Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 57 885 TSEK (33 783)
 • Order från 11 kunder varav 3 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 26 470 TSEK (8 894)
 • EBITDA uppgick till 3 933 TSEK (-4 406)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 768 TSEK (-5 229)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 244TSEK (-4 259)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 107 293 TSEK (70 416)
 • Order från 25 kunder varav 9 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 60 749 TSEK (33 294)
 • EBITDA uppgick till -15 TSEK (-6 126)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 459 TSEK (-8 572)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -996 TSEK (-7 905)
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,18)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 26 miljoner under kvartalet har ökat jämfört både mot samma period föregående år (+198%) samt föregående kvartal (+23%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi fortsatt säkra upp material för att kunna leverera fler produkter från produktion till våra kunder. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är jag glad att kunna presentera ett positivt resultat om 2 543 TSEK samt positivt kassaflöde om 3 244 TSEK under kvartalet vilket är en milstolpe i bolagets historia.

Orderingången på 58 miljoner ligger klart högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 121 miljoner kronor. Vi har under kvartalet erhållit den enskilt största ordern genom tiderna för att leverera produkter för radiotäckning av Koralm-tunneln i Österrike värd cirka 33 miljoner kronor. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 35%.

Vidare har vi under perioden erhållit betalning av samtliga förfallna och obetalda kundfordringar och har därmed inga utestående förfallna kundfordringar vid periodens utgång.

Utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska Trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget. Ingen motpart har meddelat en önskan att driva saken vidare till federala Högsta domstolen vilket innebär att detta beslut är slutgiltigt. Vi har under perioden haft uppstartsmöten, planeringsmöten och även genomfört produktträning tillsammans med slutkunden SBB.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets DAS för hotell och kasino i Sydostasien. Vidare är jag väldigt glad över att ha vunnit förtroende från Vodafone som en av de största ledande telekomoperatörerna i världen. Vi har även tagit hem en order för ett första tunnelbaneprojekt i Turkiet.

Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och kan heller inte erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Med skenande energipriser hamnar energisnålare lösningar mycket mer i fokus vilket gynnar bolaget som har marknadens mest energisnåla lösningar. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta produkter med hög bandbredd. Samtidigt hjälper vi blåljus- och säkerhetsorganisationer att etablera robust, säker och klimatsmart radiotäckning för trygga samhällen.

Fredrik Ekström – VD

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första halvåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 21 104 TSEK (20 412)
 • Order från 15 kunder varav 2 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 21 536 TSEK (13 296)
 • EBITDA uppgick till -398 TSEK (-3 167)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 563TSEK (-3 996)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 944TSEK (-3 443)
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,05)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022

 • Orderingången uppgick till 49 395 TSEK (36 633)
 • Order från 21 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 34 279 TSEK (24 400)
 • EBITDA uppgick till -3 949 TSEK (-1 720)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 228 TSEK (-3 342)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 247 TSEK (-3 647)
 • Resultat per aktie -0,13 (-0,07)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har bolaget genomfört avstämningsmöten samt produktträning med slutkunden SBB.
Bolaget har även erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man använder Carrier Aggregation i ett Distribuerat Antenn-System (DAS).
Bolaget har introducerat ett personaloptionsprogram med Kvalificerade Personaloptioner (KPO). Vilket innebär att 135 000 KPO:er har blivit registrerade hos Bolagsverket per 5 juli. Det medför en ytterligare maximal utspädningseffekt motsvarande cirka 0,27%
Kassan har tillförts 2 521 TSEK vilket är delar av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 22 miljoner under kvartalet har ökat markant jämfört både mot samma period föregående år (+62%) samt föregående kvartal (+69%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi säkrat upp mer material och får ut mer produkter från produktion till våra kunder. Trenden är tydlig där vår leveransförmåga ökar kvartal efter kvartal. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK där antal komponenter minskar men värdet per komponent ökat. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är periodens resultat på -1 713 TSEK klart bättre än både samma period föregående år samt föregående kvartal.
Orderingången på 21 miljoner ligger högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut fortsatt ligger på rekordnivåer och landar på 89 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken planeras att levereras under året. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 34%.
Vad gäller tilldelningsbeslutet från SBB i Schweiz vilket tidigare meddelats har överklagats av andra leverantörer, har det ännu inte kommit något besked från rätten. Slutgiltigt besked väntas senare under året. Däremot har rätten gett klartecken till SBB att bryta ut de första projekten från upphandlingen för att direkt påbörja arbetet med dessa. Det innebär att vi tillsammans med vår partner Rhomberg har fått fortsatt förtroende från SBB och vi har påbörjat arbete med det första tunnelprojektet i Schweiz. Jag är väldigt glad över dessa framsteg och att fortsatt ha fullt förtroende från slutkunden SBB. Efter periodens utgång har vi även genomfört utbildning av Maven DAS för slutkunden SBB i Schweiz.
Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill pågår affärsutveckling på den amerikanska marknaden. Bolaget har tecknat avtal med EPIC Consulting, ett telekombolag i USA som har en säljorganisation utspridd över de flesta delstaterna och som säljer övrig telekomutrustning direkt till våra slutkunder. De har tidigare hjälpt andra DAS bolag att expandera in på den amerikanska marknaden på ett bra sätt. Detta samarbete är ett kostnadseffektivt sätt för oss att nå ut till en bred kundbas under kort tid.
Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.
Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.
Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022
•Orderingången uppgick till 28 291 TSEK (16 228)
•Order från 14 kunder varav 4 nya kunder under perioden
•Nettoförsäljning uppgick till 12 743 TSEK (11 104)
•EBITDA uppgick till -3 551 TSEK (1 448)
•Rörelseresultatet uppgick till- 4 666 TSEK (-654)
•Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 190 TSEK (-204)
•Resultat per aktie -0,09 (0,05)
•Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget erhållit ett nytt patent i Japan vilket relaterar till hur man bygger redundanta Distribuerade Antenn-System (DAS).
Bolaget öppnar ett nytt kontor i Singapore vilket hanterar APAC regionen.
Kassan har tillförts 6 547 TSEK vilket är huvuddelen av obetalade och förfallna kundfordringar efter periodens slut.

Kommentarer från VD

“Bolagets orderingång och orderbok om drygt 89 miljoner kronor vid periodens slut slår återigen nya rekordnivåer och visar på en tydlig tillväxt då vi expanderar på befintliga marknader och in i nya länder. Under första kvartalet har bolaget erhållit order på drygt 28 MSEK. Expansionen under kvartalet innebär att bolaget har vunnit ytterligare 4 nya kunder i 3 olika länder. Vår lågeffekts off-air repeater har blivit godkänd av Equinor för användning på offshore-plattformar, där vi erhållit en order för leverans till en plattform i Nordsjön. Vidare har bolaget även börjat hyra ut repeatrar för användning på tåg i Norge.

Tilldelningsbeslutet från SBB har som tidigare meddelats överklagats där slutkunden SBB hanterar detta med att skicka in svar på kompletterande frågor till den rättsliga instansen. Från bolaget stöttar vi processen på bästa sätt med några kompletteringar av administrativ karaktär. Besked väntas under Q2.

Försäljning om cirka 13 miljoner kronor under första kvartalet är 15% högre än samma period föregående år. Försäljningen påverkas negativt av förseningar i materialflödet till fabrik vilket i sin tur gör att våra leveranser till slutkund försenas. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Bolaget fortsätter att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. Bolagets strategiska och tillfälliga lager av komponenter och moduler ligger på motsvarande nivå som föregående kvartal om ca 8 MSEK. Vidare har bolagets utvecklingsavdelning under kvartalet introducerat nya kretskortsvarianter i produktion som möjliggör fler alternativa komponentval. Syftet med detta är att ge fabriken ett enklare och snabbare materialflöde och därigenom förbättra vår leveransförmåga.

Vidare konstaterar jag att bruttomarginal för kvartalet har pressats ner till 28% vilket beror på tillfälligt dyrare materialinköp samt en ofördelaktig produktmix som levererats under kvartalet. Bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket också beror på kostnader i samband med expansionen av bolaget samt leveransproblem orsakad av brist på IC komponenter enligt ovan.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner, därtill görs affärsutveckling på amerikanska marknaden. Expansionen understöds ytterligare av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att erövra ytterligare projekt.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40% minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.”

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2021

Maven Wireless publicerar bokslutskommuniké för helåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på www.mavenwireless.com

Fjärde kvartalet 1 okt – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 40 731 TSEK (5 004)
 • Order från 6 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 11 634 TSEK (1 286)
 • EBITDA uppgick till -2 004 TSEK (-5 080)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 2 822 TSEK (-5 873)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 369 TSEK (-2 584)
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,14)

Helåret 1 januari – 31 december 2021

 • Orderingången uppgick till 111 147 TSEK (20 094)
 • Order från 23 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 44 927 TSEK (49 522)
 • EBITDA uppgick till -8 318 TSEK (-16 558)
 • Rörelseresultatet uppgick till- 11 394 TSEK (- 19 618)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 273 TSEK (-6 957)
 • Resultat per aktie -0,24 (-0,44)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget genomfört ett byte av bank i syfte att matcha behovet av finansiella tjänster bättre mot bolagets behov. Checkkrediten ökar samtidigt till att omfatta 10 MSEK.
Överklagan av tilldelningsbeslutet av ramavtal för Schweiziska SBB är under behandling där slutkunden SBB ombetts att lämna in förtydliganden av administrativ karaktär till rätten innan 28:e februari för vidare besked under mars månad.

Komentarer från VD

Bolagets höga orderingång resulterar i en orderbok på rekordstora 76 miljoner kronor vid periodens slut vilket är ytterligare ett tydligt besked på att bolaget levererar tillväxt och expanderar in på nya marknader. Under helåret 2021 har bolaget erhållit order på drygt 111 MSEK vilket är en uppgång med 553% jämfört med föregående år. Aktivitetshöjningen sedan slutet på sommaren fortsätter på marknaden och bolaget har vunnit ytterligare 6 nya kunder under fjärde kvartalet.
Det är samtidigt väldigt glädjande att vi tilldelats 3 strategiska ramavtal under kvartalet. Det gäller SBB i Schweiz för tunneltäckning, med ett initialt värde om ca 213 MSEK, ett ramavtal i Frankrike för täckning längs Franska järnvägen, med ett bedömt initialt värde om 120 MSEK och slutligen ett ramavtal i Sverige för tunneltäckning åt Trafikverket där bolaget redan tagit hem ordrar för sammanlagt 13,2 MSEK. Det innebär att vi under 2021 lyckats vinna samtliga ramavtal vi hade på radarn för ett år sedan. Tilldelningsbeslutet från SBB har överklagats, SBB hanterar ärendet i en uppsnabbad process.
Bolaget expanderar på samtliga existerande marknader runt om i Europa, Asien och Mellanöstern. Vi flyttar fram våra positioner och genomför strategiska affärer i Australien och Kina. Vidare har bolagets chef för den amerikanska marknaden startat sin anställning och driver nu affärsutvecklingsarbetet i USA via Maven Wireless Inc.
Försäljning om cirka 12 miljoner kronor under fjärde kvartalet är 8 gånger högre än samma period föregående år. Vidare konstaterar jag att den ackumulerade bruttomarginalen för helåret landar på 34%, vilket är över förväntan. Bolaget redovisar negativa EBIT-siffror och genererar en förlust för kvartalet och helåret, vilket främst beror på kostnader för expansionen och notering samt leveransproblem orsakad av brist på IC komponenter, vilket håller tillbaka leverans och fakturering av tagna orders.
Bristen på vissa typer av IC komponenter påverkar bolaget fortsatt genom sena leveranser av material till produktion. Det har lett till att planerad produktion i framför allt oktober och november har behövts planeras om och senareläggas. Detta har fått negativa konsekvenser på bolagets omsättning 2021, men har ännu inte medfört några tappade affärer. Bolaget fortsätter därför med strategin att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. Det gör att vi under slutet av året byggt upp ett eget lager av komponenter och moduler om ca 8 MSEK. Detta lager gör att vi har en större handlingsfrihet i produktionsledet.
Medvetenheten om och intresset för bolagets unika produkter fortsätter att växa på marknaden. Försäljningen, som har understötts av nya digitala marknadskampanjer, har resulterat i en rekordstor offertstock på affärer gentemot kunder från alla befintliga regioner vi bearbetar idag; Europa, Mellanöstern och Asien.
Hållbarhet står allt högre upp på fastighetsägarnas agenda och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU-kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter bidrar till detta genom att erbjuda lösningar för inomhustäckning med 5G med mycket låg klimatpåverkan. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som bidrar till att minska CO2-utsläppen.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – Verkställande Direktör

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2021

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021
• Orderingången uppgick till 33 783 TSEK (635)
• Order från 8 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 8 894 TSEK (5 325)
• EBITDA uppgick till -4 406 TSEK (-2 440)
• Rörelseresultatet uppgick till- 5 230 TSEK (-3 234)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 259 TSEK (640)
• Nettovinst per aktie -0,11 (-0,07)

Delåret 1 januari – 30 september 2021
• Orderingången uppgick till 70 416 TSEK (15 090)
• Order från 17 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 33 294 TSEK (48 236)
• EBITDA uppgick till -6 126 TSEK (-11 479)
• Rörelseresultatet uppgick till- 8 572 TSEK (- 13 745)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 905 TSEK (3 575) Nettovinst per aktie -0,18 (-0,31)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har signerat ett 3-årigt ramavtal värt cirka 120 miljoner kronor med en ny kund i Frankrike. Ramavtalet kan förlängas i upp till ytterligare 2 år. Kunden är en av de ledande franska systemintegratörerna med fyrtio års operativ erfarenhet av att distribuera TV/radio-, mobil- och fiberoptiska nätverk i Frankrike och utomeuropeiska franska regionerna. Ramavtalet omfattar Maven digitala DAS -system för att tillhandahålla 2G upp till 5G mobiltäckning för alla mobiloperatörer i Frankrike.

Kommentarer från VD

Bolagets orderingång och orderbok om drygt 43 miljoner kronor vid periodens slut är rekordstor och även ett tydligt besked om att bolaget levererar tillväxt i rekordfart och expanderar in på nya marknader. Det är en tydlig skillnad på aktiviteter med fler projekt och beslut på marknaden efter sommaren jämfört mot tidigare kvartal under året.
Det är samtidigt glädjande att vi tar hem stora affärer vilka pressmeddelats under hösten. Det gäller nytt projekt i Filippinerna med en befintlig kund som beställt en högkapacitetslösning för hotell och kasino som inkluderar 5G täckning med leveranser under Q4 2021 samt Q1 2022 värt drygt 13 miljoner kronor. I Turkiet tog vi hem en affär också om cirka 13 miljoner kronor för blåljusradiotäckning i tunnlar med leveranser under Q4 2021 samt Q1 2022.
Vidare har vi signerat ett nytt strategiskt ramavtal med en systemintegratör i Frankrike för mobiltäckning i järnvägstunnlar och på järnvägsstationer. Det är ett 3 årigt avtal som är värt cirka 120 miljoner kronor. Avtalet har option att förlängas med ytterligare 2 år.Bolaget fortsätter expansionen på nya marknader med order från kunder i Australien och Kina och vi förbereder vidare expansion på den amerikanska marknaden där ett nytt dotterbolag Maven Wireless Inc. blivit registrerat i Delaware.
Försäljning om cirka 9 miljoner kronor är 67% högre än samma period föregående år. Vidare konstaterar jag att ackumulerad bruttomarginal är 34% vilket är över förväntan. Samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på kostnader i samband med expansionen av bolaget.
Medvetenheten om och intresset för bolagets unika produkter växer på marknaden vilket också gör att vi har en rekordstor offertstock på offererade affärer gentemot kunder från alla befintliga regioner vi bearbetar idag, Europa, Mellanöstern och Asien.
Den globala situationen med brist på vissa typer av IC komponenter innebär att organisationen arbetar kontinuerligt med att säkra upp leveranser av kritiska komponenter för upp till 12 månaders rullande produktion. I enskilda fall har viss produktion senarelagts några veckor på grund av störningar i material-flödes processen. Trots detta lyckas vi fortfarande i snitt hålla våra standardledtider i medeltal gentemot kunderna från fabrik.
Hållbarhet för fastighetsägare blir allt viktigare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Maven Wireless produkter är ett medel för att kunna etablera inomhus täckning med 5G samtidigt som målet med 40%minskning av utsläppen kan nås för fastighetsägare och operatörer av telekomnät. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till med att minska utsläppen på vår planet.Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd och lågt klimatavtryck.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 20 455 TSEK (4 364)
• Order från 5 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 13 296 TSEK (29 915)
• EBITDA uppgick till -3 167 TSEK (-3057)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 996 TSEK (-4 077)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 442 TSEK (4 270)
• Nettovinst per aktie -0,08 (-0,37)

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 36 683 TSEK (14 453)
• Order från 9 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 24 400 TSEK (42 911)
• EBITDA uppgick till -1 720 TSEK (-9 039)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 342 TSEK (-10 511)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 646 TSEK (2 936)
• Nettovinst per aktie -0,07 (-0,95)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I samband med listning av bolaget på Nasdaq First North åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med IPO. Pareto har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget.
Slutgiltigt antal aktier efter stabiliseringen är 50 657 700 stycken (50 817 700 stycken efter utspädning).

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om drygt 13 miljoner kronor är ett besked om ytterligare återhämtning efter pandemins spår på marknaden, samtidigt är det en nedgång jämfört med föregående år då bolaget gjorde all time high innan pandemieffekterna bredde ut sig. Jag är också väldigt glad över att vi har en kontinuerligt växande orderbok och försäljning sedan årsskiftet. Orderingången var stark, drygt 20 MSEK under perioden jämfört med drygt 4 MSEK föregående årsperiod. Den växande orderingången följer bolagets fortsatta expansion där vi har order från ytterligare 5 nya kunder. Bolaget har sålt ett nytt system för TETRA kombinerat med LTE för räddningstjänst i UAE, vi har tagit hem en strategisk testorder för Indiska järnvägen, vunnit ytterligare en ny kund för tågrepeater i Norden, fått en order för inomhustäckning i Singapore och en ny order från en systemintegratör i Sverige. Samtidigt fortsätter avrop och leveranser från våra ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge samt övriga befintliga kunder.
Vidare konstaterar jag att bruttomarginalen är 38% vilket är över förväntan, samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på de IPO kostnader företaget har haft under kvartalet. Totalt har bolaget haft cirka 9 miljoner i kostnader runt listning och emission.
I samband med listningen på Nasdaq First North growth Market har bolaget fått fem nya långsiktiga ankarinvesterare med Midroc, Edvin Austbo, T-Bolaget, Nordic Cross samt Rockpoint som jag vill välkomna tillsammans med ca 3500 andra aktieägare.
Under perioden har bolaget genomfört en Life Cycle Assesment där våra produkter jämförts mot 2 huvudkonkurrenter med avseende på konsumtion av CO2 (kgCO2e). Här bekräftas att vi har en världsledande produkt även på hållbarhet, där våra produkter reducerar CO2 utsläpp med 58% respektive 68% jämfört mot de ledande konkurrenterna under drift.
Bolaget fortsätter sin marknadsexpansion med att ytterligare stärka säljorganisationen genom en regional säljchef baserad i Singapore där vi nu också implementerar fas 2 för inomhustäckning i Marina Bay Sands. Bolaget har även engagerat amerikanska jurister som förbereder expansionen på amerikanska marknaden. Inom R&D och FPGA teamet har vi förstärkt organisationen med en teknisk doktor samt ytterligare en senior kvinnlig utvecklare av FPGA plattformar.
Genom våra lyckade rekryteringar samt marknadens ökande medvetenhet om bolaget och vårt starka produktutbud har vi nu en utestående offertstock som är den största i bolagets historia.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless