Ägarspridning i Maven Wireless övertecknad av 2 300 tecknare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Maven Wireless Sweden ABs ("Maven Wireless" eller "Bolaget") ägarspridning som offentliggjordes den 9 december 2022 (”Erbjudandet”) visar att Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Teckningskursen har fastställts till 15,15 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 674 075 aktier, bestående av 1 089 109 nyemitterade aktier och 584 966 befintliga aktier. Styrelsen i Bolaget har beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 december 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktade sig till allmänheten i Sverige. Erbjudandet kunde dock inte överstiga 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, varpå det totala antalet aktier i Erbjudandet kunde bli färre än 2 100 000 aktier. De befintliga aktierna erbjöds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless). Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, var att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget ytterligare flexibilitet att tillvarata möjligheter i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Utfallet

Intresset i anmälningar för teckning av aktier har varit stort och Erbjudandet övertecknades av 2 300 tecknare. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 674 075 aktier baserat på den fastställda teckningskursen om 15,15 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent. I enlighet med tilldelningsprinciperna har tilldelning av 1 089 109 nya aktier till ett belopp motsvarande cirka 16,5 MSEK prioriterats framför befintliga aktier vilket gör att Bolaget tillförs 16,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader för Bolaget vilka bedöms uppgå till cirka 1,2 MSEK. Resterande del av Erbjudandet, cirka 8,8 MSEK, har tilldelats med 584 966 befintliga aktier.

Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 2,10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier och röster i Maven Wireless efter Erbjudandet. Genom Erbjudandet ökar Maven Wireless aktiekapital med 27 227,73 SEK, från 1 269 442,50 SEK till 1 296 670,23 SEK, och antalet aktier och röster i Maven Wireless ökar med 1 089 109, från 50 777 700 till 51 866 809.

VD Fredrik Ekström kommenterar

“Sedan bolagets börsintroduktion 2021 har Maven Wireless expanderat på befintliga marknader i
Europa, Mellanöstern och Asien. Med ett dotterbolag i USA har Maven Wireless nu startat upp
verksamhet och affärsutveckling även för den amerikanska marknaden, vilket leds av vår säljchef i
Kalifornien, för att adressera ytterligare över 40% av den totala världsmarknaden. Med våra
världsledande produkter för inomhus- och tunneltäckning har bolaget under senaste kvartalet vuxit
organiskt med 198% jämfört med samma period föregående år. Vi lyckades även generera vinst
under samma kvartal.”, säger Fredrik Ekström, vd och medgrundare av Maven Wireless, och fortsätter:

“Eftersom bolaget genererar vinst behöver vi inte ta in så mycket kapital för
den organiska tillväxten varför endast delar av spridningen görs med nyemitterade aktier. Kapitalet
som går till bolaget kommer vi använda för att stärka produktionskedjan med mer
produktionskapacitet samt strategiska satsningar på IC komponenter. Jag vill slutligen passa på
att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget och vår resa framåt där vi skall fortsätta
att ta över marknaden för inomhus och tunneltäckning med världsledande produkter. ”


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless har endast skett genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggjorde den 12 december 2022.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Styrelsen för Maven Wireless beslutar om ägarspridning

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB ("Maven Wireless" eller "Bolaget") har idag beslutat om en ägarspridning bestående delvis av en nyemission av högst 1 300 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2022, och delvis av ett erbjudande om förvärv av högst 800 000 befintliga aktier som erbjuds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless), motsvarande ett totalt belopp om högst 2,5 MEUR (cirka 25,3 MSEK), som riktas till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt. 
 • De befintliga aktierna erbjuds till lika delar av Miriam Samuelsson och Yvonne Adesam (”Säljande Aktieägare”) som båda är arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo, tidigare styrelseledamot i Maven Wireless. Ingen av Säljande Aktieägare har en aktiv roll eller är operativt delaktiga i Maven Wireless. Anledningen till försäljningen är att det bedöms vara positivt för Bolagets ägarbas att aktierna sprids till nya aktieägare i syfte att förstärka och diversifiera ägarbasen ytterligare.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.
 • Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 25,3 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata i förhållande till antalet aktier som anmälts för teckning. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare. Fördelningen av nya respektive befintliga aktier inom ramen för Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan varvid tilldelning av nya aktier upp till 16,5 MSEK kommer prioriteras. Därefter kommer tilldelning av befintliga aktier prioriteras.
 • Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 300 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.
 • Maven Wireless kommer i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december att publicera ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och tillgängliggöras på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv

Maven Wireless är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och sälja system för trådlös inomhustäckning. Bolaget erbjuder banbrytande, digitala end-to-end-lösningar med enastående prestanda som dessutom kan sänka energiförbrukningen med upp till 67 procent. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster på platser som är svåra att få uppkoppling till och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Att säkerställa täckning är något som blir allt viktigare då samhället digitaliseras och strävar efter bättre täckning på platser där människor befinner sig.
Sedan Maven Wireless grundades 2016 har Bolaget tagit flera betydande orders på den globala DAS-marknaden och därigenom förstärkt sin marknadsposition. Behovet av Bolagets produkter är stort vilket gjort att Maven Wireless på kort tid tecknat ett stort antal internationella avtal. De befintliga ramavtalen uppgår till cirka 700 MSEK och ligger till grund för Bolagets snabba tillväxt.
Under det tredje kvartalet 2022 redovisade Maven Wireless en kraftig omsättningstillväxt om cirka 198 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var stark och uppgick för samma period till cirka 58 MSEK med en orderbok på nya rekordnivåer som uppgick till cirka 121 MSEK per den sista september 2022. Samtidigt har Maven Wireless gått in i en ny fas med både lönsamhet samt positivt kassaflöde, vilket är ett bevis på att affärsmodellen innebär god skalbarhet vid högre försäljningsvolymer.
En av anledningarna till att Maven Wireless vunnit och tecknat flera stora avtal beror på att Bolagets produkter bedöms ligga längst fram i teknologiutvecklingen i jämförelse med andra existerande lösningar. Dessutom erbjuder Bolaget även marknadens mest hållbara produkter för inomhustäckning, vilket är ytterligare ett starkt argument för varför kunder väljer Maven Wireless produkter.
Förutsättningarna för att bibehålla en stark tillväxt bedöms goda. Maven Wireless expansion på den internationella marknaden är i sin linda och i takt med att 5G byggs ut bedöms Bolagets tillväxt öka väsentligt.
En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 32 500 SEK. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 12 december till och med 20 december 2022 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR omräknat till SEK enligt årsgenomsnittet för växelkursen under kalenderåret 2021 baserat på de växelkurser som publiceras på Europeiska centralbankens webbplats (cirka 25,3 MSEK), vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga Erbjudandets högsta antal.
 
Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR och Bolaget inte har genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under den föregående tolvmånadersperioden är Bolaget enligt 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning inte skyldigt att, och avser inte heller, upprätta något prospekt i samband med Erbjudandet. Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.

Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Avanza. För att uppnå syftet med Erbjudandet som delvis är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien har styrelsen bedömt att en viss rabatt på teckningskursen gentemot aktiekursen på Nasdaq First North är nödvändig. Styrelsen har i sin bedömning beaktat rådande marknadsläge och teckningskursen i spridningsemissioner genomförda i andra bolag listade på Nasdaq First North och kommit till slutsatsen att en rabatt om tio (10) procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under teckningsperioden får anses vara standardmässig. Med tanke på den volatilitet på marknaden som har konstaterats, och som fortfarande föreligger, bedömer styrelsen att en högre teckningskurs ökar risken för att Erbjudandet inte fulltecknas, vilket skulle innebära att syftet med Erbjudandet inte uppnås. Mot bakgrund av ovan anfört bedömer styrelsen att den fastställda teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde.
 
Vid full teckning i Erbjudandet väntas Bolaget tillföras högst cirka 16,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som bedöms uppgå till omkring 1,2 MSEK för Bolaget. Erbjudandet kan medföra en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst cirka 2,5 procent baserat på dagens aktiekapital respektive antal aktier och röster i Bolaget (d.v.s. 1 269 442,50 SEK respektive 50 777 700 aktier och röster) genom att aktiekapitalet ökar med högst 32 500 SEK och antalet aktier och röster i Bolaget ökar med högst 1 300 000.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har Gunnar Malmström, huvudägare i Maven Wireless, lånat ut 1 300 000 aktier till Avanza.

Indikativ tidplan

 • Ett informationsmemorandum kommer publiceras i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper från och med den 12 december till och med den 20 december 2022 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:30 den 20 december 2022.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 21 december 2022.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 21 december 2022 genom upprättande av avräkningsnota.


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.


Viktig information
 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggör den 12 december 2022.
Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 

Idag inleds handel i Maven Wireless aktier på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 10 juni 2021, inleds handeln i Maven Wireless Sweden AB (publ):s (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ”MAVEN” med ISIN-kod SE0015961180.

Erbjudande av aktier inför notering
Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget genomfört en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 4 038 462 nya aktier respektive försäljning av högst 1 868 552 befintliga aktier, totalt motsvarande cirka 76,8 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet genererade en total efterfrågan på cirka 129,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 169,0 procent av Erbjudandet. Som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja möjligheten att tilldela ytterligare 576 923 nyemitterade aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 7,5 MSEK. Totalt tillfördes över 3 200 nya aktieägare.
Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än Erbjudandepriset. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.
Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emis­sionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser och Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som stabiliseringsagent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Finland och Norge, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering kommer att genomföras av Pareto Securities AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Erbjudandet i Maven Wireless inför listning på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, handel inleds den 10 juni 2021

Maven Wireless Sweden AB (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) är en ledande aktör som erbjuder mjukvarubaserade och patenterade produkter för inomhus- och tunneltäckning med hög bandbredd. Bolagets styrelse och aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 4 038 462 nya aktier respektive försäljning av högst 1 868 552 befintliga aktier, totalt motsvarande cirka 76,8 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl professionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på cirka 129,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 169,0 procent av Erbjudandet. Som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”), bestående av ytterligare 576 923 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 7,5 MSEK. Som ett resultat av Erbjudandet (inklusive Övertilldelningsoptionen) kommer Bolaget tillföras över 3 200 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 10 juni 2021.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 13,00 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om totalt cirka 660 MSEK efter Erbjudandets genomförande (inklusive Övertilldelningsoptionen).
 • Erbjudandet (inklusive Övertilldelningsoptionen) utgjordes av totalt 6 483 937 totalt aktier i Maven Wireless, varav 4 615 385 nyemitterade aktier och 1 868 552 befintliga aktier. 576 923 av de nyemitterade aktierna avser Övertilldelningsoptionen.
 • Som ett led i att Erbjudandet fulltecknades har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen till fullo. Maven Wireless kommer därmed att tillföras totalt cirka 60 MSEK i bruttolikvid, dvs. före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK.
 • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 615 385 aktier från 46 171 440 aktier till 50 786 825 aktier, motsvarande cirka 9,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande (inklusive Övertilldelningsoptionen).
 • De nya aktieägarna inkluderar svenska och internationella institutionella investerare, däribland de investerare som hade åtagit sig att förvärva aktier på förhand (dvs. Midroc Invest AB, Edvin Austbø m.fl., Nordic Cross Small Cap Edge, Rockpoint AB samt T-Bolaget AB).
 • Beräknad likviddag är den 3 juni 2021. Handeln i Maven Wireless aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 10 juni 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ”MAVEN” med ISIN-kod SE0015961180.
 • 27 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om 360 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 83,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

 
Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless
”Det är riktigt glädjande att se att Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det är en tydlig signal på att många investerare ser potentialen i vår skalbara plattform för tillväxt, marknadsledande produkter och position på den globala DAS-marknaden. På några få år har vi blivit en ledande aktör och det enda bolaget i världen som erbjuder trådlös inomhus- och tunneltäckning med stöd av 5G för alla operatörer samtidigt. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i Maven Wireless globala expansion.”

Anders Björkman, Styrelseordförande på Maven Wireless
Intresset för Maven Wireless kommande listning har varit långt över förväntan med ett kraftigt övertecknat erbjudande. Det är ett styrkebesked och vi är mycket tacksamma över investerarnas förtroende. Listningen kommer ge Maven Wireless den finansiella styrka som krävs för att svara upp mot en fortsatt stark tillväxt som en följd av den globala 5G-utrullningen och behovet av säker och pålitlig täckning. Vi ser fram emot att välkomna fler aktieägare från och med den 10 juni då vi ringer i börsklockan.”

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än Erbjudandepriset. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emis­sionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som stabiliseringsagent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Finland och Norge, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering kommer att genomföras av Pareto Securities AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.