Styrelsen för Maven Wireless beslutar om ägarspridning

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB ("Maven Wireless" eller "Bolaget") har idag beslutat om en ägarspridning bestående delvis av en nyemission av högst 1 300 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2022, och delvis av ett erbjudande om förvärv av högst 800 000 befintliga aktier som erbjuds av arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo (tidigare styrelseledamot i Maven Wireless), motsvarande ett totalt belopp om högst 2,5 MEUR (cirka 25,3 MSEK), som riktas till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier, och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt. 
 • De befintliga aktierna erbjuds till lika delar av Miriam Samuelsson och Yvonne Adesam (”Säljande Aktieägare”) som båda är arvtagare till Håkan Samuelssons dödsbo, tidigare styrelseledamot i Maven Wireless. Ingen av Säljande Aktieägare har en aktiv roll eller är operativt delaktiga i Maven Wireless. Anledningen till försäljningen är att det bedöms vara positivt för Bolagets ägarbas att aktierna sprids till nya aktieägare i syfte att förstärka och diversifiera ägarbasen ytterligare.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 12 december till och med den 20 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.
 • Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 25,3 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata i förhållande till antalet aktier som anmälts för teckning. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare. Fördelningen av nya respektive befintliga aktier inom ramen för Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan varvid tilldelning av nya aktier upp till 16,5 MSEK kommer prioriteras. Därefter kommer tilldelning av befintliga aktier prioriteras.
 • Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 300 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.
 • Maven Wireless kommer i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december att publicera ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och tillgängliggöras på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv

Maven Wireless är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och sälja system för trådlös inomhustäckning. Bolaget erbjuder banbrytande, digitala end-to-end-lösningar med enastående prestanda som dessutom kan sänka energiförbrukningen med upp till 67 procent. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster på platser som är svåra att få uppkoppling till och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Att säkerställa täckning är något som blir allt viktigare då samhället digitaliseras och strävar efter bättre täckning på platser där människor befinner sig.
Sedan Maven Wireless grundades 2016 har Bolaget tagit flera betydande orders på den globala DAS-marknaden och därigenom förstärkt sin marknadsposition. Behovet av Bolagets produkter är stort vilket gjort att Maven Wireless på kort tid tecknat ett stort antal internationella avtal. De befintliga ramavtalen uppgår till cirka 700 MSEK och ligger till grund för Bolagets snabba tillväxt.
Under det tredje kvartalet 2022 redovisade Maven Wireless en kraftig omsättningstillväxt om cirka 198 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var stark och uppgick för samma period till cirka 58 MSEK med en orderbok på nya rekordnivåer som uppgick till cirka 121 MSEK per den sista september 2022. Samtidigt har Maven Wireless gått in i en ny fas med både lönsamhet samt positivt kassaflöde, vilket är ett bevis på att affärsmodellen innebär god skalbarhet vid högre försäljningsvolymer.
En av anledningarna till att Maven Wireless vunnit och tecknat flera stora avtal beror på att Bolagets produkter bedöms ligga längst fram i teknologiutvecklingen i jämförelse med andra existerande lösningar. Dessutom erbjuder Bolaget även marknadens mest hållbara produkter för inomhustäckning, vilket är ytterligare ett starkt argument för varför kunder väljer Maven Wireless produkter.
Förutsättningarna för att bibehålla en stark tillväxt bedöms goda. Maven Wireless expansion på den internationella marknaden är i sin linda och i takt med att 5G byggs ut bedöms Bolagets tillväxt öka väsentligt.
En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att ytterligare öka takten av den geografiska expansionen i form av investeringar i fler produktionslinor, strategiskt inköp av IC-komponenter samt affärsutveckling i Amerika.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 nyemitterade aktier och högst 800 000 befintliga aktier, totalt högst 2 100 000 aktier. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 32 500 SEK. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 12 december till och med 20 december 2022 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR omräknat till SEK enligt årsgenomsnittet för växelkursen under kalenderåret 2021 baserat på de växelkurser som publiceras på Europeiska centralbankens webbplats (cirka 25,3 MSEK), vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga Erbjudandets högsta antal.
 
Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR och Bolaget inte har genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under den föregående tolvmånadersperioden är Bolaget enligt 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning inte skyldigt att, och avser inte heller, upprätta något prospekt i samband med Erbjudandet. Då Erbjudandet som högst kan uppgå till 2,5 MEUR kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.

Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Avanza. För att uppnå syftet med Erbjudandet som delvis är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien har styrelsen bedömt att en viss rabatt på teckningskursen gentemot aktiekursen på Nasdaq First North är nödvändig. Styrelsen har i sin bedömning beaktat rådande marknadsläge och teckningskursen i spridningsemissioner genomförda i andra bolag listade på Nasdaq First North och kommit till slutsatsen att en rabatt om tio (10) procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under teckningsperioden får anses vara standardmässig. Med tanke på den volatilitet på marknaden som har konstaterats, och som fortfarande föreligger, bedömer styrelsen att en högre teckningskurs ökar risken för att Erbjudandet inte fulltecknas, vilket skulle innebära att syftet med Erbjudandet inte uppnås. Mot bakgrund av ovan anfört bedömer styrelsen att den fastställda teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde.
 
Vid full teckning i Erbjudandet väntas Bolaget tillföras högst cirka 16,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som bedöms uppgå till omkring 1,2 MSEK för Bolaget. Erbjudandet kan medföra en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst cirka 2,5 procent baserat på dagens aktiekapital respektive antal aktier och röster i Bolaget (d.v.s. 1 269 442,50 SEK respektive 50 777 700 aktier och röster) genom att aktiekapitalet ökar med högst 32 500 SEK och antalet aktier och röster i Bolaget ökar med högst 1 300 000.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har Gunnar Malmström, huvudägare i Maven Wireless, lånat ut 1 300 000 aktier till Avanza.

Indikativ tidplan

 • Ett informationsmemorandum kommer publiceras i samband med att Erbjudandet inleds den 12 december och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper från och med den 12 december till och med den 20 december 2022 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:30 den 20 december 2022.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 21 december 2022.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 21 december 2022 genom upprättande av avräkningsnota.


Rådgivare
 
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maven Wireless i samband med Erbjudandet.


Viktig information
 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maven Wireless. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Maven Wireless kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Maven Wireless offentliggör den 12 december 2022.
Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Maven Wireless för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Maven Wireless aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Maven Wireless anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Maven Wireless inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 

Maven Wireless receives additional orders of approx. SEK 19 million from SBB

Maven Wireless Sweden AB has today received additional 6 orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 1,761 kEUR (approx. 19,204 kSEK*).

The orders include the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS. The equipment will be installed in 6 different tunnels in Switzerland by the company's local partner Rhomberg.

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ytterligare order om ca 19 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit ytterligare 6 order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 1 761 kEUR (cirka 19 204 kSEK*).

Ordrarna inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Utrustningen kommer att installeras i 6 olika tunnlar i Schweiz av bolagets lokala partner Rhomberg.

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority – SBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 5,878 kEUR (approx. 63,874 kSEK*).

The order includes the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS.

"Our previous record for single largest order is doubled with this new order and the company's order book conquers new heights where accumulated orders during 2022 total SEK 265 million*. The order book today is approximately SEK 193 million, which will be converted into revenue during Q4 2022 and during 2023. This order further strengthens the company's position to become the strongest player in wireless coverage for tunnels," says Fredrik Ekström, CEO

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ny rekordorder om ca 64 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 5 878 kEUR (cirka 63 874 kSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS.

”Vårt tidigare rekord på enskilt största order fördubblas med denna nya order och bolagets orderbok erövrar nya höjdnivåer där ackumulerade order under 2022 är totalt 265 MSEK*. Orderboken idag är ca 193 MSEK som skall konverteras till omsättning under Q4 2022 samt under 2023. Denna order stärker ytterligare bolagets position för att bli den starkaste aktören inom trådlös täckning för tunnlar”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless granted a third patent in South Korea

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted one new patent in South Korea

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 58 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending. The new patent in South Korea covers key elements on how the Distributed Antenna System (DAS) equipment automatically configure itself depending on external environment as well as how to make the DAS redundant and resilient. This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Nya EU direktivet om cybersäkerhet stärker Maven Wireless position på inomhusmarknaden

Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag. Styrelse och ledning för fastighetsbolag blir då juridiskt ansvarig för fastigheternas cybersäkerhet.

EU parlamentet vill stärka medlemsländernas digitala motståndskraft för bland annat byggnader. Det nya EU direktivet tydliggör även ansvarsförhållanden där styrelsen för fastighetsbolagen blir ytterst ansvarig för cybersäkerheten i sina byggnader. Detta beslut kommer driva på 5G utrullningen och även etablering av säkrare nät för inomhus täckning.
Maven Wireless produkter levererar täckning för alla operatörer och alla teknologier inklusive 5G med samma säkerhet som de enskilda operatörernas basstationer. Det innebär att säkerheten garanteras genom hela systemet till skillnad mot till exempel publika WiFi lösningar.

Tisdag 22 november presenterar VD Fredrik Ekström bolaget på Avanza börsdag kl 08:00 Epicenter, Disruption hall. Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm där även NIS-2 direktivet kommer att belysas.

LÄNKAR:
Pressmeddelande från EU parlamentet
Beskrivning av NIS-2

Maven Wireless granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 57 patents worldwide and has additionally 14 patent applications pending. The new patent in Australia covers key elements on how to distribute high speed data on the fronthaul fibre links to the radio remotes in a Distributed Antenna System (DAS). This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Maven Wireless erhåller avropsordrar om 20 MSEK från Telenor

Maven Wireless erhåller flera ordrar från Telenor på DAS produkter för den Norska marknaden om sammanlag cika 20 MSEK.

Ordrarna skall levereras under första halvåret av 2023 och innefattar standardprodukter för tunnel- och inomhustäckning.

Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2022

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 57 885 TSEK (33 783)
 • Order från 11 kunder varav 3 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 26 470 TSEK (8 894)
 • EBITDA uppgick till 3 933 TSEK (-4 406)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 768 TSEK (-5 229)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 244TSEK (-4 259)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 107 293 TSEK (70 416)
 • Order från 25 kunder varav 9 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 60 749 TSEK (33 294)
 • EBITDA uppgick till -15 TSEK (-6 126)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 459 TSEK (-8 572)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -996 TSEK (-7 905)
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,18)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 26 miljoner under kvartalet har ökat jämfört både mot samma period föregående år (+198%) samt föregående kvartal (+23%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi fortsatt säkra upp material för att kunna leverera fler produkter från produktion till våra kunder. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är jag glad att kunna presentera ett positivt resultat om 2 543 TSEK samt positivt kassaflöde om 3 244 TSEK under kvartalet vilket är en milstolpe i bolagets historia.

Orderingången på 58 miljoner ligger klart högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 121 miljoner kronor. Vi har under kvartalet erhållit den enskilt största ordern genom tiderna för att leverera produkter för radiotäckning av Koralm-tunneln i Österrike värd cirka 33 miljoner kronor. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 35%.

Vidare har vi under perioden erhållit betalning av samtliga förfallna och obetalda kundfordringar och har därmed inga utestående förfallna kundfordringar vid periodens utgång.

Utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska Trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget. Ingen motpart har meddelat en önskan att driva saken vidare till federala Högsta domstolen vilket innebär att detta beslut är slutgiltigt. Vi har under perioden haft uppstartsmöten, planeringsmöten och även genomfört produktträning tillsammans med slutkunden SBB.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets DAS för hotell och kasino i Sydostasien. Vidare är jag väldigt glad över att ha vunnit förtroende från Vodafone som en av de största ledande telekomoperatörerna i världen. Vi har även tagit hem en order för ett första tunnelbaneprojekt i Turkiet.

Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och kan heller inte erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Med skenande energipriser hamnar energisnålare lösningar mycket mer i fokus vilket gynnar bolaget som har marknadens mest energisnåla lösningar. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta produkter med hög bandbredd. Samtidigt hjälper vi blåljus- och säkerhetsorganisationer att etablera robust, säker och klimatsmart radiotäckning för trygga samhällen.

Fredrik Ekström – VD