Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första halvåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 21 104 TSEK (20 412)
 • Order från 15 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 21 536 TSEK (13 296)
 • EBITDA uppgick till -398 TSEK (-3 167)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 563TSEK (-3 996)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 944TSEK (-3 443)
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,05)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 49 395 TSEK (36 633)
 • Order från 21 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 34 279 TSEK (24 400)
 • EBITDA uppgick till -3 949 TSEK (-1 720)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 228 TSEK (-3 342)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 247 TSEK (-3 647)
 • Resultat per aktie -0,13 (-0,07)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har bolaget genomfört avstämningsmöten samt produktträning med slutkunden SBB.
Bolaget har även erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man använder Carrier Aggregation i ett Distribuerat Antenn-System (DAS).
Bolaget har introducerat ett personaloptionsprogram med Kvalificerade Personaloptioner (KPO). Vilket innebär att 135 000 KPO:er har blivit registrerade hos Bolagsverket per 5 juli. Det medför en ytterligare maximal utspädningseffekt motsvarande cirka 0,27%
Kassan har tillförts 2 521 TSEK vilket är delar av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 22 miljoner under kvartalet har ökat markant jämfört både mot samma period föregående år (+62%) samt föregående kvartal (+69%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi säkrat upp mer material och får ut mer produkter från produktion till våra kunder. Trenden är tydlig där vår leveransförmåga ökar kvartal efter kvartal. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK där antal komponenter minskar men värdet per komponent ökat. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är periodens resultat på -1 713 TSEK klart bättre än både samma period föregående år samt föregående kvartal.
Orderingången på 21 miljoner ligger högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut fortsatt ligger på rekordnivåer och landar på 89 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken planeras att levereras under året. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 34%.
Vad gäller tilldelningsbeslutet från SBB i Schweiz vilket tidigare meddelats har överklagats av andra leverantörer, har det ännu inte kommit något besked från rätten. Slutgiltigt besked väntas senare under året. Däremot har rätten gett klartecken till SBB att bryta ut de första projekten från upphandlingen för att direkt påbörja arbetet med dessa. Det innebär att vi tillsammans med vår partner Rhomberg har fått fortsatt förtroende från SBB och vi har påbörjat arbete med det första tunnelprojektet i Schweiz. Jag är väldigt glad över dessa framsteg och att fortsatt ha fullt förtroende från slutkunden SBB. Efter periodens utgång har vi även genomfört utbildning av Maven DAS för slutkunden SBB i Schweiz.
Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill pågår affärsutveckling på den amerikanska marknaden. Bolaget har tecknat avtal med EPIC Consulting, ett telekombolag i USA som har en säljorganisation utspridd över de flesta delstaterna och som säljer övrig telekomutrustning direkt till våra slutkunder. De har tidigare hjälpt andra DAS bolag att expandera in på den amerikanska marknaden på ett bra sätt. Detta samarbete är ett kostnadseffektivt sätt för oss att nå ut till en bred kundbas under kort tid.
Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.
Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.
Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 20 455 TSEK (4 364)
• Order från 5 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 13 296 TSEK (29 915)
• EBITDA uppgick till -3 167 TSEK (-3057)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 996 TSEK (-4 077)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 442 TSEK (4 270)
• Nettovinst per aktie -0,08 (-0,37)

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 36 683 TSEK (14 453)
• Order från 9 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 24 400 TSEK (42 911)
• EBITDA uppgick till -1 720 TSEK (-9 039)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 342 TSEK (-10 511)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 646 TSEK (2 936)
• Nettovinst per aktie -0,07 (-0,95)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I samband med listning av bolaget på Nasdaq First North åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med IPO. Pareto har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget.
Slutgiltigt antal aktier efter stabiliseringen är 50 657 700 stycken (50 817 700 stycken efter utspädning).

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om drygt 13 miljoner kronor är ett besked om ytterligare återhämtning efter pandemins spår på marknaden, samtidigt är det en nedgång jämfört med föregående år då bolaget gjorde all time high innan pandemieffekterna bredde ut sig. Jag är också väldigt glad över att vi har en kontinuerligt växande orderbok och försäljning sedan årsskiftet. Orderingången var stark, drygt 20 MSEK under perioden jämfört med drygt 4 MSEK föregående årsperiod. Den växande orderingången följer bolagets fortsatta expansion där vi har order från ytterligare 5 nya kunder. Bolaget har sålt ett nytt system för TETRA kombinerat med LTE för räddningstjänst i UAE, vi har tagit hem en strategisk testorder för Indiska järnvägen, vunnit ytterligare en ny kund för tågrepeater i Norden, fått en order för inomhustäckning i Singapore och en ny order från en systemintegratör i Sverige. Samtidigt fortsätter avrop och leveranser från våra ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge samt övriga befintliga kunder.
Vidare konstaterar jag att bruttomarginalen är 38% vilket är över förväntan, samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på de IPO kostnader företaget har haft under kvartalet. Totalt har bolaget haft cirka 9 miljoner i kostnader runt listning och emission.
I samband med listningen på Nasdaq First North growth Market har bolaget fått fem nya långsiktiga ankarinvesterare med Midroc, Edvin Austbo, T-Bolaget, Nordic Cross samt Rockpoint som jag vill välkomna tillsammans med ca 3500 andra aktieägare.
Under perioden har bolaget genomfört en Life Cycle Assesment där våra produkter jämförts mot 2 huvudkonkurrenter med avseende på konsumtion av CO2 (kgCO2e). Här bekräftas att vi har en världsledande produkt även på hållbarhet, där våra produkter reducerar CO2 utsläpp med 58% respektive 68% jämfört mot de ledande konkurrenterna under drift.
Bolaget fortsätter sin marknadsexpansion med att ytterligare stärka säljorganisationen genom en regional säljchef baserad i Singapore där vi nu också implementerar fas 2 för inomhustäckning i Marina Bay Sands. Bolaget har även engagerat amerikanska jurister som förbereder expansionen på amerikanska marknaden. Inom R&D och FPGA teamet har vi förstärkt organisationen med en teknisk doktor samt ytterligare en senior kvinnlig utvecklare av FPGA plattformar.
Genom våra lyckade rekryteringar samt marknadens ökande medvetenhet om bolaget och vårt starka produktutbud har vi nu en utestående offertstock som är den största i bolagets historia.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless