Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Expansionen fortsätter med order i USA och nytt rekordkvartal

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 65 437 TSEK (21 536)
 • EBITDA uppgick till 11 044 TSEK (-918)
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 705 TSEK (-2 083)
 • Orderingången uppgick till 34 507 TSEK (20 412)
 • Order från 15 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 113 TSEK (6 039)
 • Resultat per aktie 0,19 (-0,04)

Perioden 1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 106 507 TSEK (34 279)
 • EBITDA uppgick till 14 918 TSEK (-5 092)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 295 TSEK (-7 371)
 • Orderingången uppgick till 69 924 TSEK (49 395)
 • Order från 26 kunder varav 7 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 939 TSEK (-2 177)
 • Resultat per aktie 0,23 (-0,15)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD
Koncernens nettoomsättning om 65 miljoner kronor under kvartalet är markant högre än försäljningen under tidigare kvartal. Omsättningstillväxten är 204% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerad omsättning första halvåret 2023 är 107 miljoner kronor vilket redan är högre än helåret 2022 (101).  Vidare kan jag konstatera att vi levererar ett förbättrat rörelseresultat om ca 10 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal om 15%.

Tillgången på IC komponenter har förbättrats och ledtiderna fortsätter att bli kortare. Med något lägre spot-materialkostnader samt till viss del justerade produktpriser når vi en bruttomarginal om 35% vilket är högre än samma period föregående år (34%). Vi levererar en del gamla beställningar med gamla priser under kvartalet vilket håller tillbaka ytterligare förbättringar av bruttomarginalen.

Med kortare ledtider på komponenter och förbättrad logistik erbjuder vi kortare leveranstid om 12–20 veckor på våra standardprodukter vilket är kortare än under samma period föregående år. För våra ramavtal innebär det att våra kunder inte behöver orderlägga sina projekt med lika lång framförhållning varför orderingång på ramavtalen har gått ner under perioden då produktionen för ramavtalen för året i stort redan är lagd. Orderingången var 35 miljoner under kvartalet vilket resulterar i en orderbok vid periodens slut om 173 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under andra kvartalet till 11 miljoner. Kassaflödet har under perioden påverkats negativt av framför allt en stor del förfallna kundfordringar om cirka 20 miljoner, där huvuddelen har reglerats efter periodens utgång. Men det finns även en negativ påverkan på kassaflödet av rörelsekapitalbindning i strategiskt varulager hänförligt till produktion i Notes Pärnu fabrik samt kommande produktion hos Kitron i Jönköping.

Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Under april månad vinner vi ett nytt ramavtal med ONE Nordic och tar samtidigt hem en order för ett större infrastrukturprojekt i Sverige värt cirka 9 miljoner kronor. Vidare har koncernen tagit hem 6 olika affärer för Microsofts datahallar där vi samtidigt etablerat ett distributionsavtal med Anixter för fortsatta datahallsaffärer.

Expansionen i Nordamerika fortsätter där vårt amerikanska dotterbolag har tagit hem första ordern för ett kasino i Nevada värt cirka 6,8 miljoner kronor. Den nordamerikanska marknaden representerar ungefär en tredjedel av världsmarknaden, vilket innebär att koncernens adresserbara marknad 2022 är 11 miljarder kronor bara i Nordamerika.

Hållbarhet och cybersäkerhet är fortsatt viktiga områden med ökande fokus från både våra partner och slutkunder. Våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även säkra system som uppfyller kraven på cybersäkerhet framöver där slutkunder kan vara trygga med att uppfylla kommande lokala lagar om cybersäkerhet baserade runt EU direktivet NIS-2.

Slutligen är jag glad att koncernen fortsätter den globala expansionen även på den nordamerikanska marknaden. Därtill fortsätter expansionen på befintliga marknader i hög takt enlig plan där vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Kista, 15 augusti 2023
Fredrik Ekström – VD

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Maven Wireless erhåller genombrottsorder i USA värt 6,8 MSEK
Ett amerikanskt neutralt hostbolag kommer att använda Maven Wireless banbrytande DAS produkter för att bygga mobiltäckning i ett kasino i delstaten Nevada, USA. Ordern togs in till Maven Wireless Inc., som är ett dotterbolag inom Maven Wireless koncernen, och bekräftar att våra produkter nu är fullt anpassade för och konkurrenskraftiga på den amerikanska marknaden.

Maven Wireless tecknar produktionsavtal med Kitron
Maven Wireless signerar produktionsavtal med Kitron Aktiebolag ett ledande skandinaviskt EMS företag. Kitron har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckien, Indien, Kina och USA. Tillverkningssamarbetet kommer initialt att stödjas vid Kitrons fabrik i Jönköping Sverige.

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK
Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefontäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK. Avtalet gäller tills vidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless levererar produkter till Microsoft datahallar
Koncernen har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa. Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA. Microsoft har över 200 datahallar spridda över världen.

8 nya patent valideras i Europa för ” Real-valued passband data transport in DAS”
Inklusive de nya beviljade patentet i Europa har Maven Wireless 67 patent över hela världen och har ytterligare 12 patentansökningar under behandling utanför Europa. De nya patenten skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Patenten stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Bolaget erhåller ett fjärde patent i Sydkorea för ” Carrier Aggregation”
Inklusive de nya beviljade patentet i Sydkorea samt de nya patenten ovan har Maven Wireless 68 patent över hela världen och har ytterligare 11 patentansökningar under behandling utanför Europa. Det nya patentet skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar aggregerade bärvågor över DAS systemet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Ytterligare förbättringar av kassaflödet
Efter periodens utgång har kassaflödet för koncernen förbättrats genom att större delarna av utestående obetalda kundfordringar har reglerats. Av de 20 026 TSEK utestående obetalda kundfordringar vid periodens utgång återstår 3 122 TSEK per 31 juli 2023.

Maven Wireless expanderar till Australien
Maven Wireless Sweden AB (publ) utökar försäljnings- och marknadsföringsorganisationen med en ny teknisk säljare baserad i Sydney. Koncernen har redan sålt produkter på denna marknad och har nu ambitionen att ta en större del av den lokala marknaden i Australien och Nya Zeeland.
Maven Wireless adresserbara marknad i Australien, Nya Zeeland och Singapore är ungefär 100 MUSD 2023 och den växer med 6 % CAGR (från Market&Markets 2022).

Maven Wireless beviljas ett femte patent i Sydkorea
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 69 patent över hela världen och har ytterligare 10 patentansökningar under behandling. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fibernätverket. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet, särskilt i APAC-regionen.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner