IPO

Sedan 10 juni 2021 handlas aktier i Maven Wireless på Nasdaq First North Growth Markets.

PRESSMEDDELANDEN OCH OFFENTLIGGÖRANDEN

2021-06-10 08:47 Idag inleds handel i Maven Wireless aktier på Nasdaq First North Growth Market News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR mfn-cus-disclaimer mfn-cus-ipo
2021-06-01 09:08 Erbjudandet i Maven Wireless inför listning på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, handel inleds den 10 juni 2021 News Corporate Action Shares Issuance Swedish IR mfn-cus-disclaimer mfn-cus-ipo
2021-05-07 13:27 Maven Wireless offentliggör prospekt för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market News Corporate Action Prospectus Swedish Regulatory Listing Regulation IR mfn-cus-disclaimer mfn-cus-ipo
2021-05-05 15:10 Maven Wireless skapar framtida möjlighet för eventuell listning News Corporate Action Prospectus Swedish IR mfn-cus-disclaimer mfn-cus-ipo

Erbjudandepris: 13,00 SEK per aktie
Emissionsvolym: Cirka 60 MSEK (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Bolagsvärde pre-money: Cirka 600 MSEK
Förvärvsåtaganden: Cirka 53,5 MSEK motsvarande cirka 69,7 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen
Anmälningsperiod: 10 – 26 maj 2021
Indikativ första handelsdag: 10 juni 2021
Minsta förvärvspost: Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 450 aktier, motsvarande 5 850 SEK

INVESTMENT HIGHLIGHTS
 1. Den årliga globala DAS-marknaden värderades till cirka 7,9 miljarder USD 2020 och förväntas nå ett värde om cirka 10,7 miljarder USD 2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 6,2 procent under prognosperioden
  1. Utrullningen av 5G är ett faktum i flera delar av världen. Många nya enheter och slutanvändarapplikationer drar nytta av de tekniska fördelarna som medföljer genom 5G
 1. Maven Wireless bedömer att Bolaget för närvarande är den enda aktören som erbjuder ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt och är anpassat för 5G
 1. Bolagets målsättning är att uppvisa en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt om cirka 80 procent under de kommande fem åren vilket motsvarar ett omsättningsmål överstigande en (1) miljard SEK år 2025
 1. Maven Wireless digitala plattform har ett antal konkurrensfördelar med avseende på prestanda, framtidssäkring, kostnadseffektivitet och miljövänlighet
 1. Namnkunnig och erfaren styrelse, inklusive Anders Björkman som styrelseordförande (tidigare VD för Tele2) och Göran Grosskopf som styrelseledamot (styrelseordförande i Peab AB)
MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Maven Wireless mjukvarubaserade och patenterade produkter erbjuder möjlighet till inomhus- och tunneltäckning med hög bandbredd. Mobildataanvändandet har under de senaste åren ökat markant och trenden förväntas fortsätta vilket skapar ett behov av dataöverföring på högre frekvensband.

Detta kommer att möjliggöras genom utrullningen av 5G. 5G:s svaga penetrationsförmåga i kombination med att cirka 80 procent av mobildataanvändningen för både existerande 4G-teknologier och 5G förväntas ske inomhus[1], innebär att det kommer krävas nya signalförstärkande lösningar som stödjer flera operatörer samtidigt och multifrekvensband. Maven Wireless bedömer att Bolaget för närvarande är ensamt globalt om att erbjuda heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt som dessutom och är anpassat för 5G. För att stärka Bolagets marknadsposition ämnar Maven Wireless att expandera verksamheten till Nord- och Sydamerika som enligt Bolagets bedömning står för cirka 44 procent av Bolagets adresserbara marknad.[2]

För att kunna finansiera den fullständiga kommersialiseringen har styrelsen beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom Erbjudandet i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market. Maven Wireless styrelse bedömer att marknadspotentialen i Bolagets befintliga, högteknologiska produkt-erbjudande tydligt motiverar en publik kapitalisering genom Erbjudandet med efterföljande listning av Bolagets aktier. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North Growth Market beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK. Nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 45,9 MSEK.

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet till att investera i Bolagets expansion genom ökade resurser inom försäljning och marknadsföring samt stärka Bolagets finansiella ställning. Planerade aktiviteter framgår i enlighet med följande prioritetsordning.

 1. Rörelsekapital (cirka 20 procent).
 2. Utrullning av Bolagets produkter i Nord- och Sydamerika (cirka 40 procent).
 3. Forskning och utveckling (cirka 20 procent).
 4. Expansion på Bolagets befintliga marknader (cirka 20 procent).

I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,5 MSEK och cirka 7,4 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från Övertilldelningsoptionen avses fördelas proportionellt i enlighet med ovan punkter.

KONKURRENSFÖRDELAR

Prestanda
Maven Wireless DAS-lösning har erhållit högst betyg avseende tekniken, i samtliga upphandlingar Bolaget har deltagit, till följd av att Maven Wireless produkter är helt digitala medan konkurrenternas produkter fortfarande baseras på analog teknik eller är endast delvis digitaliserade. Maven Wireless DAS-lösning är baserad på patenterad mjukvara och använder de senaste och mest avancerade komponenterna. Därför tillhandahåller Bolagets produkter fyra gånger högre bandbredd och täcker 40 procent större yta jämfört med konkurrenternas produkter, vilket innebär att det krävs färre enheter för att täcka samma yta.[3]

Digital plattform
I och med att andra existerande lösningar på marknaden baseras på analog logik har Maven Wireless utvecklat en helt digital plattform med stöd för bland annat 5G, vilken ger Bolaget ett tekniskt försprång. Samtliga filter och fiberlänkar i Maven Wireless produkter är digitala och självinstallerande. Uppgraderingar och underhåll kan göras online på endast några minuter.

Framtidssäkrad
Maven Wireless plattform täcker alla cellulära band, inklusive är helt anpassad för 5G. Vidare stödjer plattformen såväl nuvarande som framtida system för kritisk kommunikation samt O-RAN, vilket innebär att Bolagets plattform kan skalas helt efter kundens behov. Att Maven Wireless plattform stödjer O-RAN innebär en möjlighet till hög framtida tillväxt då en positiv utveckling för O-RAN ALLIANCE skulle innebära att Bolagets adresserbara marknad växer markant.

Kostnadseffektiv
Maven Wireless bedömer att Bolagets produkter förbrukar i genomsnitt två tredjedelar mindre energi än konkurrenternas. Till följd av lägre energikonsumtion har Bolagets produkter inget behov av kylfläktar och kan därför göras mindre och installeras snabbare och enklare. Då systemet är helt digitalt behövs inget fysiskt underhåll utan uppgraderingar och övrigt tekniskt underhåll kan skötas online. Sammantaget innebär detta mindre materialåtgång, transport, arbete och personal, vilket resulterar i betydligt lägre kostnad för Maven Wireless kunder.

Miljövänlighet
Genom lägre energiförbrukning, färre transporter och mindre materialåtgång utgör Maven Wireless DAS-lösning ett miljövänligt alternativ. Mindre och färre enheter reducerar åtgången av aluminium i samband med produktion. Med underhållsfria enheter elimineras även underhållsbehovet vilket tar bort behovet för servicebilar att göra reguljära besök till samtliga installerade enheter.

–––––––

[1] https://www.gsma.com/futurenetworks/digest/from-das-to-next-generation-indoor-systems-the-vital-shift-for-5g-readiness/

[2] Rapport från TechSci Research, ”Global Distributed Antenna System Market”, mars 2021, https://www.techsciresearch.com/report/global-distributed-antenna-system-market/2481.html

[3] Bolagets bedömning är baserad på jämförelse av datapunkter i resultatprotokoll från de upphandlingar Bolaget har deltagit i, däribland med Telenor 2018 och ÖBB 2020, samt av Bolaget utförda konkurrensanalyser.

FRÅGOR OCH SVAR

Var hittar jag ytterligare information om Erbjudandet?

All information om Erbjudandet, såsom viktiga datum, anmälningssedel, tilldelningsprinciper och pris, finner du i prospektet.

När vet jag vad aktien kommer att kosta?

Erbjudandepriset är fastställt till 13,00 SEK per aktie.

Vad behöver jag göra om jag är intresserad av att teckna aktier?

All information om Erbjudandet, såsom viktiga datum, anmälningssedel, tilldelningsprinciper och pris, finner du i prospektet.
Din anmälan om förvärv av aktier ska göras på anmälningssedel som under anmälningsperioden finns tillgänglig på Hagberg & Aneborns webbplats, www.hagberganeborn.se, Skills webbplats www.skillscorp.se samt på Bolagets webbplats www.mavenwireless.com.

När vet jag om jag tilldelas några aktier och hur många?

Besked om eventuell tilldelning får du i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 28 maj 2021. Information kommer enbart att skickas till dem som tilldelats aktier.

Vilka datum är viktiga för mig att känna till?

Anmälningsperiod: 10 – 26 maj 2021
Tilldelningsbesked: 28 maj 2021
Likviddag: 2 juni 2021
Första dagen för handel i Bolagets aktier: 10 juni 2021