Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Ökande marginaler stärker lönsamhet och kassaflöde

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 53 345 TSEK (26 470)
 • EBITDA uppgick till 12 845 TSEK (2 935)
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 029 TSEK (1 770)
 • Orderingången uppgick till 24 001 TSEK (57 885)
 • Order från 19 kunder varav 6 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 175 TSEK (3 773)
 • Resultat per aktie 0,20 (0,03)

Perioden 1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 159 852 TSEK (60 749)
 • EBITDA uppgick till 27 749 TSEK (-2 156)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 310 TSEK (-5 600)
 • Orderingången uppgick till 93 925 TSEK (107 293)
 • Order från 45 kunder varav 13 nya kunder under perioden
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 237 TSEK (1 596)
 • Resultat per aktie 0,44 (-0,12)
 • Life Cycle Assessment -68 % kg CO2e under drift

Kommentarer från VD
Koncernens nettoomsättning om 53 miljoner kronor under kvartalet ger en omsättningstillväxt på 102 % jämfört med samma period föregående år. Ackumulerad omsättning för januari till september 2023 är 160 miljoner kronor (61). Vi håller en hög omsättningsnivå trots att leveranser under kvartalet påverkas till viss del av den årliga nedstängningen av fabriken i Estland under ett par veckor i juli månad.

Under kvartalet når vi en bruttomarginal om 40 % vilket är markant högre än samma period föregående år (35 %). Förbättringen av bruttomarginalen beror dels på normalisering av komponentpriser utan dyra Spot-marknadskostnader samt dels på att de leveranser som nu sker är mot order med nya högre priser på våra produkter. Med denna högre bruttomarginal levererar vi ett EBITDA resultat om ca 13 miljoner kronor vilket ger en EBITDA marginal om 24 %. Rörelseresultatet är 11 miljoner kronor (2) med en rörelsemarginal om 21 %.

Med kortare ledtider på komponenter och förbättrad logistik erbjuder vi nu en normal leveranstid om 9–16 veckor på våra standardprodukter vilket är avsevärt kortare än under samma period föregående år och även kortare än förra kvartalet. Detta innebär att orderboken konverteras till omsättning mycket snabbare, från cirka 12 månader föregående år till idag cirka 3 månader. För våra ramavtalskunder leder det till att de inte behöver planera och orderlägga sina projekt med lika lång framförhållning. Då produktionen för ramavtalen för året redan är lagd har orderingång avseende ramavtalen minskat under perioden. Orderingången var 24 miljoner under kvartalet vilket resulterar i en orderbok vid periodens slut om 139 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under tredje kvartalet till 12 miljoner. Kassaflödet har under perioden påverkats av ökat komponentlager samt förfallna kundfordringar. Bundet kapital i form av lager av komponenter och moduler har under kvartalet ökat från 15 till 20 miljoner kronor. Ungefär hälften av detta lager är IC-komponenter och moduler som kommer användas i produktion hos vår nya produktionspartner. Därtill har vi ett visst lager av moduler som vi numera lagerhåller och distribuerar vidare till de olika fabrikerna. Därigenom binder vi en del kapital men gör samtidigt produkten billigare i produktion och ökar därmed bruttomarginalen. Till sist har vi även byggt upp ett visst lager av nya produkter.

Koncernens expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Under kvartalet godkänns vår repeater av Stadler så att vår produkt kan byggas in i tågvagnar redan i fabriken. Australien är en relativ ny marknad med stor potential varför en person anställs med placering i Sydney för att vinna nya projekt på denna marknad. Vidare har koncernen tagit hem ytterligare 4 affärer för Microsofts datahallar spridda över Europa. På Irland vinner vi en första affär med en Neutral Host för ett inomhus-projekt med en unik kombinationslösning.

Hållbarhet och cybersäkerhet är fortsatt viktiga områden med ökande fokus från både våra partner och slutkunder. Våra energisnåla och underhållsfria lösningar är attraktiva både från ett energi- och kostnadsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även säkra system som uppfyller kraven på cybersäkerhet framöver där slutkunder kan vara trygga med att uppfylla kommande lokala lagar om cybersäkerhet baserade runt EU direktivet NIS-2.

Slutligen är jag mycket nöjd med att koncernen fortsätter den globala expansionen i nya länder samtidigt som expansionen på befintliga marknader fortsätter enlig plan. Vi fortsätter och bidrar till digitaliseringen av samhället med våra klimatsmarta och säkra produkter med hög bandbredd, både för 5G och för annan kritisk kommunikation.

Kista, 27 oktober 2023
Fredrik Ekström – VD

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Maven Wireless expanderar till Australien
Maven Wireless Sweden AB (publ) utökar försäljnings- och marknadsföringsorganisationen med en ny teknisk säljare baserad i Sydney. Koncernen har redan sålt produkter på denna marknad och har nu ambitionen att ta en större del av den lokala marknaden i Australien och Nya Zeeland. Maven Wireless adresserbara marknad i Australien, Nya Zeeland och Singapore är ungefär 100 MUSD 2023 och den växer med 6 % CAGR (från Market&Markets 2022).

Maven Wireless beviljas ett femte patent i Sydkorea
Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 69 patent över hela världen och har ytterligare 10 patentansökningar under behandling. Detta nya patent skyddar Maven Wireless digitala DAS-produkter och hur produkterna transporterar data över fibernätverket. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet, särskilt i APAC-regionen.

Maven Wireless erhåller produktgodkännande samt order på tågrepeater värt 3,4 MSEK
Den sweiziska tågtillverkaren Stadler Rail godkänner Maven Wireless TOR repeater produkt för cellulärtäckning ombord deras KISS tågfamilj och beställer samtidigt 15 TOR för tåg till slutkunden Transitio i Sverige. Transitio har ett öppet avtal där ytterligare 60 KISS tåg kan beställas konfigurerade med Maven Wireless TOR. Samtidigt finns TOR produkten tillgänglig som konfigurationsoption för andra kunder till Stadlers KISS tåg. Affärerna för Stadler Rail görs tillsammans med Maven Wireless sweiziska partner Strapag.

Maven Wireless anställer Erik Nilsson som ny global försäljningschef
Maven Wireless Sweden AB (publ) anställer Erik Nilsson som ny Chief Sales Officer för koncernen. Erik var tidigare VD på OptiMobile. Han har lång erfarenhet av ledande säljroller inom telekom- och DAS branschen från bland annat på MIC Nordic, JMA Wireless, iBwave, ADC, Andrew (numera Commscope) och Ericsson. Vidare har Erik en bred internationell erfarenhet genom utlandsstationeringar i till exempel USA, Brasilien och Italien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

MAVEN WIRELESS AB:s valberedning utsedd inför årsstämma 2024
Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med den av årsstämman 2021 beslutade instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget. Valberedningen består av Gunnar Malmström som största aktieägare, Jonas Ahlberg, utsedd av Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf samt Anders Björkman, ordförande i Maven Wireless. Gunnar Malmström valdes till kommitténs ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@mavenwireless.com, telefon 08-760 43 00 eller genom brev till Maven Wireless AB, Att: Valberedning, Torshamnsgatan 39 B 164 40 Kista, Sverige, Sverige, senast den 1 mars 2024.

Maven Wireless beviljas ett första patent i Indien
Maven Wireless har beviljats ett första patent i Indien. Inklusive det nya beviljade patentet har Maven Wireless 70 patent över hela världen och har ytterligare 9 patentansökningar under behandling. Det nya patentet i Indien täcker nyckelelement i hur DAS-utrustningen (Distributed Antenna System) automatiskt konfigurerar sig själv beroende på extern miljö samt hur man gör DAS redundant och motståndskraftig. Detta patent stöder och skyddar Maven Wireless verksamhet globalt.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner