verksamheten under kvartalet.Orderingången på 121 miljoner är mer än dubbelt så hög som föregående år vilket också resulterar i att orderboken vid årets slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 201 miljoner kronor. Vidare har vi under december erhållit order om 88 miljoner kronor från SBB vilket är vårt senaste ramavtal i Schweiz. Det är tillfredställande att vi nu med besked kommit i gång med detta ramavtal efter tvist om utfall i upphandlingen där rätten dömt allt till vår fördel.Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser har fortsatt att driva upp våra produktionskostnader under året. Det resulterar i en bruttomarginal på 31% under året vilket är 3 procentenheter lägre än föregående år (34%).Under december genomförde vi en ägarspridning genom Avanza vilken blev övertecknad och koncernen fick med denna spridning 2 300 nya ägare, totalt antal aktieägare per balansdagen var 3 653. Som meddelats under processen gjordes delar av spridningen genom försäljning av befintliga aktier då koncernen inte är i behov av rörelsekapital.Vidare har vi under slutet på kvartalet förlängt vårt ramavtal med Telenor. Vi har i denna förlängning kunnat justera våra försäljningspriser för att kompensera för kostnadsökningar i produktionsleden. Det nya avtalet gäller till och med 31 december 2024.Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi har skarpa offerter ute hos kund och ett antal projekt under utvärdering med Maven Wireless produkter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets-DAS för tunnlar i Turkiet. Försäljning repeaterprodukten för täckning på tåg fortsätter också i Schweiz. I Norden har vi erhållit genombrottsorder både för lösningar på sjukhus samt på fängelser. Vi har vidare partners i både Sverige och Norge som använder våra produkter för att etablera täckning på kraftverk.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom att konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och heller inte kan erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G.Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och understöds ytterligare av skenande energipriser. Vi är stolta att kunna erbjuda energisnåla och hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU-kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.Det är också intressant att notera det nya EU-direktivet NIS-2 från 10 november 2022 som förtydligar ledningens och styrelsens ansvar för cybersäkerhet i publika miljöer som flygplatser, kontor, gallerior mm. Det innebär att osäkra nät som till exempel publika WiFi kommer trängas undan av säkrare lösningar som till exempel våra DAS-produkter.Vår globala expansion fortsätter i hög takt när vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

Maven Wireless Sweden AB (publ) publishes Year-End Report January-December 2022

Maven Wireless publish Year-End Report for 2022. The year-end report is available as an attached document and at www.mavenwireless.com

The expansion continues with positive results and cash flow

Fourth quarter, 1 October – 31 December 2022

 • Order intake amounted to 120,617 KSEK (40,731)
 • Orders from 12 customers, of which 6 new customers during the period
 • Net sales amounted to 40,698 KSEK (11,634)
 • EBITDA 2,103 KSEK (-2,151)
 • Operating profit 564 KSEK (- 2,969)
 • Cash flow from current operations 986 KSEK (-13,315)
 • Earnings per share 0,01 (-0,07)

Period 1 January – 31 December 2022

 • Order intake amounted to 227,897 KSEK (111,147)
 • Orders from 30 customers, of which 15 new customers during the period
 • Net sales amounted to 101,446 KSEK (44,927)
 • EBITDA 53 KSEK (-8,298)
 • Operating profit -5,037 KSEK (-11,562)
 • Cash flow from current operations 2,582 KSEK (-21,219)
 • Earnings per share -0.11 (-0.24)
 • No dividend is proposed
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e during operations of products

Significant events during the fourth quarter

Call off order from Swiss transport agency SBB
During December, the company receives orders of approximately SEK 88 million based on the newly recognized framework agreement with SBB in Switzerland. Rhomberg is the company's local partner who delivers the projects to SBB with Maven Wireless products
 
Extension of framework agreement with Telenor
At the end of the quarter, the company signed an extension of the framework agreement with Telenor. In this extension, the company has adjusted sales prices to compensate for cost increases in the production stage. The new agreement is valid until December 31, 2024.

Increase the number of share holders
During December, the company carries out an ownership spread through Avanza, which was oversubscribed, with this spread we get 2,300 new owners. As announced during the process, only parts of the spread are made with new shares as the company is not in direct need of working capital. The subscription price for the spread was SEK 15.15. The share distribution consisted of 1,089,109 newly issued shares and 584,966 existing shares.
 
Deloitte Sweden Technology Fast 50
Every year, Deloitte ranks Sweden's 50 fastest growing technology companies in the Sweden Technology Fast 50. In 2022, Maven Wireless will end up in 7th place. The company is the highest ranked company that also has hardware products. The list includes both public and private companies and covers all types of technology – from the Internet and computer equipment to Life Sciences. The ranking is based on the companies' average revenue growth over a four-year period.

Consolidated accounts
Consolidated accounts have been prepared for the first time for the parent company Maven Wireless Sweden AB and the wholly owned subsidiary Maven Wireless Inc which causes a difference with the comparison figures accumulated against reported figures of the previous year.

Trade shows
During the fourth quarter, the company participated in 5 different trade shows.

 • PMR Expo in Cologne, Germany. This is a central fair for the European market for blue light radio and private networks.
 • ADIPEC in Abu Dhabi, UAE. This fair focuses on the Energy sector and is relevant primarily to the "Oil & Gas" sector for the company in the Middle East.
 • Maredi Technologies Solutions Day, South Africa. Here the focus was on reaching out to local mobile operators. The company presented operations and product range.
 • GITEX World Trade Center Dubai, UAE. This is a global technology trade show held annually in Dubai.
 • Sweden Joint Working Group on Digital Technologies and Economy, New Delhi, India.

The company has also carried out several activities for investors, among other things the company has carried out individual presentations during the quarter, a general company presentation together with Skills Corporate Finance. Furthermore, the company has carried out a company presentation at Avanza's Capital Markets Day. In addition, the company held several other dispersed market activities in connection with the ownership dispersion.

Significant events after the period

Anders Olin is proposed as a member of the board of Maven Wireless AB
The nomination committee intends to propose the election of Anders Olin as an ordinary board member at the ordinary general meeting in 2023. The nomination committee's complete proposal will be presented at the usual time before the annual general meeting. Anders Olin, born 1966, is President, Enterprise & Messaging at Sinch AB. Anders Worked within Ericsson between 1996-2017 with various executive positions within general management and leading product manager positions including EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account and VP & Head of Product Area Telecom Core. He has lived outside of Sweden for a total of 17 years, of which 10 in the USA. Anders has acquired 72,004 shares in Maven Wireless AB.

The European Patent Office EPO grants patents for ” Real-valued passband data transport in DAS”
Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 59 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending outside Europe. With the new approved EPO patent, the company will validate the same patent in several of the European member states. This new patent protects Maven Wireless digital DAS products and the way how the products transport data over the fibre network. This patent supports and protects Maven Wireless’ business throughout the European market.

CEO’s statement

The company's sales of SEK 41 million during the quarter are the highest in the company's history, sales growth is 250% compared to the same period last year. The sales for the full year amount to SEK 101 million, which is a sales growth of 126% compared to the full year 2021. We have continued to focus on increasing the delivery capacity to convert the order book to turnover faster. Furthermore, I am once again happy that the company continues to deliver a positive result of SEK 363 thousand and a positive cash flow of SEK 986 thousand from ongoing operations during the quarter.The order intake of 121 million is more than twice as high as the previous year, which also results in the order book at the end of the year reaching new record levels and landing at 201 million kroner. Furthermore, during December, the company received an order of SEK 88 million from SBB, which is the company's latest framework agreement, it is satisfactory that we have now started with this framework agreement after a dispute about the outcome of the procurement where the court ruled everything in our favor.The lack of IC components and increased raw material and fuel prices have continued to drive up our production costs during the year. This results in a gross margin of 31% during the year, which is 3 percentage points lower than the previous year (34%).During December, we carried out an ownership spread through Avanza which was oversubscribed and with this spread the company gained 2,300 new owners, the total number of shareholders as of the balance sheet date was 3,653. As announced during the process, parts of the spread were made with new shares as the company is not in need of working capital.Furthermore, at the end of the quarter, the company signed an extension of our framework agreement with Telenor. In this extension, we have been able to adjust our sales prices to compensate for cost increases in the production line. The new agreement is valid until December 31, 2024.The company's expansion continues within existing regions where, in addition to existing framework agreements, we win new customers and projects in more countries. Business development continues in the US market together with a network of sales consultants. We have active quotations out with customers and several projects under evaluation with Maven Wireless products. We continue to take home orders for high-capacity DAS for tunnels in Turkey. Sales of the company's repeater for coverage on trains also continue in Switzerland. In the Nordics, we have received breakthrough orders both for solutions in hospitals and in prisons. We also have partners in both Sweden and Norway who use our products to establish coverage at power plants.The company's expansion continues at a high pace, primarily because competing companies show poorer delivery capabilities and are also unable to offer modern products and solutions that are fully digital with support for 5G.Sustainability remains important to property owners, among other things, and is further supported by skyrocketing energy prices. We are proud to be able to offer energy-efficient and sustainable solutions for indoor covering that help reduce emissions on our planet and thus achieve the European Commission's goal of a 40% reduction in emissions by 2030.It is also interesting to note the new EU directive NIS-2 from November 10, 2022, which clarifies management and board responsibilities for cyber security in public environments such as airports, offices, malls, etc. This means that insecure networks such as public WiFi will be displaced by more secure solutions such as our DAS products.Our global expansion continues at a high pace as we continue to digitize society with our climate-smart and secure high-bandwidth products for both 5G and other critical communications.

Fredrik Ekström – CEO

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2021

Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Fjärde kvartalet 1 okt – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 40 731 TSEK (5 004)
 • Order från 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 11 634 TSEK (1 286)
 • EBITDA uppgick till -2 004 TSEK (-5 080)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 2 822 TSEK (-5 873)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 369 TSEK (-2 584)
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,14)

Helåret 1 januari – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 111 147 TSEK (20 094)
 • Order från 23 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 44 927 TSEK (49 522)
 • EBITDA uppgick till -8 318 TSEK (-16 558)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 11 394 TSEK (- 19 618)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 273 TSEK (-6 957)
 • Resultat per aktie -0,24 (-0,44)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget genomfört ett byte av bank i syfte att matcha behovet av finansiella tjänster bättre mot bolagets behov. Checkkrediten ökar samtidigt till att omfatta 10 MSEK.
Överklagan av tilldelningsbeslutet av ramavtal för Schweiziska SBB är under behandling där slutkunden SBB ombetts att lämna in förtydliganden av administrativ karaktär till rätten innan 28:e februari för vidare besked under mars månad.

Komentarer från VD

Bolagets höga orderingång resulterar i en orderbok på rekordstora 76 miljoner kronor vid periodens slut vilket är ytterligare ett tydligt besked på att bolaget levererar tillväxt och expanderar in på nya marknader. Under helåret 2021 har bolaget erhållit order på drygt 111 MSEK vilket är en uppgång med 553% jämfört med föregående år. Aktivitetshöjningen sedan slutet på sommaren fortsätter på marknaden och bolaget har vunnit ytterligare 6 nya kunder under fjärde kvartalet.
Det är samtidigt väldigt glädjande att vi tilldelats 3 strategiska ramavtal under kvartalet. Det gäller SBB i Schweiz för tunneltäckning, med ett initialt värde om ca 213 MSEK, ett ramavtal i Frankrike för täckning längs Franska järnvägen, med ett bedömt initialt värde om 120 MSEK och slutligen ett ramavtal i Sverige för tunneltäckning åt Trafikverket där bolaget redan tagit hem ordrar för sammanlagt 13,2 MSEK. Det innebär att vi under 2021 lyckats vinna samtliga ramavtal vi hade på radarn för ett år sedan. Tilldelningsbeslutet från SBB har överklagats, SBB hanterar ärendet i en uppsnabbad process.
Bolaget expanderar på samtliga existerande marknader runt om i Europa, Asien och Mellanöstern. Vi flyttar fram våra positioner och genomför strategiska affärer i Australien och Kina. Vidare har bolagets chef för den amerikanska marknaden startat sin anställning och driver nu affärsutvecklingsarbetet i USA via Maven Wireless Inc.
Försäljning om cirka 12 miljoner kronor under fjärde kvartalet är 8 gånger högre än samma period föregående år. Vidare konstaterar jag att den ackumulerade bruttomarginalen för helåret landar på 34%, vilket är över förväntan. Bolaget redovisar negativa EBIT-siffror och genererar en förlust för kvartalet och helåret, vilket främst beror på kostnader för expansionen och notering samt leveransproblem orsakad av brist på IC komponenter, vilket håller tillbaka leverans och fakturering av tagna orders.
Bristen på vissa typer av IC komponenter påverkar bolaget fortsatt genom sena leveranser av material till produktion. Det har lett till att planerad produktion i framför allt oktober och november har behövts planeras om och senareläggas. Detta har fått negativa konsekvenser på bolagets omsättning 2021, men har ännu inte medfört några tappade affärer. Bolaget fortsätter därför med strategin att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. Det gör att vi under slutet av året byggt upp ett eget lager av komponenter och moduler om ca 8 MSEK. Detta lager gör att vi har en större handlingsfrihet i produktionsledet.
Medvetenheten om och intresset för bolagets unika produkter fortsätter att växa på marknaden. Försäljningen, som har understötts av nya digitala marknadskampanjer, har resulterat i en rekordstor offertstock på affärer gentemot kunder från alla befintliga regioner vi bearbetar idag; Europa, Mellanöstern och Asien.
Hållbarhet står allt högre upp på fastighetsägarnas agenda och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU-kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter bidrar till detta genom att erbjuda lösningar för inomhustäckning med 5G med mycket låg klimatpåverkan. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som bidrar till att minska CO2-utsläppen.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör