Inbjudan till presentation av Maven Wireless på Haymarket bolagsdag 25 maj 2023

Maven Wireless bjuder in till presentation av bolaget på Erik Penser Markets bolagsdag den 25 maj klockan 12:15 på Haymarket by Scandic vid Hötorget, Stockholm

Den 25 maj 2023 arrangerar Erik Penser Bank det största bolagseventet i bankens historia på Haymarket by Scandic i Stockholm.
Var vänlig anmäl intresse för att delta genom att mejla johanna.broberg@penser.se, så tilldelar de er en plats så långt det är möjligt.
Maven Wireless VD Fredrik Ekström presenterar en uppdatering om bolaget i Sal 4, klockan 12:15

Maven Wireless signs production agreement with Kitron

Maven Wireless Sweden AB (publ) has entered into a production agreement with Kitron Aktiebolag a leading Scandinavian Electronics Manufacturing Services (EMS) company. Kitron has operations in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, China, and the United States.

The manufacturing partnership will initially be supported at Kitron’s factory in Jönköping Sweden.

“Since its founding, Maven Wireless has rapidly grown in both size and scope. Today, its distribution of sales includes large portions of Europe, Middle East, and Asia. Maven Wireless is also doing successful business development in North America, which means Kitron USA could also be a potential future manufacturing site. We are happy to have yet another EMS partner which can support our rapid growth into the years to come, says Fredrik Ekström CEO of Maven Wireless

“We are very happy that Maven Wireless has chosen Kitron as a manufacturing partner to support their growth.
Kitron has a long history of producing RF and telecom products. Signing a long-term partnership agreement with Maven Wireless, a market leader in telecommunications for indoor- & tunnel coverage, is a great recognition," says Stefan Mutas-Hansson MD of Kitron AB

Kommuniké från årsstämma i Maven Wireless AB (publ) den 27 april 2023

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till ledamöter skall uppgå till totalt 960 000 kr och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: 120 000 kr till envar icke anställd styrelseledamot och 240 000kr till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade omval av nuvarande styrelseordförande Anders Björkman samt styrelseledamöterna Anders Björck, Karin Edström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist och Gunnar Malmström samt nyval av Anders Olin.
Årsstämman beslutade omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

222% försäljningstillväxt med positivt resultat och förbättrad bruttomarginal

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

 • Nettoomsättning 41 069 TSEK (12 743)
 • Orderingången 35 417 TSEK (28 291)
 • Order från 21 kunder varav 5 nya under perioden
 • EBITDA uppgick till 3 874 TSEK (-4 173)
 • Rörelseresultatet 2 590 TSEK (-5 288)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 051 TSEK (-8 215)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är ytterligare något högre än rekordförsäljningen under Q4 2022. Försäljningstillväxten är 222% jämfört med samma period föregående år. Vidare kan jag konstatera att vi levererar ett förbättrat rörelseresultat om ca 2,6 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal om 6%.Orderingången på 35 miljoner kommer från 21 olika kunder varav 5 helt nya. Jämfört mot samma kvartal föregående år var antal beställande kunder 12 vilket är en ökning om 75% av antalet beställande kunder. Orderboken vid periodens slut är 198 miljoner kronor. Tillgången på IC komponenter har förbättrats och ledtiderna börjar också bli kortare. Med nuvarande utveckling på komponentmarknaden kommer ledtider för IC komponenter att halveras under året. Med en fördelaktig produktmix i kvartalets försäljning, något lägre kostnader för material samt till viss del justerade produktpriser når vi en bruttomarginal om 36% vilket är något bättre än förväntat och klart högre än samma period föregående år (28%).Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Den geografiska andelen av försäljningen växer både i Mellanöstern och Asien. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden, där skarpa projekt nu utvärderas med partners och slutkunder. Vårt dotterbolag Maven Wireless Inc. är etablerat med egen säljpersonal och vi har flera partneravtal på plats för att snabba upp affärsutvecklingen. Efter periodens slut har vi har fått våra TETRA produkter godkända för datahallar med Microsoft som slutkund. Utrullning har startat i Europa med Italien, Irland, Spanien och Holland som första länder. Microsoft har över 200 datahallar som vi kan adressera med denna lösning. Vidare har vi signerat ett nytt ramavtal med ONE Nordic och tagit hem en första avropsorder om ca 9 miljoner kronor för ett infrastrukturprojekt i Sverige. Detta ramavtal stärker ytterligare vår position i Norden. Vidare har vi i Sverige vunnit ytterligare projekt både för kriminalvården och för sjukhus där vår digitala DAS lösning kommer att användas. Därtill fortsätter beställningar för gruvindustrin med LKAB som slutkund med expansion i Kirunagruvan. I Tyskland har vi även vunnit ett projekt för det landsomfattande TETRA systemet BOS-NET.I Mellanöstern fortsätter vår lokala partner bygga ut ett modernt radionät med vår unika Publik Safety lösning med både TETRA och Public Safety-LTE integrerat i samma digitala enhet. Vidare i Asien får vi tilläggsbeställningar för Marina Bay Sands i Singapore.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom en förbättrad leveransförmåga och komplett produkterbjudande med moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Hållbarhet och cybersäkerhet är fortsatt viktiga områden med ökande fokus från både våra partner och slutkunder. Våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även säkra system som uppfyller kraven på cybersäkerhet framöver där slutkunder kan vara trygga med att uppfylla kommande lokala lagar om cybersäkerhet baserade runt EU direktivet NIS-2. Slutligen fortsätter vår globala expansion i hög takt enlig plan där vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – VD och koncernchef

Väsentliga händelser under första kvartalet

Maven Wireless erhåller EPO godkännande för patentet ” Real-valued passband data transport in DAS”
Med det nya EPO-godkännandet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fibernätverket.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK
Maven Wireless har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av cirka 6,1 MSEK. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK
Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK. Avtalet gäller tills vidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar
Koncernen har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa. Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA. Microsoft har över 200 datahallar spridda över världen.

8 nya patent valideras i Europa för ” Real-valued passband data transport in DAS”
Inklusive de nya beviljade patentet i Europa har Maven Wireless 67 patent över hela världen och har ytterligare 12 patentansökningar under behandling utanför Europa. De nya patenten skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Patenten stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Bolaget erhåller ett fjärde patent i Sydkorea för ” Carrier Aggregation”
Inklusive de nya beviljade patentet i Sydkorea samt de nya patenten ovan har Maven Wireless 68 patent över hela världen och har ytterligare 11 patentansökningar under behandling utanför Europa. Det nya patentet skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar aggregerade bärvågor över DAS systemet.

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2023

Maven Wireless today publish the Q1 Report for 2023. The Q1 report is available as an attached document and at www.mavenwireless.com

222% sales growth with positive result and improved gross margin

Group Financial Summary of first quarter, 1st January – 31st March 2023

 • Net sales 41,069 KSEK (12,743)
 • Order intake 35,417 KSEK (28,291)
 • Orders from 21 customers, of which 5 new during the period
 • EBITDA 3,874 KSEK (-4,173)
 • Operating profit 2,590 KSEK (-5,288)
 • Cash flow from operations -7,051 KSEK (-8,215)
 • Earnings per share 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e during operations of products

CEO’s statement

The group's sales of SEK 41 million during the quarter are slightly higher than the record sales during Q4 2022. The sales growth is 222% compared to the same period last year. Furthermore, we deliver an all-time high result with an operating profit of approximately SEK 2.6 million, which gives an operating margin of 6%.The order intake of 35 million comes from 21 different customers, of which 5 are completely new. Compared to the same quarter last year, the number of ordering customers was 12, which is an increase of 75% in the number of ordering customers. The order book at the end of the period is SEK 198 million.The availability of IC components has improved and lead times are also starting to get shorter. With current developments in the component market, lead times for IC components will be halved during the year. With a favorable product mix in the quarter's sales, slightly lower costs for materials and to some extent adjusted product prices, we reach a gross margin of 36%, which is slightly better than expected and clearly higher than the same period last year (28%).The group's expansion continues within existing regions where, in addition to existing framework agreements, we win new customers and projects in more countries. The geographical share of sales is growing in both the Middle East and Asia. Business development continues in the American market, where projects are now being evaluated with partners and end customers. Our subsidiary Maven Wireless Inc. is established with its own sales staff, and we have several partner agreements in place to speed up business development. After the end of the period, we have had our TETRA products approved for data centers with Microsoft as the end customer. Rollout has started in Europe with Italy, Ireland, Spain and Holland as the first countries. Microsoft has over 200 data centers that we can address with this solution. Furthermore, we have signed a new framework agreement with ONE Nordic and have taken home a first tender order of around SEK 9 million for an infrastructure project in Sweden. This framework agreement further strengthens our position in the Nordic region. Furthermore, in Sweden we have won additional projects both for the correctional service and for hospitals where our digital DAS solution will be used. In addition, orders continue for the mining industry with LKAB as the end customer with expansion in the Kiruna mine. In Germany, we have also won a project for the nationwide TETRA system BOS-NET.In the Middle East, our local partner continues to expand a modern radio network with our unique Public Safety solution with both TETRA and Public Safety-LTE integrated in the same digital unit. Further in Asia, we have received additional orders for Marina Bay Sands in Singapore.The group's expansion continues at a high pace, primarily through an improved delivery capability and complete product offering with modern products and solutions which are fully digital with support for 5G.Sustainability and cyber security continue to be important areas with increasing focus from both our partners and end customers. Our energy-efficient and maintenance-free solutions are attractive both from an energy and cost perspective, but also from a sustainability perspective. We also offer secure systems that meet the requirements for cyber security in the future where end customers can be confident in meeting local laws on cyber security based around the EU directive NIS-2.Finally, our global expansion continues at a high pace according to plan where we continue to digitize society with our climate-smart and secure products with high bandwidth both for 5G and for other critical communications.

Fredrik Ekström – Group CEO

Significant events during the first quarter

Maven Wireless receives EPO approval for the patent "Real-valued passband data transport in DAS"
With the new EPO approval, the company will validate the same patent in several of the European member states. This new patent protects Maven Wireless' digital DAS products and how the products transport data over the fiber network.
 
Maven Wireless expands further in the Middle East and receives an additional order of SEK 6 million
Maven Wireless has received an order via a local partner for a public safety DAS system to a value of approximately SEK 6.1 million. This order includes the latest digital DAS products for blue light radios that support both the old TETRA standard over the 380 MHz band as well as the new generation solution with Public Safety LTE over the 700 MHz band in the same remote unit. Public Safety LTE is the latest generation blue light radio that supports video and data transmission.

Significant events after the end of the period

Maven Wireless signs framework agreement with ONE Nordic and receives first order of SEK 9 million
Maven Wireless signs a framework agreement with ONE Nordic regarding both DAS systems and repeater products for mobile telephony as well as blue light radio systems and associated services. At the same time, a first order is received for mobile phone coverage for an infrastructure project in Sweden, amounting to approximately SEK 9 million. The agreement is valid until further notice, with opportunities for the parties to revise prices if costs change by more than 5%. There are no volume guarantees in the agreement, which can, however, be used for future projects for all ONE Nordic group companies.

Maven Wireless wins orders for Microsoft data centers
The group has had its products approved to establish secure communication in Microsoft's data centres with the first rollout in Europe. The approval includes the company's digital DAS system for TETRA communication where a uniform solution will be used globally. Establishment of the systems takes place starting in Europe, where the company has already received orders for data centres in Ireland, Italy, Spain and Holland. The sales value per data centre for the company is between SEK 0.5 and 1 million. Rollout of the corresponding solution is also planned for both Asia and the USA. Microsoft has over 200 data centres spread across the world.

8 new patents are validated in Europe for "Real-valued passband data transport in DAS"
Including the newly granted patents in Europe, Maven Wireless has 67 patents worldwide and has an additional 12 patent applications pending outside of Europe. The new patents protect Maven Wireless' digital DAS products and how the products transport data over fiber links. The patents support and protect Maven Wireless' operations throughout the European market.

The company receives a fourth patent in South Korea for "Carrier Aggregation"
Including the newly granted patents in South Korea as well as the new patents above, Maven Wireless has 68 patents worldwide and has an additional 11 patent applications pending outside of Europe. The new patent protects Maven Wireless' digital DAS products and how the products transport aggregated carrier waves over the DAS system.

Inbjudan till presentation av Maven Wireless kvartalsrapport för Q1 2023

Maven Wireless bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april kl. 09:00.

Enligt den finansiella kalendern planerar Maven Wireless att publicera sin kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april 2023 cirka kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder Maven Wireless in till en presentation av rapporten samma dag. Bolagets VD Fredrik Ekström presenterar rapporten på svenska och besvarar efterföljande frågor.
Datum: torsdagen 27 april 2023 Tid: 09:00

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET
https://vimeo.com/event/3330449

Agenda
08:50 Ring in till konferensen
09:00 Presentation
09:30 Q&A
09:45 Avslutning

Frågor kan även skickas in i förväg

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK.

Avtalet gäller tillsvidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless signs framework agreement with ONE Nordic and receives first order of SEK 9 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) signs a framework agreement with ONE Nordic regarding both DAS systems and repeater products for mobile telephony as well as Public Safety radio systems and associated services. At the same time, a first order is received for mobile phone coverage for an infrastructure project in Sweden, amounting to approximately SEK 9 million.

The agreement is valid indefinitely with rights for the parties to revise prices if costs changes by more than 5%. There are no volume guarantees in the agreement, which can, however, be used for future projects for all ONE Nordic group companies.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar

Maven Wireless Sweden AB (publ) har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa

Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA.

Maven Wireless granted a fourth patent in South Korea

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted one new patent in South Korea for the patent application "Carrier Aggregation"

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 68 patents worldwide and has additionally 11 patent applications pending. The new patent in South Korea covers a method performed by a digital DAS for routing aggregated carriers received by at least one digital master unit of the DAS to at least one digital remote unit of the DAS.

This patent supports and protects Maven Wireless’ business especially in the APAC region.