Årsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer Bolagets styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar hur vinstmedel ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Samtliga aktier i Maven Wireless Sweden AB har samma röstvärde och bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämman.

Årsstämma 27 April 2022 kl 16.00

Årsstämma 27 April 2023 kl 16.00