Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Som offentliggjordes den 10 juni 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Maven Wireless Sweden AB (publ):s (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet” respektive ”First North”) har Pareto Securities AB (”Pareto”) haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i Maven Wireless aktier i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien har kunnat genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst från och med den första handelsdagen på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Pareto har dock inte haft någon skyldighet att vidta stabiliseringstransaktioner och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i Erbjudandet (det vill säga 13,00 SEK per aktie).
Pareto har meddelat att stabiliseringsåtgärder om sammanlagt 129 125 aktier i Bolaget har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på First North. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelandena den 6 och den 12 juli 2021. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.
I samband med Erbjudandet åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, på begäran av Pareto, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Eftersom Pareto, i enlighet med vad som anges nedan, har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget har Pareto idag meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 447 798 nya aktier. Se även information nedan angående aktiekapital och totalt antal aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna under Övertilldelningsoptionen. 

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-015 601131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0221 865131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0585 144 1312,6012,9695SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-066 469 1312,9012,9773SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-075 046 1312,9512,9505SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-085 000 131313SEKNasdaq First North Growth Market

Förändring i aktiekapital och antal aktier i Bolaget
Bolagets aktiekapital uppgår per dagens datum till 1 255 247,55 SEK fördelat på 50 209 902 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Efter registrering av de 447 798 nya aktierna till följd av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 1 266 442,50 SEK fördelat på 50 657 700 aktier. Inga ytterligare aktier kommer registreras till följd av Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen. 

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Maven Wireless Sweden AB:s (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Maven Wireless (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Maven Wireless-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 13,00 SEK.
Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Maven Wireless aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-0585 144 1312,6012,9695SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-066 469 1312,9012,9773SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-075 046 1312,9512,9505SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-085 000 131313SEKNasdaq First North Growth Market

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (publ) (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Maven Wireless Sweden AB:s (publ) (“Maven Wireless” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Maven Wireless (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Maven Wireless-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner i Maven Wireless-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 10 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 13,00 SEK.
Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Maven Wireless aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Robert Söderlund, telefon: +46 (0) 70 607 79 08.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Maven Wireless Sweden AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015961180)
Erbjudandets storlek:6 483 937 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:13,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:MAVEN
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities AB
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-015 601131313SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-0221 865131313SEKNasdaq First North Growth Market