Inbjudan till presentation av Maven Wireless på Haymarket bolagsdag 25 maj 2023

Maven Wireless bjuder in till presentation av bolaget på Erik Penser Markets bolagsdag den 25 maj klockan 12:15 på Haymarket by Scandic vid Hötorget, Stockholm

Den 25 maj 2023 arrangerar Erik Penser Bank det största bolagseventet i bankens historia på Haymarket by Scandic i Stockholm.
Var vänlig anmäl intresse för att delta genom att mejla johanna.broberg@penser.se, så tilldelar de er en plats så långt det är möjligt.
Maven Wireless VD Fredrik Ekström presenterar en uppdatering om bolaget i Sal 4, klockan 12:15

Kommuniké från årsstämma i Maven Wireless AB (publ) den 27 april 2023

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till ledamöter skall uppgå till totalt 960 000 kr och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: 120 000 kr till envar icke anställd styrelseledamot och 240 000kr till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade omval av nuvarande styrelseordförande Anders Björkman samt styrelseledamöterna Anders Björck, Karin Edström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist och Gunnar Malmström samt nyval av Anders Olin.
Årsstämman beslutade omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Maven Wireless Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

222% försäljningstillväxt med positivt resultat och förbättrad bruttomarginal

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

 • Nettoomsättning 41 069 TSEK (12 743)
 • Orderingången 35 417 TSEK (28 291)
 • Order från 21 kunder varav 5 nya under perioden
 • EBITDA uppgick till 3 874 TSEK (-4 173)
 • Rörelseresultatet 2 590 TSEK (-5 288)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 051 TSEK (-8 215)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Koncernens försäljning om 41 miljoner kronor under kvartalet är ytterligare något högre än rekordförsäljningen under Q4 2022. Försäljningstillväxten är 222% jämfört med samma period föregående år. Vidare kan jag konstatera att vi levererar ett förbättrat rörelseresultat om ca 2,6 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal om 6%.Orderingången på 35 miljoner kommer från 21 olika kunder varav 5 helt nya. Jämfört mot samma kvartal föregående år var antal beställande kunder 12 vilket är en ökning om 75% av antalet beställande kunder. Orderboken vid periodens slut är 198 miljoner kronor. Tillgången på IC komponenter har förbättrats och ledtiderna börjar också bli kortare. Med nuvarande utveckling på komponentmarknaden kommer ledtider för IC komponenter att halveras under året. Med en fördelaktig produktmix i kvartalets försäljning, något lägre kostnader för material samt till viss del justerade produktpriser når vi en bruttomarginal om 36% vilket är något bättre än förväntat och klart högre än samma period föregående år (28%).Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Den geografiska andelen av försäljningen växer både i Mellanöstern och Asien. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden, där skarpa projekt nu utvärderas med partners och slutkunder. Vårt dotterbolag Maven Wireless Inc. är etablerat med egen säljpersonal och vi har flera partneravtal på plats för att snabba upp affärsutvecklingen. Efter periodens slut har vi har fått våra TETRA produkter godkända för datahallar med Microsoft som slutkund. Utrullning har startat i Europa med Italien, Irland, Spanien och Holland som första länder. Microsoft har över 200 datahallar som vi kan adressera med denna lösning. Vidare har vi signerat ett nytt ramavtal med ONE Nordic och tagit hem en första avropsorder om ca 9 miljoner kronor för ett infrastrukturprojekt i Sverige. Detta ramavtal stärker ytterligare vår position i Norden. Vidare har vi i Sverige vunnit ytterligare projekt både för kriminalvården och för sjukhus där vår digitala DAS lösning kommer att användas. Därtill fortsätter beställningar för gruvindustrin med LKAB som slutkund med expansion i Kirunagruvan. I Tyskland har vi även vunnit ett projekt för det landsomfattande TETRA systemet BOS-NET.I Mellanöstern fortsätter vår lokala partner bygga ut ett modernt radionät med vår unika Publik Safety lösning med både TETRA och Public Safety-LTE integrerat i samma digitala enhet. Vidare i Asien får vi tilläggsbeställningar för Marina Bay Sands i Singapore.Koncernens expansion fortsätter i hög takt främst genom en förbättrad leveransförmåga och komplett produkterbjudande med moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Hållbarhet och cybersäkerhet är fortsatt viktiga områden med ökande fokus från både våra partner och slutkunder. Våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även säkra system som uppfyller kraven på cybersäkerhet framöver där slutkunder kan vara trygga med att uppfylla kommande lokala lagar om cybersäkerhet baserade runt EU direktivet NIS-2. Slutligen fortsätter vår globala expansion i hög takt enlig plan där vi fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Fredrik Ekström – VD och koncernchef

Väsentliga händelser under första kvartalet

Maven Wireless erhåller EPO godkännande för patentet ” Real-valued passband data transport in DAS”
Med det nya EPO-godkännandet kommer företaget att validera samma patent i flera av de europeiska medlemsländerna. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fibernätverket.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK
Maven Wireless har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av cirka 6,1 MSEK. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK
Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK. Avtalet gäller tills vidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar
Koncernen har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa. Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA. Microsoft har över 200 datahallar spridda över världen.

8 nya patent valideras i Europa för ” Real-valued passband data transport in DAS”
Inklusive de nya beviljade patentet i Europa har Maven Wireless 67 patent över hela världen och har ytterligare 12 patentansökningar under behandling utanför Europa. De nya patenten skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fiberlänkar. Patenten stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet på hela den europeiska marknaden.

Bolaget erhåller ett fjärde patent i Sydkorea för ” Carrier Aggregation”
Inklusive de nya beviljade patentet i Sydkorea samt de nya patenten ovan har Maven Wireless 68 patent över hela världen och har ytterligare 11 patentansökningar under behandling utanför Europa. Det nya patentet skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar aggregerade bärvågor över DAS systemet.

Inbjudan till presentation av Maven Wireless kvartalsrapport för Q1 2023

Maven Wireless bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april kl. 09:00.

Enligt den finansiella kalendern planerar Maven Wireless att publicera sin kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april 2023 cirka kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder Maven Wireless in till en presentation av rapporten samma dag. Bolagets VD Fredrik Ekström presenterar rapporten på svenska och besvarar efterföljande frågor.
Datum: torsdagen 27 april 2023 Tid: 09:00

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET
https://vimeo.com/event/3330449

Agenda
08:50 Ring in till konferensen
09:00 Presentation
09:30 Q&A
09:45 Avslutning

Frågor kan även skickas in i förväg

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK.

Avtalet gäller tillsvidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar

Maven Wireless Sweden AB (publ) har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa

Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av 543 kEUR (cirka 6,1 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

“Jag är glad över fortsatt förtroende från vår lokala partner i UAE som redan under 2022 implementerat flera projekt med Maven Wireless unika kombinationslösning. Vi får nu fortsatt förtroende att leverera samma lösning till ytterligare större projekt. Denna försäljning och partnerskap stöttar vår vidare expansion i regionen. Vidare är det också spännande att vi nu ser flera länder i Europa som blir redo att implementera samma typ av lösning. I Sverige till exempel planeras samma typ av Public Safety LTE byggas ut som kallas Rakel G2 i parallell med nuvarande Rakel som också utnyttjar 380 MHz bandet”, säger Fredrik Ekström, VD och koncernchef

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Kallelse till årsstämma i Maven Wireless Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 på Nordic Forum, Torshamnsgatan 35 i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 19 april 2023; samt
(ii) senast fredagen den 21 april 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB,
att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 A, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 april 2023, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Anförande av den verkställande direktören;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 15. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Gunnar Malmström (valberedningens ordförande), såsom största aktieägare, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf och Jonas Ahlberg utsedd av Fredrik Ekström. Valberedningens tre ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av augusti 2022 tillsammans företrädde cirka 35 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 11–13 i föreslagen dagordning.

Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 25 mars 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Punkt 1. Val av ordförande
Styrelseledamot Anders Björck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.
Det förslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot, totalt 840 000 kronor.
Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
För tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av följande ordinarie ledamöter (dvs omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström samt nyval av Anders Olin. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Gunnar Malmström anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 9, 14 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2022.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 51 866 809 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.


Stockholm i mars 2023
Styrelsen

Maven Wireless publicerar årsredovisning för 2022

Maven Wireless Sweden AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets webbplats
https://mavenwireless.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB meddelar att Analysföretaget Analyst Group idag har publicerat en analys av bolaget. Analyst Groups värdering indikerar ett motiverat värde på 20,0 SEK (17,6), i ett Base scenario.

Analysen finns tillgänglig här.