Primary insiders and investors in Maven Wireless purchase in total 100 000 shares

Maven Wireless Sweden AB (publ) has been notified that on June 9, 2022 primary insiders has purchased shares off market. Göran Grosskopf purchased 30,000 shares, after the transaction Göran Grosskopf holds 4 638 372 shares in Maven Wireless.
Gunnar Malmström purchased 10,000 shares, after the transaction Gunnar Malmström holds 7,710,304 shares in Maven Wireless.
Johan Lundquist purchased 10,000 shares, after the transaction Johan Lundquist holds 1,962,560 shares in Maven Wireless. In addition investor Bo-Axel Ax:son Johnson purchased 50,000 shares, after the transaction Bo-Axel Ax:son Johnson holds 391,541 shares in Maven Wireless.

Maven Wireless granted an O-RAN patent for multi- operator DAS in China

Maven Wireless Sweden AB (publ), a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fifth patent in China for multi-operator O-RAN using DAS

The new patent in China covers key elements on how to provide multi-operator mobile coverage for Open Radio Access Network (O-RAN) systems using Distributed Antenna System (DAS). This patent strengthens and protects the company position for delivering its DAS for ORAN based coverage solutions.

An Open Radio Access Network (O-RAN) is a totally disaggregated approach to deploying mobile fronthaul and midhaul networks built entirely on cloud native principles. O-RAN is an evolution of the Next Generation RAN (NG- RAN) architecture, first introduced by the GSMA’s 3GPP in their release 15. More information about O-RAN can be found at o-ran.org.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 54 patents worldwide and has additionally 17 patent applications pending.

Maven Wireless granted a fourth patent in China

Maven Wireless Sweden AB (publ), a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fourth patent in China for Real-valued passband data transport in DAS

The new patent in China relates to the implementation of an active distributed antenna system (DAS) transporting digital passband data. A method is provided of transporting digital data in a DAS. The method comprises receiving data from at least one data source, processing the received data, and providing the processed data as digital real-valued passband data for further transport within the DAS.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 53 patents worldwide and has additionally 18 patent applications pending.

Maven Wireless signs 3-year agreement with Tele2 and receives first order of SEK 2.7 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) has entered into a 3-year delivery and support agreement regarding repeaters and DAS systems for the Swedish market. The company also receives a first order of SEK 2.7 million for indoor repeaters.

Maven Wireless tecknar 3-årigt leveransavtal med Tele2 och erhåller första order om 2,7 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) har ingått i ett 3 årigt leverans- och support avtal gällander repeater och DAS system för den svenska marknaden. Bolaget erhåller även en första order om 2,7 MSEK gällande inomhus repeatrar.

Maven Wireless receives first order from Indian Rail

Maven Wireless has received an order worth approximately 1 MSEK from AE Telelink, a system integrator in India. The order will be delivered and billed during 2022.

The order includes a Maven Stratus High Power DAS system together with a Cirrus off-air master unit to provide VHF radio coverage for a railway tunnel in the Jaipur district. This is the first commercial order from Indian market.

“I am really excited about our first order in India where our local sales organisation together with our partner has done a fantastic job supporting Indian Rail to secure the first railway project for Maven Wireless in India. Looking ahead Indian Rail are planning to tender circa 10 bigger rail tunnel projects until 2024 with total business potential for Maven Wireless of up to 16 M€.” said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless granted a patent for multi-operator O-RAN using DAS

Maven Wireless Sweden AB (publ), a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a second patent in Korea for multi-operator O-RAN using DAS

The new patent in Korea covers key elements on how to provide multi-operator mobile coverage for Open Radio Access Network (O-RAN) systems using Distributed Antenna System (DAS). This patent strengthens and protects the company position for delivering its DAS for ORAN based coverage solutions.

An Open Radio Access Network (O-RAN) is a totally disaggregated approach to deploying mobile fronthaul and midhaul networks built entirely on cloud native principles. O-RAN is an evolution of the Next Generation RAN (NG-RAN) architecture, first introduced by the GSMA’s 3GPP in their release 15. More information about O-RAN can be found at o-ran.org.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 52 patents worldwide and has additionally 19 patent applications pending.

Stämmokommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter beslutades om omval av Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström som ordinarie ledamöter. Till ordförande omvaldes Anders Björkman. Det beslutades att styrelsearvodet skall vara 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor
Årsstämman omvalde Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Carl Johan Regell, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 135 000 kvalificerade personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i bolaget, motsvarande cirka 0,27 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i bolaget under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i bolaget vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026 förvärva en aktie i Maven Wireless Sweden AB till aktiens kvotvärde om 0,025 kronor.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5 065 770 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster, baserat på det totala antalet aktier i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.

Maven Wireless granted a second patent in Japan

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a second patent in Japan

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique and future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary products.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 51 patents worldwide and has additionally 20 patent applications pending. The new patent in Japan covers key elements on how to provide redundancy in a Distributed Antenna System (DAS). This patent primarily supports and protects Maven Wireless’ business in the Asia and Pacific region.

Maven Wireless opens a new office in Singapore

Maven Wireless Sweden AB (publ) today opens their new office at 360 Orchard Road, International Building in Singapore. This new office will serve as the regional headquarters for the APAC region.

“Maven Wireless has a strong position in South East Asia with existing high profile projects centred around Singapore, so this new office makes perfect sense. The company is expanding strongly in the region with new orders from, for example, China and Australia. This new office will strengthen the company position in the APAC region for both existing and new customers” said Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.