Maven Wireless Sweden AB receives SEK 12,7m order from a neutral host in the Philippines

Maven Wireless has received an order worth approximately SEK 12,7m from an existing neutral host partner in the Philippines. SEK 6,6m will be delivered and billed during 2021 and the rest will be delivered and billed during Q1 2022.

The order includes a Maven Stratus High Power DAS system for TETRA critical communications and cellular communication covering 2G, 3G, 4G and 5G in a hotel and casino venue. The Maven digital DAS system is prepared for future ORAN upgrades. 

“I am very pleased with the continued trust from our neutral host partner in Maven Wireless to deliver a high-capacity MIMO system including 5G. This order proves the capabilities of the Maven Stratus platform and our commitment to the Asia Pacific region”, said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB erhåller order på SEK 12,7 m från en neutral host på Filippinerna

Maven Wireless erhåller order värd cirka SEK 12,7 m från en befintlig neutral host partner på Filippinerna. SEK 6,6 m kommer att levereras och faktureras under 2021 och resten kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Ordern innehåller ett Maven Stratus High Power DAS system för TETRA blåljusradio och mobilkommunikation som täcker 2G, 3G, 4G och 5G för en hotell- och kasinolokal. Maven digitala DAS systemet är förberett för framtida ORAN uppgraderingar.

”Jag är mycket nöjd med det fortsatta förtroendet från vår neutrala host partner i Maven Wireless för att vi ska leverera ett högkapacitets MIMO-system som inkluderar 5G. Kapaciteten och den höga bandbredden på Maven plattformen var en förutsättning för denna order samt visar på vårt engagemang i Asien”, säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 20 455 TSEK (4 364)
• Order från 5 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 13 296 TSEK (29 915)
• EBITDA uppgick till -3 167 TSEK (-3057)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 996 TSEK (-4 077)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 442 TSEK (4 270)
• Nettovinst per aktie -0,08 (-0,37)

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 36 683 TSEK (14 453)
• Order från 9 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 24 400 TSEK (42 911)
• EBITDA uppgick till -1 720 TSEK (-9 039)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 342 TSEK (-10 511)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 646 TSEK (2 936)
• Nettovinst per aktie -0,07 (-0,95)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I samband med listning av bolaget på Nasdaq First North åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med IPO. Pareto har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget.
Slutgiltigt antal aktier efter stabiliseringen är 50 657 700 stycken (50 817 700 stycken efter utspädning).

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om drygt 13 miljoner kronor är ett besked om ytterligare återhämtning efter pandemins spår på marknaden, samtidigt är det en nedgång jämfört med föregående år då bolaget gjorde all time high innan pandemieffekterna bredde ut sig. Jag är också väldigt glad över att vi har en kontinuerligt växande orderbok och försäljning sedan årsskiftet. Orderingången var stark, drygt 20 MSEK under perioden jämfört med drygt 4 MSEK föregående årsperiod. Den växande orderingången följer bolagets fortsatta expansion där vi har order från ytterligare 5 nya kunder. Bolaget har sålt ett nytt system för TETRA kombinerat med LTE för räddningstjänst i UAE, vi har tagit hem en strategisk testorder för Indiska järnvägen, vunnit ytterligare en ny kund för tågrepeater i Norden, fått en order för inomhustäckning i Singapore och en ny order från en systemintegratör i Sverige. Samtidigt fortsätter avrop och leveranser från våra ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge samt övriga befintliga kunder.
Vidare konstaterar jag att bruttomarginalen är 38% vilket är över förväntan, samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på de IPO kostnader företaget har haft under kvartalet. Totalt har bolaget haft cirka 9 miljoner i kostnader runt listning och emission.
I samband med listningen på Nasdaq First North growth Market har bolaget fått fem nya långsiktiga ankarinvesterare med Midroc, Edvin Austbo, T-Bolaget, Nordic Cross samt Rockpoint som jag vill välkomna tillsammans med ca 3500 andra aktieägare.
Under perioden har bolaget genomfört en Life Cycle Assesment där våra produkter jämförts mot 2 huvudkonkurrenter med avseende på konsumtion av CO2 (kgCO2e). Här bekräftas att vi har en världsledande produkt även på hållbarhet, där våra produkter reducerar CO2 utsläpp med 58% respektive 68% jämfört mot de ledande konkurrenterna under drift.
Bolaget fortsätter sin marknadsexpansion med att ytterligare stärka säljorganisationen genom en regional säljchef baserad i Singapore där vi nu också implementerar fas 2 för inomhustäckning i Marina Bay Sands. Bolaget har även engagerat amerikanska jurister som förbereder expansionen på amerikanska marknaden. Inom R&D och FPGA teamet har vi förstärkt organisationen med en teknisk doktor samt ytterligare en senior kvinnlig utvecklare av FPGA plattformar.
Genom våra lyckade rekryteringar samt marknadens ökande medvetenhet om bolaget och vårt starka produktutbud har vi nu en utestående offertstock som är den största i bolagets historia.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Som offentliggjordes den 10 juni 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Maven Wireless Sweden AB (publ):s (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet” respektive ”First North”) har Pareto Securities AB (”Pareto”) haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i Maven Wireless aktier i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien har kunnat genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst från och med den första handelsdagen på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Pareto har dock inte haft någon skyldighet att vidta stabiliseringstransaktioner och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i Erbjudandet (det vill säga 13,00 SEK per aktie).
Pareto har meddelat att stabiliseringsåtgärder om sammanlagt 129 125 aktier i Bolaget har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på First North. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelandena den 6 och den 12 juli 2021. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.
I samband med Erbjudandet åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, på begäran av Pareto, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Eftersom Pareto, i enlighet med vad som anges nedan, har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget har Pareto idag meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 447 798 nya aktier. Se även information nedan angående aktiekapital och totalt antal aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna under Övertilldelningsoptionen. 

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-015 601131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0221 865131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0585 144 1312,6012,9695SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-066 469 1312,9012,9773SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-075 046 1312,9512,9505SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-085 000 131313SEKNasdaq First North Growth Market

Förändring i aktiekapital och antal aktier i Bolaget
Bolagets aktiekapital uppgår per dagens datum till 1 255 247,55 SEK fördelat på 50 209 902 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Efter registrering av de 447 798 nya aktierna till följd av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 1 266 442,50 SEK fördelat på 50 657 700 aktier. Inga ytterligare aktier kommer registreras till följd av Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen. 

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Maven Wireless Sweden AB:s (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Maven Wireless (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Maven Wireless-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 13,00 SEK.
Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Maven Wireless aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-0585 144 1312,6012,9695SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-066 469 1312,9012,9773SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-075 046 1312,9512,9505SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-085 000 131313SEKNasdaq First North Growth Market

Maven Wireless Sweden AB expanderar produktutbudet för ORAN

Maven Wireless världsledande lösning erbjuder redan idag oöverträffad kapacitet i produktplattformen för ORAN-baserade system vilken nu kompletteras med ytterligare 3 produktvarianter. ORAN-alliansens mål är att radiodelarna i mobilnäten ska bli mer intelligenta, öppna, virtualiserade, interoperabla och mjukvarubaserade.

Den nya produktfamiljen Helix erbjuder lösningar för flexibel och snabb etablering av inomhus och tunneltäckning med ORAN (1). Maven Wireless äger även ett patent som beskriver hur man implementerar multioperatörsnät med ORAN, detta patent är godkänt i USA och ansökningar är registrerade i flera andra länder runt om i världen.

“De traditionella systemen från Huawei, Nokia och Ericsson utmanas nu på allvar ute på marknaden, där t ex Samsung och Vodafone nyligen landat en ORAN affär i Storbritannien” konstaterar Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless.”Samtidigt är det väldigt intressant att USA:s regering köper in ORAN utrustning för utvärdering som syftar till att minska beroendet av de etablerade telekombolagen och påskynda utbytet av Huawei utrustning, som Dagens Industri skrev om 8 juni. Vidare anslöt sig Google till ORAN nu i juni 2021.” säger Fredrik Ekström.”Ett komplett genomförande av ORAN i mobilnäten skulle innebära att våra kunder skulle kunna ersätta stora delar av infrastrukturen mot en väsentligt mer kostnadseffektiv och flexibel lösning genom att använda mer av våra produkter”, avslutar Fredrik Ekström.

[1] O-RAN ALLIANCE grundades i februari 2018 av AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO samt Orange. Sedan grundandet har O-RAN ALLIANCE blivit en världsomspännande gemenskap av mobilnätoperatörer, leverantörer och forsk­nings- och akademiska institutioner som är verksamma inom RAN-branschen, där RAN utgör de trådlösa delarna i det mobila nätverkskommunikationssystemet (Radio Access Network). Ett flertal stora aktörer har anslutit sig till O-RAN ALLIANCE, däribland Verizon, T-Mobile, IBM, Vodafone, Microsoft, Facebook, Nokia och Ericsson.

Maven Wireless Sweden AB (publ) connects the Øresund Bridge with tunnel coverage

Maven Wireless, designer of groundbreaking solutions for wireless coverage, and Cibicom A/S, has signed a deal with the Øresund Bridge, the initial estimated total value of the contract is 3 million DKK. Together, the companies will provide tunnel coverage for the national systems for emergency communications in Sweden and Denmark.

The Øresund Bridge is the longest combined road and rail bridge in Europe, running nearly 8 kilometers from Sweden to Denmark. The crossing is completed by the 4 kilometers Drogden Tunnel between Pepparholm and Amager.

Maven Wireless, together with Cibicom A/S, a Danish independent network operator and Internet Service Provider, are to provide tunnel coverage for the Øresund Bridge. This provides a scale-as-you need and seamless migration path to future standards and networks, as the infrastructure for blue light communication and service radio is getting updated at the Drogden tunnel and the buildings on Lernacken and the Lernacken tunnel

The Maven digital DAS (Distributed Antenna Systems) supports all relevant technologies from 2G to 5G and is the most sustainable and cost-efficient solution on the market. The operator of the system will benefit from Maven Wireless´ end-to-end digital architecture with advanced control, supervision and online upgrade features.

Maven Wireless will be using TETRA technology for the national systems for emergency communications, called RAKEL for Sweden and SINE in Denmark. The initial estimated total value of the contract is 3 million DKK.

“We at Maven Wireless are proud to provide our technology to the Øresund Bridge where thousands of people and critical rescue services travel on a daily basis. Our aim is to improve the tunnel coverage with our end-to-end digital architecture”, says Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

CEO of Cibicom A/S Michael Meister said: “Cibicom is proud to be selected as supplier to Øresund Bridge, delivering a system for their Mission Critical Communication Tetra system. Maven Wireless products is matching our requirements and solutions for our important Mission Critical Communication area. Maven Wireless is a trusted supplier, and we are looking forward implementing this solution together with Maven Wireless”

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (publ) (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Maven Wireless Sweden AB:s (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Maven Wireless (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Maven Wireless-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 13,00 SEK.
Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Maven Wireless aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-015 601131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0221 865131313SEKNasdaq First North Growth Market

Idag inleds handel i Maven Wireless aktier på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 10 juni 2021, inleds handeln i Maven Wireless Sweden AB (publ):s (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ”MAVEN” med ISIN-kod SE0015961180.

Erbjudande av aktier inför notering
Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget genomfört en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 4 038 462 nya aktier respektive försäljning av högst 1 868 552 befintliga aktier, totalt motsvarande cirka 76,8 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet genererade en total efterfrågan på cirka 129,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 169,0 procent av Erbjudandet. Som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja möjligheten att tilldela ytterligare 576 923 nyemitterade aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 7,5 MSEK. Totalt tillfördes över 3 200 nya aktieägare.
Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än Erbjudandepriset. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.
Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emis­sionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser och Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som stabiliseringsagent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Finland och Norge, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering kommer att genomföras av Pareto Securities AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Erbjudandet i Maven Wireless inför listning på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, handel inleds den 10 juni 2021

Maven Wireless Sweden AB (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) är en ledande aktör som erbjuder mjukvarubaserade och patenterade produkter för inomhus- och tunneltäckning med hög bandbredd. Bolagets styrelse och aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 4 038 462 nya aktier respektive försäljning av högst 1 868 552 befintliga aktier, totalt motsvarande cirka 76,8 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl professionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på cirka 129,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 169,0 procent av Erbjudandet. Som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”), bestående av ytterligare 576 923 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 7,5 MSEK. Som ett resultat av Erbjudandet (inklusive Övertilldelningsoptionen) kommer Bolaget tillföras över 3 200 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 10 juni 2021.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 13,00 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om totalt cirka 660 MSEK efter Erbjudandets genomförande (inklusive Övertilldelningsoptionen).
  • Erbjudandet (inklusive Övertilldelningsoptionen) utgjordes av totalt 6 483 937 totalt aktier i Maven Wireless, varav 4 615 385 nyemitterade aktier och 1 868 552 befintliga aktier. 576 923 av de nyemitterade aktierna avser Övertilldelningsoptionen.
  • Som ett led i att Erbjudandet fulltecknades har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen till fullo. Maven Wireless kommer därmed att tillföras totalt cirka 60 MSEK i bruttolikvid, dvs. före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK.
  • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 615 385 aktier från 46 171 440 aktier till 50 786 825 aktier, motsvarande cirka 9,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande (inklusive Övertilldelningsoptionen).
  • De nya aktieägarna inkluderar svenska och internationella institutionella investerare, däribland de investerare som hade åtagit sig att förvärva aktier på förhand (dvs. Midroc Invest AB, Edvin Austbø m.fl., Nordic Cross Small Cap Edge, Rockpoint AB samt T-Bolaget AB).
  • Beräknad likviddag är den 3 juni 2021. Handeln i Maven Wireless aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 10 juni 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ”MAVEN” med ISIN-kod SE0015961180.
  • 27 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om 360 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 83,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

 
Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless
”Det är riktigt glädjande att se att Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det är en tydlig signal på att många investerare ser potentialen i vår skalbara plattform för tillväxt, marknadsledande produkter och position på den globala DAS-marknaden. På några få år har vi blivit en ledande aktör och det enda bolaget i världen som erbjuder trådlös inomhus- och tunneltäckning med stöd av 5G för alla operatörer samtidigt. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i Maven Wireless globala expansion.”

Anders Björkman, Styrelseordförande på Maven Wireless
Intresset för Maven Wireless kommande listning har varit långt över förväntan med ett kraftigt övertecknat erbjudande. Det är ett styrkebesked och vi är mycket tacksamma över investerarnas förtroende. Listningen kommer ge Maven Wireless den finansiella styrka som krävs för att svara upp mot en fortsatt stark tillväxt som en följd av den globala 5G-utrullningen och behovet av säker och pålitlig täckning. Vi ser fram emot att välkomna fler aktieägare från och med den 10 juni då vi ringer i börsklockan.”

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än Erbjudandepriset. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emis­sionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som stabiliseringsagent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Finland och Norge, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering kommer att genomföras av Pareto Securities AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.