Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 57 885 TSEK (33 783)
 • Order från 11 kunder varav 3 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 26 470 TSEK (8 894)
 • EBITDA uppgick till 3 933 TSEK (-4 406)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 768 TSEK (-5 229)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 244TSEK (-4 259)
 • Resultat per aktie 0,05 (-0,11)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Perioden 1 januari – 30 september 2022

 • Orderingången uppgick till 107 293 TSEK (70 416)
 • Order från 25 kunder varav 9 nya kunder under perioden
 • Nettoförsäljning uppgick till 60 749 TSEK (33 294)
 • EBITDA uppgick till -15 TSEK (-6 126)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 459 TSEK (-8 572)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -996 TSEK (-7 905)
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,18)
 • Life Cycle Assessment -68% kg CO2e under drift

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om 26 miljoner under kvartalet har ökat jämfört både mot samma period föregående år (+198%) samt föregående kvartal (+23%). Det beror främst på en ökande leveransförmåga där vi fortsatt säkra upp material för att kunna leverera fler produkter från produktion till våra kunder. Likt tidigare kan jag även nu konstatera att vi inte tappar några affärer på grund av förseningar då vi fortsatt erbjuder relativt korta leveranstider jämfört med våra konkurrenter. Vidare är jag glad att kunna presentera ett positivt resultat om 2 543 TSEK samt positivt kassaflöde om 3 244 TSEK under kvartalet vilket är en milstolpe i bolagets historia.

Orderingången på 58 miljoner ligger klart högre än föregående år vilket också resulterar till att orderboken vid periodens slut ligger på nya rekordnivåer och landar på 121 miljoner kronor. Vi har under kvartalet erhållit den enskilt största ordern genom tiderna för att leverera produkter för radiotäckning av Koralm-tunneln i Österrike värd cirka 33 miljoner kronor. Bristen på IC komponenter och höjda råvaru- och bränslepriser driver upp våra produktionskostnader. I skenet av det har vi försvarat kvartalets bruttomarginal på ett bra sätt vilken landat på 35%.

Vidare har vi under perioden erhållit betalning av samtliga förfallna och obetalda kundfordringar och har därmed inga utestående förfallna kundfordringar vid periodens utgång.

Utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska Trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget. Ingen motpart har meddelat en önskan att driva saken vidare till federala Högsta domstolen vilket innebär att detta beslut är slutgiltigt. Vi har under perioden haft uppstartsmöten, planeringsmöten och även genomfört produktträning tillsammans med slutkunden SBB.

Bolagets expansion fortsätter inom befintliga regioner där vi utöver befintliga ramavtal vinner nya kunder och projekt i fler länder. Affärsutveckling fortsätter på den amerikanska marknaden tillsammans med ett nätverk av säljkonsulter. Vi fortsätter ta hem order på högkapacitets DAS för hotell och kasino i Sydostasien. Vidare är jag väldigt glad över att ha vunnit förtroende från Vodafone som en av de största ledande telekomoperatörerna i världen. Vi har även tagit hem en order för ett första tunnelbaneprojekt i Turkiet.

Bolagets expansion understöds fortsatt av till viss del försvagad konkurrens där konkurrerande bolag uppvisar sämre leveransförmåga och kan heller inte erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G. Detta sammantaget ger oss möjligheter att vinna ytterligare projektupphandlingar.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för bland annat fastighetsägare och vi ser flera länder i Europa som är dedikerade att uppnå EU kommissionens mål med en 40% minskning av utsläpp till 2030. Med skenande energipriser hamnar energisnålare lösningar mycket mer i fokus vilket gynnar bolaget som har marknadens mest energisnåla lösningar. Vi är stolta att kunna erbjuda mer hållbara lösningar för inomhustäckning som hjälper till att minska utsläppen på vår planet och därmed uppnå EU kommissionens mål om en 40% minskning av utsläpp till 2030.

Vår globala expansion fortsätter och jag tillsammans med bolagets växande organisation med kompetenta medarbetare fortsätter digitalisera samhället med våra klimatsmarta produkter med hög bandbredd. Samtidigt hjälper vi blåljus- och säkerhetsorganisationer att etablera robust, säker och klimatsmart radiotäckning för trygga samhällen.

Fredrik Ekström – VD

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner