Maven Wireless offentliggör prospekt för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market

Maven Wireless Sweden AB (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) är en ledande aktör som erbjuder mjukvarubaserade och patenterade produkter för inomhus- och tunneltäckning med hög bandbredd. Bolagets styrelse och aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av nya respektive försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Bolagets styrelse har vidare ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Bolaget uppfyller gällande listningskrav, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast den dag då handeln inleds. Bolaget har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Erbjudandet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Första handelsdagen i Bolagets aktier förväntas bli den 10 juni 2021. Maven Wireless erbjuder idag marknadens enda heltäckande DAS-system som är anpassat för alla operatörer och alla teknologier inklusive 5G, och är därmed väl positionerat att kapitalisera på det markant högre mobildataanvändandet, behovet av dataöverföring på högre frekvensband och utrullningen av 5G. De senaste årens betydande satsningar och flera vunna prestigefulla kundavtal har resulterat i en stark utveckling och tillväxt.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandepriset är fastställt till 13,00 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 600 MSEK före Erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattar högst 4 038 462 nyemitterade aktier och högst 1 868 552 befintliga aktier varvid de sistnämnda erbjuds av säljande aktieägare.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, gentemot Pareto Securities AB, åtagit sig att emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier, motsvarande högst cirka 9,8 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Det sammanlagda värdet av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen) uppgår till cirka 76,8 MSEK varvid cirka 52,5 MSEK avser nya aktier och cirka 24,3 MSEK avser befintliga aktier.
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo så kommer det sammanlagda värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 84,3 MSEK (endast nya aktier omfattas av Övertilldelningsoptionen).
 • En grupp investerare har inför Erbjudandet, på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier (med prioritet avseende nyemitterade aktier) motsvarande ett totalt värde om cirka 53,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen). Förvärvsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för åtagandena som fördelats enligt följande (avrundade belopp):
  • Midroc Invest AB: 20 MSEK
  • Edvin Austbø m. fl.: 18,5 MSEK
  • Nordic Cross Small Cap Edge: 5 MSEK
  • Rockpoint AB: 5 MSEK
  • T-Bolaget AB: 5 MSEK
 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige, Finland och Norge samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas pågå från och med den 10 maj 2021 till och med den 26 maj 2021.
 • Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 10 juni 2021 och beräknad likviddag är den 2 juni 2021.
 • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) "MAVEN".
 • 27 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om 360 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 83,44 procent av aktierna och rösterna i Bolaget givet fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjad Övertilldelningsoption. Mer information återfinns i Prospektet. 
 • Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Maven Wireless hemsida. Se även information under ”Prospekt och anmälan” nedan.

Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless
“Med listningen på Nasdaq First North Growth Market inleder vi en ny och spännande fas i Maven Wireless historia, efter att Bolaget de senaste fem åren har utvecklat och lanserat flera egna innovativa produkter som redan idag är fullt anpassade till framtidens trådlösa teknologier såsom 5G och O-RAN. Vi såg tidigt ett behov av en marknadsledare som kunde utmana branschen, driva innovation och förbättra kundernas och slutanvändarnas täckning. Genom Erbjudandet kommer vi ha den finansiella styrka som krävs för att kunna svara upp mot en förväntat hög efterfrågan. Jag ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare.”

Anders Björkman, Styrelseordförande på Maven Wireless
“Intresset för Maven Wireless kommande listning har varit stort och det är uppenbart att investerare ser potentialen i Maven Wireless skalbara plattform för tillväxt, marknadsledande produkter och position på den globala DAS-marknaden för trådlös inomhus- och tunneltäckning. Vi ser nu framför oss en fortsatt stark tillväxt som en följd av den globala 5G-utrullningen och behovet av säker och pålitlig täckning. Jag är övertygad om att en bredare bas av aktieägare, både privatpersoner och institutioner, kommer att stärka verksamheten ytterligare. Att flera investerare redan har valt att delta i Erbjudandet är ett riktigt styrkebesked. Vi välkomnar nya aktieägare att vara med i nästa fas i Maven Wireless globala expansion.”

Motiv för Erbjudandet och Bolagets användning av likvid
Maven Wireless mjukvarubaserade och patenterade produkter erbjuder möjlighet till inomhus- och tunneltäckning med hög bandbredd. Mobildataanvändandet har under de senaste åren ökat markant och trenden förväntas fortsätta vilket skapar ett behov av dataöverföring på högre frekvensband.

Detta kommer att möjliggöras genom utrullningen av 5G. 5G:s svaga penetrationsförmåga i kombination med att cirka 80 procent av mobildataanvändningen för både existerande 4G-teknologier och 5G förväntas ske inomhus innebär att det kommer krävas nya signalförstärkande lösningar som stödjer flera operatörer samtidigt och multifrekvensband. Maven Wireless bedömer att Bolaget för närvarande är ensamt globalt om att erbjuda heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäck­ning för alla operatörer samtidigt och som dessutom är anpassat för 5G. För att stärka Bolagets marknadsposition ämnar Maven Wireless att expandera verksamheten till Nord- och Sydamerika som står för cirka 44 procent av Bolagets adresserbara marknad.

Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolagets emissionslikvid att uppgå till högst cirka 52,5 MSEK och cirka 45,9 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet till att investera i Bolagets expansion genom ökade resurser inom försäljning och marknadsföring samt stärka Bolagets finansiella ställning. Planerade aktiviteter framgår i enlighet med följande prioritetsordning.

 1. Rörelsekapital (cirka 20 procent).
 2. Utrullning av Bolagets produkter i Nord- och Sydamerika (cirka 40 procent).
 3. Forskning och utveckling (cirka 20 procent).
 4. Expansion på Bolagets befintliga marknader (cirka 20 procent).

I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,5 MSEK och cirka 7,4 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från Övertilldelningsoptionen avses fördelas proportionellt i enlighet med ovan punkter. 

Prospekt och anmälan
Ett EU-tillväxtprospekt som innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och närmare information om lämnade investeringsåtaganden, på förhand ingånga lock up-avtal m.m. har idag offentliggjorts på Maven Wireless webbplats. Skills Corporate Finance webbplats under fliken "Pågående transaktioner", Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s webbplats under fliken ”Pågående transaktioner” samt Nordnets webbplats under fliken ”Mina sidor”. Prospektet kommer inom några få dagar även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida. Anmälan från allmänheten ska göras direkt via Hagberg & Aneborn Fondkommission AB eller via förvaltare såsom Nordnet eller Avanza.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Maven Wireless eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Erbjudandet på grundval av informationen i prospektet.

Indikativ tidplan
Anmälningsperiod: 10 maj – 26 maj 2021
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 27 maj 2021
Likviddag: 2 juni 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 10 juni 2021

Stabiliseringsåtgärder
Maven Wireless har anlitat Pareto Securities AB att i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Pareto Securities AB kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Utspädning till följd av Erbjudandet
Om samtliga nya aktier förvärvas i Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen) kommer Bolagets aktiekapital att öka med 100 961,55 SEK kronor genom nyemission av 4 038 462 aktier, vilket motsvarar cirka 8,0 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 14 423,075 SEK kronor genom nyemission av ytterligare 576 923 aktier, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget efter ett fulltecknat Erbjudande (inklusive Övertilldelningsoptionen). Det antal nya aktier som kan komma att emitteras under Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen motsvarar alltså tillsammans cirka 9,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjad Övertilldelningsoption. Beräkningarna har baserats på dagens antal aktier i Bolaget (dvs. 46 171 440 aktier). 

Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emis­sionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Gentemot allmänheten agerar Nordnet Selling Agent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen marknadsföring.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Finland och Norge, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan Pareto Securities AB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Maven Wireless skapar framtida möjlighet för eventuell listning

Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att se över olika framtida strategiska alternativ inklusive en möjlig listning av Bolagets aktier. Målsättningen är att ge Maven Wireless bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta nästa steg i sin utveckling.

Maven Wireless, ett svenskt företag som utvecklar banbrytande lösningar för trådlös inomhus- och tunneltäckning, har haft en stark utveckling det senaste året och ytterligare stärkt sin position på den globala DAS-marknaden. Bolaget har vunnit flera betydande och prestigefulla avtal med bland annat Telenor och österrikiska ÖBB. Mot bakgrund av den starka utvecklingen och Bolagets positiva momentum vill styrelsen öppna upp för en möjlig listning på Nasdaq First North Growth Market.
 
”Under de senaste åren har vi gjort viktiga investeringar i Maven Wireless för att lägga grunden till att bli världsledande på den globala DAS- och telekommarknaden för trådlös inomhus- och tunneltäckning. Jag är otroligt stolt över det vi har åstadkommit hittills när det gäller utvecklingen av våra patenterade produkter som bidrar till allmän säkerhet samt utrullningen av vår marknadsorganisation i Europa och Asien, säger Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless.
 
Bolaget erbjuder idag marknadens enda heltäckande DAS-system som är anpassat för alla operatörer och alla teknologier, inklusive 5G. Produkterna har en attraktiv hållbarhetsprofil, med 67% lägre energi-förbrukning och mer än 50% lägre CO2e under en livscykel[1] jämfört med andra produkter på marknaden.
 
”Maven Wireless har uppnått många viktiga milstolpar och tiden är nu mogen att se över olika framtida strategiska alternativ inklusive en möjlig listning. Vi ser framför oss en fortsatt stark tillväxt som en följd av den globala 5G-utrullningen och de ökade kraven på täckning som detta medför. Beslutet innebär att Bolaget kommer att vara berett på och svara upp mot en förväntad hög efterfrågan och ha den finansiella styrka som krävs”, säger Anders Björkman, styrelseordförande för Maven Wireless.
 


[1] Enligt en livscykelanalys (LCA) för miljöpåverkan under livscykeln om 20 år för bolagets head-end och radioenheter jämfört med två andra aktörer.