Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 77 788 TSEK (40 698)
 • EBITDA uppgick till 16 205 TSEK (2 104)
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 788 TSEK (564)
 • Orderingången uppgick till 30 610 TSEK (120 617)
 • Order från 14 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 321 TSEK (986)
 • Resultat per aktie 0,31 (0,01)
 • Life Cycle Assessment -68 % kg CO2e under drift

Perioden 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 237 640 TSEK (101 446)
 • EBITDA uppgick till 43 957 TSEK (-53)
 • Rörelseresultatet uppgick till 37 101 TSEK (-5 037)
 • Orderingången uppgick till 124 535 TSEK (227 897)
 • Order från 36 kunder varav 15 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 558 TSEK (2 582)
 • Resultat per aktie 0,75 kronor (-0,11)

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kronor per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Maven Wireless beviljas ett första patent i Indien
Maven Wireless har beviljats ett första patent i Indien. Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 70 patent över hela världen och har ytterligare 9 patentansökningar under behandling. Det nya patentet i Indien täcker nyckelelement i hur DAS-utrustningen (Distributed Antenna System) automatiskt konfigurerar sig själv beroende på extern miljö samt hur man gör DAS redundant och motståndskraftig. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet globalt.

Maven Wireless beviljas ytterligare två patent i Indien
Maven Wireless har beviljats ytterligare två patent i Indien runt ORAN och digital DAS. Inklusive de 2 nya beviljade patentet har Maven Wireless 72 patent över hela världen och har ytterligare 7 patentansökningar under behandling. De nya patenten i Indien täcker nyckelelement i hur DAS-utrustningen (Distributed Antenna System) skickar digital data över höghastighetsfiber samt hur man bygger ORAN baserade multioperatör DAS. Båda patenten stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet i Indien specifikt och i ett generellt globalt perspektiv.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maven Wireless får uppföljningsorder från holländsk telekomoperatör värda cirka 10 MSEK
En av de största mobilnätsoperatörerna (MNO) i Holland kommer att använda Maven Wireless högeffekts digital DAS för att bygga mobiltäckning i både tunnel- och inomhusprojekt i Nederländerna. Båda projekten kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2024.
Maven Wireless digital DAS valdes av kunden främst utifrån dess hållbara DAS-produkt med de lägsta CO2-utsläppen på marknaden. Det enkla gränssnittet med ett gränssnitt för alla teknologier som gör uppgraderingar för 5G mycket enkla var också en nyckelfaktor i urvalsprocessen tillsammans med framgångsfaktorerna med att implementera samma Maven DAS i ett inomhusprojekt förra året i just Holland.

Komentarer från VD

Nu mer än fördubblar vi omsättningen tredje året i rad. Samtidigt når vi under kvartalet en bruttomarginal om 44 % vilket är markant högre än samma period föregående år då den var 29 %.

Genom ökande leveranser till befintliga ramavtalskunder och till helt nya kunder steg koncernens nettoomsättning till 78 miljoner kronor under kvartalet. Detta ger en omsättningstillväxt på 91 % jämfört med föregående år. Ackumulerad omsättning för helåret 2023 är 238 miljoner kronor jämfört mot helåret 2022 ger det en årlig tillväxt på 134 %.

Förbättringen av bruttomarginalen beror framför allt på normaliserade komponentpriser samt att de leveranser som nu sker är med justerade priser. Det finns även en del engångseffekter genom fördelaktig produktmix. Med den högre bruttomarginalen levererar vi ett EBITDA resultat om ca 16 miljoner kronor och en EBITDA marginal om 21 %. Rörelseresultatet är 14 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 18 %.

Med en vinst efter skatt om 0,75 kronor per aktie för helår 2023 föreslår styrelsen en vinstutdelning om 0,10 kronor per aktie.

Med återgång till normala ledtider på komponenter erbjuder vi nu en leveranstid om 8-16 veckor på våra standardprodukter vilket är avsevärt kortare än under samma period föregående år och nu anses helt normalt. Det innebär att orderboken också normaliseras där order konverteras till omsättning på cirka 3 månader. Därför har den orderläggning kunder gjort långt i förväg för att säkra leveranser till sina projekt bottnat under senhösten. Vi ser nu att orderingången börjar ta fart igen och ökar något jämfört mot föregående kvartal och landar på 31 miljoner. Det resulterar i en orderbok vid periodens slut om 84 miljoner kronor. Efter perioden har vi en ökad orderingång med 23 miljoner bara under januari månad som även anses vara kort då många organisationer inte opererar fullt ut under första veckan.

Det förbättrade rörelseresultatet har lett till att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital ökade till 39 miljoner. Vi har fortsatt bundet kapital på balansräkningen i form av lager av IC-komponenter och moduler om cirka 20 miljoner kronor varav ungefär hälften kommer användas i produktion hos vår nya produktionspartner Kitron under 2024. Det finns även ett visst lager av de nya Nimbus och Helix produkterna som nu lanseras och som kommer att levereras och faktureras under 2024.

Koncernens expansion fortsätter där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder, inte minst i USA där vår amerikanska EXO repeater har installerats på ett sjukhus i Texas och fått ”connection approval” från T-Mobile. Under kvartalet godkänns 3 olika patent i Indien där vi också ökar vår aktivitet genom engagemang med fler lokala partners. Vi vinner ytterligare marknadsandelar i både Tyskland och Förenade Arabemiraten där vi tar hem order från nya kunder. Efter periodens slut tar vi hem flera affärer i Holland med en av Europas största teleoperatörer och i Storbritannien vinner vi ett första tunnelprojekt för att koppla upp de brittiska mobiloperatörerna., Det senare är ett mycket viktigt referensprojekt för att expandera vidare på den största europeiska mobilmarknaden.

Med rådande omvärldsläge konstaterar vi återigen hur viktigt det är med cybersäkerhet. Med fler tillkommande krigsområden och oroshärdar i världen med ytterligare hybridkrigföring på bred front samt med IT attacker och ransomware är cybersäkerhet och pålitlig kommunikation något som är viktigt för alla. Våra produkter upprätthåller den höga säkerheten från basstationer ut till alla användare i alla våra produkter för täckning i tunnlar, inomhusmiljöer och ombord på tåg. Vi ser också en fortsatt hög aktivitet bland både våra befintliga, nya potentiella kunder och den accelererande utrullningen av 5G i världen som möjliggör ytterligare digitalisering av samhällen, molntjänster och andra nya innovationer.

Samtidigt ser vi hållbarhet som en lika viktig fråga där våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Fler människor, organisationer och länder behöver ta ansvar för vår gemensamma miljö och våra utsläpp och vi är stolta över att erbjuda en produktportfölj som har lägst klimatavtryck jämfört med andra inom vår bransch.

Slutligen är jag mycket nöjd med att vi genom hårt arbete med engagerade medarbetare fortsätter den globala expansionen i hög takt enlig plan där våra ekonomiska resultat förbättras kontinuerligt. Vi fortsätter att bidra till digitaliseringen av samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter, både för 5G och för annan kritisk kommunikation.
 
Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner